Strefa dla młodzieży 2023

Informacje o projekcie:
Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – edycja 2023
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Pełna nazwa zadania: Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działanie nr 3A – realizacja zadań PODSTAWOWYCH

Okres realizacji projektu: 3.04.2023 – 31.12.2023
Wartość projektu: 157.880,00 zł
Wartość dofinansowania: 140 880,00 zł

Zadanie jest skierowane do 60 uczestników (18-25 lat) zagrożonych i doświadczających bezdomności.

W ramach zadania uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia:

1. możliwość skorzystania z pomocy doraźnej poprzez stworzenie w Warszawie STREFY DLA MŁODZIEŻY, punktu pomocowego, w którym młodzież będzie mogła uzyskać:
• pomoc dwóch asystentów, których zdaniem będzie towarzyszenie młodzieży podczas całej realizacji zadania – od diagnozy poprzez tworzenie i realizację planu działania – 60 godzin/miesiąc
• wsparcie w zakresie tzw. pakietu na start (żywność, odzież, chemia, zdjęcia do dokumentów, koszty uzyskania duplikatów dokumentów, leki, bilety komunikacji miejskiej, poczta etc) – wsparcie przyznawane będzie na podstawie rozpoznanych potrzeb, wsparcie żywnościowe będzie przekazywane grupowo w ramach oferty punktu pomocowego.

2. świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach treningowych i Domu dla Młodzieży, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Organizacja prowadzi w Warszawie sieć mieszkań treningowych (obecnie 19 miejsc, dofinansowanych zarówno ze środków Miasta Stołecznego Warszawy jak i Funduszu EOG oraz Dom dla Młodzieży dysponujący 16 miejscami finansowany ze środków prywatnych oraz w ramach programu PROO finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności). Praca z uczestnikami zakwaterowania odbywa się poprzez opiekunów, którzy swoje działania koncentrują na funkcjonowaniu młodzieży w miejscach zakwaterowania. Oferta dostępna w ramach zadania realizowanego w programie Pokonać Bezdomność znacznie poszerzy zakres wsparcia umożliwiając uczestnikom podjęcie dodatkowych działań zmierzających do poprawy ich sytuacji.

3. udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej
• pomoc psychologiczna – 20 godzin/miesiąc
• pomoc prawna – 20 godzin/miesiąc

4. wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych
• doradztwo zawodowe – 20 godzin/miesiąc

Wsparcie specjalistyczne będzie udzielane w punkcie pomocowym na warszawskim Powiślu (Strefa dla Młodzieży). Oferta asystentów będzie także realizowana poza punktem w miejscach zakwaterowania młodzieży prowadzonych przez Fundację po DRUGIE. Będzie także skierowana do młodzieży, która nie uzyskała zakwaterowania w Fundacji po DRUGIE z powodu braku miejsc lub straciła możliwość pobytu z powodu łamania regulaminu.

Zadanie zostało zrealizowane i objęte ewaluacją, która poniżej jest dostępna do pobrania.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej