Partnerzy

By skutecznie działać, niezbędna jest współpraca różnych sektorów. Fundacja po DRUGIE nawiązuje partnerstwa zarówno z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi (również spoza Polski) oraz sektorem prywatnym.
logo PoDrugie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: współpraca w ramach Programu Pokonać Bezdomność, z którego od wielu lat dofinansowane są działania prowadzone przez Fundację po DRUGIE i realizowane na rzecz młodzieży w kryzysie bezdomności.

logo PoDrugie

Wojewoda Mazowiecki: współpraca na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności młodzieży i młodych dorosłych polegająca na realizacji programu „Trampolina do bezpiecznej dorosłości” skierowanego do młodych osób przebywających na terenie Mazowsza i zapewniającego wsparcie specjalistów.

logo PoDrugie

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: współpraca w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących przede wszystkim profilaktyki uzależnień i przemocy.

logo PoDrugie

M.St. Warszawa: współpraca w zakresie działań mających na celu wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności młodzieży zagrożonej i doświadczającej bezdomności; od 2015 roku Fundacja po DRUGIE realizuje program mieszkań treningowych dofinansowany ze środków M. St. Warszawy.

logo PoDrugie

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich: celem KMPT jest podejmowanie działań zmierzających do eliminowania ryzyka zaistnienia tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania; przedstawicielka Fundacji po DRUGIE zasiada w gronie ekspertów powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Adama Bodnara.

logo PoDrugie

FUNDACJE VELUX: główny grantodawca w projekcie budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

logo PoDrugie

FUNDACJA UNAWEZA z Martyną Wojciechowską są partnerami projektu budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci. Wspierają Fundację po DRUGIE w prowadzeniu zbiórki na ten cel i w przyszłości będą wspólnie z naszą organizacją dbać o rozwój tego miejsca i pomoc młodym matkom i ich dzieciom.

logo PoDrugie

BANDI: firma kosmetyczna BANDI zorganizowała kampanię na rzecz budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci pt. CZYTAMY DLA MAMY. W ramach kampanii powstała książka, którą pod okiem Sylwii Chutnik napisało kilka znanych blogerek. Dochód z jej sprzedaży zasila inicjatywę budowy domu. BANDI pomogła finansowo w przeprowadzeniu remontów mieszkań treningowych i wspiera inicjatywę domu dla młodzieży.

logo PoDrugie

Fundacja Rossmann: w ramach programu „Pomagamy jak umiemy kobietom” od 2021 roku Fundacja Rossmann wspiera finansowo budowę domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci oraz przekazuje darowizny rzeczowe, które pomagają w codziennych działaniach Fundacji po DRUGIE i zapewniają młodzieży dostęp do niezbędnych produktów higieny i środków czystości.

logo PoDrugie

DELL Technologies: firma przekazała grant, który umożliwił młodzieży przystąpienie do kursu na prawo jazdy, doposażyła siedzibę fundacji w laptopy i komputery stacjonarne oraz niezbędne oprogramowanie; od wybuchu wojny w Ukrainie wspólnie z Fundacją po DRUGIE realizuje program pomocowy dla Ukrainy, wspiera również realizację projektu – dom dla młodzieży.

logo PoDrugie

Groupe SEB i TEFAL: w 2020 firmy zaangażowały się w pomoc młodzieży doświadczającej bezdomności, na bieżąco przekazują Fundacji po DRUGIE sprzęt AGD, który trafia przede wszystkim do mieszkań treningowych; Tefal realizuje również program „pracy treningowej” dla młodzieży i przyjmuje w szeregi swoich pracowników podopiecznych organizacji pomagając im zaadaptować się do środowiska pracy i osiągać zawodowe sukcesy; pracownicy angażują się osobiście w pomoc młodzieży i organizują wspólne wydarzenia – np. świąteczne gotowanie i wspólny obiad. Firmy wspierają finansowo projekt dom dla młodzieży.

CITY HANDLOWY: w 2021 roku wolontariusze banku zrealizowali program pomocowy dla młodzieży w kryzysie bezdomności i przygotowali tzw. pakiety na start składające się z produktów i rzeczy niezbędnych na początku wychodzenia z kryzysu bezdomności; dodatkowo w 2022 roku Fundacja CITY HANDLOWY im. Leopolda Kronenberga udzieliła finansowego wsparcia, dzięki któremu udało się wyremontować mieszkania treningowe i przygotować nowe miejsca zakwaterowania młodzieży.

Euroclear Community Fund i King Baudouin Foundation „Belgium”: przekazały wsparcie finansowe, które pozwoliło przeprowadzić remonty w mieszkaniach treningowych i wyposażyć miejsca w niezbędne sprzęty; dzięki tej pomocy utworzonych zostało dodatkowych siedem miejsc w mieszkaniach dla młodzieży w kryzysie bezdomności.

The Workin Group: od marca 2022 roku wspiera tworzenie i prowadzenie domu dla młodzieży w kryzysie bezdomności.

Nieagencja: wspiera młodzież z Fundacji po DRUGIE angażując się w bezpośrednią komunikację i relację z uczestnikami wsparcia (np. poprzez organizację wspólnych wydarzeń), pomaga organizacji w działaniach komunikacyjnych i wizerunkowych, dodatkowo przekazywała wsparcie finansowe, m.in. pochodzące ze środków gromadzonych w ramach podcastu „Biznes NON FICTION”. Jest zaangażowana w inicjatywę powstania domu dla młodzieży.

logo PoDrugie

Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności: w 2019 roku Fundacja po DRUGIE przystąpiła do Federacji, która zrzesza organizacje z całej Polski zajmujące się niesieniem pomocy osobom w kryzysie bezdomności; Fundacja po DRUGIE stara się promować działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych i zwracać uwagę na konieczność wprowadzania specjalistycznych rozwiązań dla młodych.

logo PoDrugie

Ambulans z Serca Karetka dla Bezdomnych: wspólnie z Ambulansem działamy na rzecz osób doświadczających bezdomności i ubóstwa; wolontariusze Ambulansu wspierają młodzież poprzez szkolenia z pierwszej pomocy oraz udzielanie porad zdrowotnych, z kolei młodzież włącza się w inicjatywy realizowane przez Ambulans również jako wolontariusze.