Punkt Wyjścia

Zadanie skierowane jest do dwóch grup odbiorców – młodzieży doświadczającej bezdomności i korzystającej ze wsparcia Fundacji po DRUGIE oraz dorosłych mieszkańców Ośrodka Tylko prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej

W zadaniu biorą udział osoby uzależnione lub szkodliwie używające alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

 Uczestnicy korzystają z następujących form wsparcia:

  • diagnoza i konsultacje w zakresie uzależnień
  • udział w zajęciach z animatorem (kształtowanie potrzeb konstruktywnego, wolnego od używek, spędzania czasu)
  • edukacja prawna (zajęcia grupowe z prawnikiem)
  • pomoc psychologiczna (indywidualne konsultacje)
  • grupy wsparcia (osobno dla młodzieży, osobno dla uczestników z Ośrodka Tylko)
  • warsztaty kompetencji społecznych

Celem zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom, zapobieganie nawrotom i wspieranie uczestników w utrzymywaniu abstynencji, jak również ich rehabilitacja społeczna i zawodowa.

Kontakt: weronika.zarod@podrugie.pl; 601 40 55 98

Projekt „Punkt Wyjścia” jest dofinansowany ze środków M.St. Warszawy.