Pozytywna integracja społeczna

Celem projektu było kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat zamieszkujących obszary rewitalizowane Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz wprowadzanie nowoczesnych metod aktywizacji społeczno-zawodowej. Projekt był realizowany od września 2017 do końca grudnia 2020 roku.

Uczestnicy zadania mieli możliwość korzystania ze wsparcia w dwóch miejscach – siedzibie Fundacji po DRUGIE oraz Klubie Dobre Flow prowadzonym przez Fundację Twoja Pasja.

Pozytywna integracja społeczna
W Fundacji po DRUGIE młodzież korzystała z pomocy specjalistów: pedagoga, terapeuty uzależnień, prawnika, doradcy zawodowego, psychologa. Dodatkowo uczestnicy mogli uzyskać pomoc w zakwaterowaniu (wynajem miejsc hostelowych).

Zajęcia realizowane w klubie dotyczyły przede wszystkim podnoszenia umiejętności edukacyjnych (reedukacja) i społecznych (zajęcia socjoterapeutyczne). Dodatkowo dla uczestników przygotowano szereg innych aktywności zarówno artystycznych (tworzenie własnych utworów muzycznych, możliwość korzystania ze studia nagrań, organizacja własnych koncertów) i sportowych (zajęcia z boksu, piłka nożna).

Młodzież uczęszczająca do Fundacji po DRUGIE i Klubu Dobre Flow uczestniczyła również w cotygodniowych grupach wsparcia.

W ramach działania zaplanowane zostały również warsztaty kompetencji rodzicielskich – program edukacyjny „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ  będę kochać nad życie”, w którym wykorzystane są specjalne lalki imitujące zachowania niemowlęcia oraz organizacja festiwalu profilaktycznego.

W zadaniu uczestniczyło 98 osób, z których aż 27 utrzymywało się w projekcie przez cały czas.

Uczestnicy rekrutowani przez Fundację po DRUGIE to osoby pełnoletnie. Zdecydowana większość nie uczyła się jednocześnie nie mając przygotowania zawodowego. Większość miała jedynie ukończone gimnazjum, zdarzały się osoby, które nie miały skończonej edukacji w szkole podstawowej.

Ponad połowa z nich przebywała w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy dziecka) jak również w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych dla nieletnich. Kilkoro uczestników przebywało również w aresztach śledczych i zakładach karnych. Uczestnicy mieli liczne problemy z prawem (głównie zadłużenia), znaczna część miała kontakt z substancjami psychoaktywnymi i ponad połowa zażywała je w sposób szkodliwy lub jest uzależniona.

Podstawowym problemem był brak dachu nad głową.

Młodzież rekrutowana przez Fundację Twoja Pasja to głównie osoby uczące się, jednak mające problemy w dostosowaniu się do edukacji szkolnej. Nie było wśród nich osób uzależnionych, ale część miała już kontakt z alkoholem, rzadziej z marihuaną. Duża część miała problemy ze zdrowiem – leczenie stomatologiczne, neurologiczne,  ortopedyczne i inne. W grupie były również osoby z zespołem FAS, które często nie znajdywały w szkole odpowiedniego wsparcia. Placówki stawiały przed nimi takie same wymagania jak przed innymi rówieśnikami, co prowadziło do ich zniechęcenia i rezygnacji. Częstym problemem, który pojawiał się w przypadku uczestników było doświadczanie przemocy w rodzinie i związane z tym ucieczki z domów.

Rezultaty:

  • 98 osób podniosło swoje kompetencje społeczne i zawodowe, poprawiło umiejętności komunikacyjne i uczyło się lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych
  • 54 uczestników podniosło swoje kompetencje rodzicielskie i wzięło udział w warsztatach z wykorzystaniem specjalnych lalek imitujących niemowlęta
  • 62 uczestników podejmowało pracę zawodową
  • 7 osób ukończyło kursy zawodowe; 9 osób zdało maturę

Projekt był realizowany przez Fundację po DRUGIE w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi oraz Fundacją Twoja Pasja i był współfinansowany ze środków Urzędu M. St. Warszawy.

Fundacje VELUX
Bandi
Unaweza