Wojewoda Mazowiecki

RÓWNI NA STARCIE

Fundacja po Drugie, Fundacja Sławek oraz Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p informują o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu pn. „RÓWNI NA STARCIE!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wsparciem zostanie objętych 120 osób z terenu woj. mazowieckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym bądź już doświadczających wykluczenia. Fundacja po DRUGIE oferuje wsparcie również dla osób, które doznają wielokrotnego wykluczenia czyli spełniają min. dwie przesłanki z listy znajdującej się poniżej:

 • osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności bądź dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań (tzn. bez dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania
 • korzystające ze wsparcia w postaci schroniska, mieszkania treningowego; przebywające w niebezpiecznym zakwaterowaniu);
 • osoby z niepełnosprawnościami (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności);
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej wśród 120 osób zamieszkałych na ternie woj. mazowieckiego, doświadczających wielokrotnego wykluczenia. Projekt trwa od stycznia 2021 r. do czerwca 2023 roku.

Uczestnicy projektu będą mieli dostęp do następujących form wsparcia:

Wsparcie specjalistów:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika projektu, na podstawie której dla każdego uczestnika zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji społecznej,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie prawne,
 • wsparcie terapeuty uzależnień,
 • wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji społecznych,
 • wsparcie asystenta os. bezdomnej.

Wsparcie w zakresie drogi do usamodzielnienia – powrotu na rynek pracy:

 • wsparcie doradcy zawodowego,
 • trening pracy,
 • pośrednictwo pracy
 • udział w szkoleniach zawodowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Rekrutacja trwać będzie w okresie od marca 2022 do czerwca 2023.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy wypełnić załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy oraz załączniki dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego – kadra projektu pomoże w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych podczas osobistego spotkania.

OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe

Fundacja po DRUGIE zaprasza do składania ofert. Szczegóły dostępne są w załącznikach oraz na bazie konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Fundacja po DRUGIE zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na stanowisko TRENERA PRACY w projekcie „RÓWNI NA STARCIE!” realizowanym przez Fundację po DRUGIE w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz Kancelarią Adwokacką Czupajło&Ciskowski.

W celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy wypełnić formularz odpowiedzi i złożyć niezbędne dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert mija 06.07.2021.

Zapytanie ofertowe

Fundacja po DRUGIE zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na stanowisko psychologa w projekcie „RÓWNI NA STARCIE!” realizowanym przez Fundację po DRUGIE w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz Kancelarią Adwokacką Czupajło & Ciskowski.

W celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy wypełnić formularz odpowiedzi i złożyć niezbędne dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert mija 05.04.2021.

Unieważnienia zapytania ofertowego z dn. 22.02.2021

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020