Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Z POWER-em w przyszłość”

Fundacja po Drugie informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu pn. ”Z POWER-em w przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:  Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.2  „Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego” (numer projektu POWR.01.02.01-14-0048/20).

Wsparciem zostanie objętych 60 osób z terenu woj. Mazowieckiego, należące do grupy NEET, czyli osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria formalne:

  • są w wieku 15-29 lat,
  • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierna zawodowo),
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (33 kobiet, 27 mężczyzn) w wieku 15-29 lat z obszaru województwa mazowieckiego z grupy NEET, niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy poprzez realizację wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych obejmującej instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem w okresie 01.2021-06.2022.

Uczestnicy projektu będą mieli dostęp do następujących form wsparcia:

  1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania Indywidualnego Planu Działania;
  2. Opracowanie INDYWIDUALNEGO PROGRAMU DZIAŁANIA, który określi kierunek i rodzaj działań niezbędnych dla aktywizacji zawodowej Uczestnika/Uczestniczki;
  3. Realizacja instrumentów o charakterze edukacyjnym, których celem jest dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy – kursy i szkolenia zawodowe; doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy o charakerze obligatoryjnym.
  4. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, umożliwiające powrót na rynek pracy;
  5. Działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;
  6. INNE działania zgodne z IPD.

Rekrutacja trwać będzie w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2022r.

Dofinansowanie projektu z środków UE wynosi 699 960,00 zł.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy wypełnić załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego – kadra projektu pomoże w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych podczas osobistego spotkania.

Dokumenty można dostarczyć drogą mailową oraz pocztową – po otrzymaniu przesyłki, kierownik projektu skontaktuje się z zainteresowaną osobą i omówi dalsze kroki współpracy.

Adres do korespondencji:

Fundacja po Drugie
ul. Smulikowskiego 4
00-386 Warszawa

Adres elektroniczny:

fundacja@podrugie.pl

Kontakt telefoniczny:

601 405 598

OGŁOSZENIA

Rozeznanie rynku z dn. 11.06.2021

Rozeznanie rynku z dn. 08.06.2021

Zapytanie ofertowe

Od dn. 18.05.2021 Fundacja po DRUGIE zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Z POWER-em w przyszłość” realizowanym przez Fundację po DRUGIE

W celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy wypełnić formularz odpowiedzi i złożyć niezbędne dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert mija 25.05.2021.

Działanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.2  „Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego” –  numer projektu POWR.01.02.01-14-0048/20

Zamawiający unieważnia zapytanie.

Zapytanie ofertowe

Od dn. 18.05.2021 Fundacja po DRUGIE zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na stanowisko asystenta uczestnika projektu w projekcie „Z POWER-em w przyszłość” realizowanym przez Fundację po DRUGIE

W celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy wypełnić formularz odpowiedzi i złożyć niezbędne dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert mija 25.05.2021.

Działanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.2  „Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego” –  numer projektu POWR.01.02.01-14-0048/20

Zamawiający unieważnia zapytanie.