Mniej/Więcej 2021-22

Projekt „Mniej/Więcej”, dofinansowany ze środków M.St.Warszawy, był skierowany do młodzieży korzystającej ze wsparcia Fundacji po DRUGIE doświadczającej bezdomności i korzystającej z substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, w sposób szkodliwy.

Cele projektu koncentrowały się wokół:

  • redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych w tym alkoholu oraz readaptacja społeczna i zawodowa młodzieży i młodych dorosłych (18-26 lat) doświadczających bezdomności.
  • wzmacniania kompetencji i umiejętności kadry pracującej na rzecz młodzieży w kryzysie bezdomności, która jest uzależniona lub zażywa szkodliwie środki psychoaktywne, w tym alkohol.

Do uczestników zostały skierowane następujące formy wsparcia, które wpływały na kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych, wspierały budowanie kompetencji i umiejętności niezbędnych do poprawy sytuacji i wyjścia z kryzysu bezdomności poprzez:

  • wsparcie asystentów
  • konsultacje z terapeutą uzależnień
  • grupę wsparcia dla osób w kryzysie
  • działania animacyjne (kształtujące nowe, konstruktywne potrzeby spędzania wolnego czasu)
  • pomoc prawną

Przedstawiamy ewaluację projektu za 2021 rok.

Zadanie jest zaplanowane na 2021 i 2022 rok i zostało dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.