Pomoc Ukrainie

Wsparcie w usamodzielnianiu młodzieży i młodych dorosłych z Ukrainy zagrożonych bezdomnością, którzy opuścili swój kraj po 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób bez opieki i po pieczy zastępczej. 

Celem projektu jest wsparcie młodych migrantów z Ukrainy w procesie usamodzielniania się w Polsce, w tym w szczególności osobom po opuszczeniu pieczy zastępczej. Zaobserwowaliśmy lukę systemową polegającą na braku rozwiązań dla młodych osób, które znajdują się w takiej właśnie sytuacji. Ze względów bezpieczeństwa nie mogą one wrócić do Ukrainy, a polski system pieczy zastępczej nie przewiduje na tę chwilę rozwiązań, z których mogłyby skorzystać usamodzielniające się młode osoby  z Ukrainy.

W ramach projektu Fundacja po DRUGIE zapewni nastoletnim migrantom z Ukrainy, posiadającym status UKR, możliwość skorzystania z bezpłatnego zakwaterowania, punkt informacyjno-pomocowy,    a także aktywności wspierające proces włączania społecznego i integracji oraz pomoc rzeczową. Projekt realizowany przez Fundację po DRUGIE jest częścią szerszej reakcji IOM na sytuacje kryzysowe.

Projekt jest skierowany do młodocianych migrantów od 18 do 25 roku życia, którzy opuszczają pieczę zastępczą lub nie zostali umieszczeni w pieczy zastępczej i nie są w stanie prowadzić samodzielnego, samowystarczalnego życia.

W ramach projektu, który będzie realizowany do 15 grudnia 2023 roku, beneficjenci otrzymają następujące wsparcie:

  1. Wsparcie mieszkaniowe – 8 miejsc bezpłatnego zakwaterowania we w pełni wyposażonym mieszkaniu treningowym z wyżywieniem (produkty żywnościowe do samodzielnego przygotowywania posiłków) i w Domu Dla Młodzieży. W ramach wsparcia mieszkaniowego wsparcie opiekuna mieszkańców – osoby, która będzie asystować osobom korzystającym z zakwaterowania w codziennym życiu. Będzie ich wspierać w realizacji codziennych obowiązków i załatwianiu spraw związanych z ich życiem w Polsce.
  2. Consultation point – miejsce pierwszego kontaktu i wsparcia informacyjnego i rzeczowego dla młodzieży i młodych dorosłych migrantów z Ukrainy. W tym miejscu młodzież będzie mogła uzyskać informację co do świadczeń i usług z jakich mogą skorzystać na terenie Polski, spędzić wolny czas, skorzystać z komputera, telefonu, otrzymać pomoc rzeczową w postaci najpotrzebniejszych produktów żywnościowych, artykułów higienicznych, odzieży, itp.
    W ramach Consultation Point wsparcie asystenta ukraińskojęzycznego – osoby, która będzie udzielała informacji, pomagała w załatwianiu codziennych spraw, wskazywała inne miejsca świadczące bezpłatne usługi na rzecz migrantów, kierowała do odpowiednich specjalistów, budowała relacje, wspierała proces adaptacji i integracji. Pomoc asystenta będzie oferowana na podstawie wywiadów z młodzieżą zgłaszającą się do punktu i będzie dostosowywana do indywidualnych potrzeb konkretnych osób.
  3. Aktywizacja zawodowa – w ramach realizowanego projektu młodzież będzie mogła skorzystać ze wsparcia doradczyni zawodowej, która, na podstawie diagnozy predyspozycji zawodowych poszczególnych osób, będzie wspierała je w procesie poszukiwania pracy i ubiegania się o zatrudnienie.
  4. Włączanie społeczne i integracja – w ramach projektu zaplanowaliśmy aktywności, których celem jest wsparcie w procesie włączania społecznego i integracja z polskimi rówieśnikami. Odbędzie się 10 aktywności, w tym wyjścia to kina, teatru, aktywności sportowe, spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty zajęciowe, np. wspólne gotowanie, itp. Zajęcia organizowane będą przez asystenta integracji, którego zadaniem będzie również budowanie relacji z uczestnikami, towarzyszenie im podczas organizowanych aktywności, wspieranie procesu integracji.
  5. Wsparcie rzeczowe – każdy uczestnik i każda uczestniczka projektu będzie mógł/mogła skorzystać ze wsparcia rzeczowego w postaci niezbędnych artykułów żywnościowych, środków czystości, środków higieny osobistej, odzieży, itp. Wsparcie rzeczowe będzie dostępne w ramach Consultation Point prowadzonego w siedzibie Fundacji na ul. Smulikowskiego 4 w Warszawie.

Informacje kontaktowe:

Consultation Point, ul. Smulikowskiego 4,  jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00.

Asystent ukraiński dostępny jest w Consultation Point we wtorki i w czwartki w godz. 10.00-17.00.

Adres mailowy: ua@podrugie.pl

Telefon: Natalia 734 456 558 [UA/PL]

Telefon: Beata 604 265 891 [PL]