Rekrutacja do programu mieszkań treningowych jest otwarta przez cały czas. W zależności od zwalniających się miejsc do projektu mogą trafić kolejni uczestnicy. Pobyt w mieszkaniach wiąże się z koniecznością partycypowania w kosztach, w szczególnych sytuacjach przewiduje się zwolnienie z opłat.

W mieszkaniach treningowych obowiązuje regulamin. Jego najważniejsze zasady to:

 • trzeźwość (osoby uzależnione są motywowane do podejmowania właściwych terapii);
 • praca (aktywizacja zawodowa, edukacja, działania zmierzające do poprawy sytuacji życiowej);
 • spotkanie (pozostawanie w stałym kontakcie z kadrą mieszkań treningowych).

W mieszkaniach można przebywać przez okres do dwóch lat.

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROGRAMU?

Do mieszkań treningowych przyjmowana jest jedynie młodzież pochodząca z Warszawy,  w wieku 18-25 lat, w szczególności:

 • wychowanki i wychowankowie placówek resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych i pieczy zastępczej,
 • osoby objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności przez jeden z warszawskich ośrodków pomocy społecznej.

Celem zgłoszenia uczestniczki/uczestnika do programu mieszkań treningowych należy przygotować następującą dokumentację:

Część informacyjna:

 • wiek; płeć uczestniczki/ka
 • miejsce zamieszkania (Warszawa)
 • aktualny etap edukacji szkolnej
 • posiadane kursy i kwalifikacje zawodowe
 • umiejętności miękkie (szkolenia, warsztaty itp.)
 • informacje o uzależnieniach i przebytych terapiach
 • informacja o sytuacji rodzinnej

Cześć dla opiekunów:

 • opinia uwzględniająca mocne strony wychowanki/a

Część dla wychowanka

 • wypełniona ankieta (poniżej do pobrania)

Do dokumentacji należy również dołączyć kopię indywidualnego programu usamodzielnienia (jeśli uczestnik jest objęty). Wraz z opracowanymi dokumentacjami prosimy o dołączenie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych podpisanego przez uczestnika lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy mowa o osobie poniżej 18 roku życia (do pobrania poniżej)

Niniejszą dokumentację należy przesłać pocztą na adres:

Fundacja po DRUGIE Smulikowskiego 4;  00-389 Warszawa z dopiskiem REKRUTACJA

W przypadku braku możliwości zebrania wskazanej dokumentacji (np. młody człowiek trafiający do schroniska dla bezdomnych bez żadnych dokumentów) prosimy o bezpośredni kontakt z fundacją:

fundacja@podrugie.pl
T. 693 90 40 44

Program mieszkań treningowych został dofinansowany ze środków m.st. Warszawy