19_days_round_logo_eng

 


UWAGA! KONKURS LITERACKI dla dzieci i młodzieży od lat 11. 

1 listopada rozpoczynamy międzynarodową kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Chcemy, by tegoroczny temat akcji – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ – utkwił nam wszystkim w pamięci i by nasze działania pomogły przezwyciężać to zjawisko. Chcemy też poznać perspektywę dzieci i młodzieży, bo przecież o nich przede wszystkim chodzi w naszych działaniach. Jak widzą problem, jak go doświadczają i czy wiedzą jak mogą go przezwyciężyć?

Wspólnie z Fundacją Dziecko i Rodzina, która pracuje w obszarze rodzicielstwa zastępczego, ogłaszamy OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI. Oto szczegóły:

Moc bez przemocy

Fundacja Dziecko i Rodzina oraz Fundacja po Drugie ogłaszają konkurs dla dzieci i młodzieży od 11 roku życia pod hasłem „Moc bez przemocy”. Konkurs jest zorganizowany w ramach międzynarodowej kampanii Women’s World Summit Foundation (WWSF)  – „19 dni”. Jest to prowadzona na całym świecie akcja przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W Polsce głównym organizatorem kampanii jest Fundacja Po Drugie.

Tegoroczny temat to PRZEMOC RÓWIEŚNICZA. Jest to ważny problem, dotyczący wszystkich sfer funkcjonowania dzieci i młodzieży. Przemoc rówieśniczą możemy spotkać wszędzie – w szkole, na ulicy, boisku, w klubie, w sieci internetowej. Ma wpływ na rozwój umiejętności społecznych i rozwój emocjonalny dzieci. W ostatnich latach problem ten przybrał rozmiary niepokojącego zjawiska społecznego. Chcemy temu przeciwdziałać popularyzując wśród młodzieży postawy oparte na współodczuwaniu, gotowości do pomocy, tolerancji. Organizując konkurs literacki chcemy dać dzieciom i młodzieży możliwość wypowiedzenia się na ten temat.

Zasady konkursu:

  • Praca może być napisana w formie eseju, opowiadania, reportażu, rozprawki lub pamiętnika i powinna dotyczyć przemocy rówieśniczej
  • Praca może opisywać przemoc rówieśniczą, ale także wskazywać, jak jej przeciwdziałać. W ocenie prac liczy się nie tylko umiejętność napisania „wypracowania” na ten temat, ale posłużenie się własnymi przemyśleniami, doświadczeniami i emocjami w formie, która zainteresuje czytelnika.
  • Pracę należy napisać na minimum 500 słów w formie elektronicznej i przesłać ją do Fundacji Dziecko i Rodzina do 15 grudnia 2015 – mail biuro@gmail.com z tytułem maila „Moc bez przemocy”
  • Praca powinna być samodzielna. Dopuszczamy możliwość „przejrzenia” pracy przez rodzica lub opiekuna czy wychowawcę, jednakże nie zgadzamy się na pisanie prac przez opiekunów czy inne osoby.
  • W ocenie prac Kapituła Konkursu nie bierze pod uwagę ortografii, a zwraca głównie uwagę na autentyczność, sposób ukazania własnych przemyśleń i przeżyć dziecka.
  • Prace dzieci lub ich fragmenty mogą zostać wykorzystane w publikacjach Fundacji Dziecko i Rodzina oraz Fundacji po Drugie – bez podania nazwiska autora, lub z podaniem nazwiska autora pod warunkiem uzyskania na to zgody dziecka i opiekuna prawnego. Do pracy należy dołączyć imię i nazwisko autora, jego wiek oraz adres oraz telefon rodziców lub opiekunów.
  • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 15 stycznia 2016.
  • W konkursie przewidzieliśmy nagrody finansowe i rzeczowe. Nagrody finansowe to kolejno 500, 300 i 200 złotych za pierwsze trzy miejsca. Przewidzieliśmy również nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
  • Przyznane nagrody finansowe będą przekazane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych dzieci lub instytucji opiekuńczych czy rodzin zastępczych, w których dzieci mieszkają. Zamierzeniem organizatorów jest, aby nagrody wykorzystane były przez dzieci na własne potrzeby, takie jak zakupy sprzętów i wyposażenia, rozwój zainteresowań, spełnianie marzeń.

Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa w naszym konkursie.

Czekamy na Wasze prace!!!

Konkurs jest realizowany w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Działanie jest objęte honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. 

Konkurs współorganizują: Fundacja Dziecko i Rodzina oraz Fundacja po DRUGIE

Fundacja Dziecko i Rodzina Loga-po-drugie