Trampolina do bezpiecznej dorosłości 

Już po raz czwarty przystępujemy do realizacji projektu Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności młodzieży i młodych dorosłych.

Projekt zapewnia młodzieży w wieku 18-25 lat doświadczającej bezdomności poradnictwo specjalistyczne w sytuacji kryzysu. Obejmuje diagnozę i wdrażanie adekwatnych instrumentów indywidualnego wsparcia.

W ramach realizacji projektu oferujemy:

  • wsparcie asystenta w procesie wychodzenia z bezdomności
  • pomoc w znalezieniu miejsca schronienia
  • wsparcie prawne – edukacja prawna oraz indywidualne konsultacje
  • wsparcie terapeuty uzależnień
  • wsparcie psychologa – indywidualny trening planowania, kształtowanie umiejętności budowania i realizowania planów oraz utrzymywania motywacji do działania

Kierujemy uczestników przede wszystkim do prowadzonych przez nas miejsc zakwaterowania Domu dla Młodzieży i mieszkań treningowych, a jeśli nie jest to możliwe (brak miejsc) pomagamy dotrzeć do schroniska i noclegowni.

Projekt Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności młodzieży i młodych bezdomnych to także edukacyjne spotkania online podopiecznych Fundacji po DRUGIE z młodzieżą przebywająca w pieczy zastępczej i placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Spotkania w formie webinarów dotyczyć będą usamodzielnienia, a ich celem jest zachęcenie uczestników – poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem – do zaangażowania się w ten proces, a co za tym idzie – do lepszego przygotowania się do życia poza placówką. Spotkania z młodzieżą, która doświadczyła bezdomności, mają pomóc wchodzącym w dorosłość młodym ludziom uniknąć czarnego scenariusza.

W zadaniu wzięło udział 68 uczestników – 26 kobiet i 42 mężczyzn, którzy przy wsparciu Fundacji i specjalistów mogli poprawić swoją sytuację życiową – mieszkaniową, zdrowotną i prawną i urealnić swoje plany na samodzielną przyszłość.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie, jego przebiegu i rezultatach, przeczytaj naszą ewaluację.

Zadanie sfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego