YOUTH WITHOUT FAMILY

YOUTH WITHOUT FAMILY
Projekt jest odpowiedzią na rosnący w Europie problem sieroctwa społecznego młodzieży związany m.in. z emigracją ekonomiczną rodzin i rosnącą liczbą uchodźców, wśród których znajdują się również osoby młode pozostające bez wsparcia bliskich dorosłych. Dotyczy także pracy z tą grupą młodzieży, która wychowuje się w instytucjach z powodu występujących w jej rodzinach problemów – uzależnień, przemocy, konfliktów z prawem, chorób. Działanie stanowi odpowiedź na potrzeby młodzieży wychowującej się w instytucjach, narażonej na częste zmiany opiekunów, osamotnionej, mającej zaburzenia więzi. Kadry pracujące z młodzieżą, która tego doświadcza, powinny stale kształcić się i zdobywać nowe doświadczenia, by we właściwy sposób odpowiadać na jej potrzeby. 
Cele projektu:
  1. Rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz młodzieży, edukacji i zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (w tym m.in. wczesnemu kończeniu edukacji).
  2. Poszerzanie potencjałów organizacji działających na rzecz młodzieży poprzez doskonalenie kadr i poznawanie nowych metod pracy.
  3. Tworzenie lepszej oferty i podnoszenie jakości pracy kard działających w obszarze młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
  4. Wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie pracy z młodzieżą wychowującą się poza rodziną lub w rodzinach nie gwarantujących właściwego wsparcia.
  5. Wdrożenie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności do codziennej pracy z młodzieżą oraz upowszechnianie nowych i udoskonalonych narzędzi pracy w środowisku lokalnym i krajowym.
W ramach projektu zostanie zorganizowane międzynarodowe szkolenie dla kadr, poczas którego uczestnicy zdobywać będą nowe doświadczenia, poznawać nowe narzędzia pracy i uczyć się od siebie. 

Projekt jest realizowany w Programie ERASMUS +

Wojewoda Mazowiecki