Dołącz do ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży! Razem z nami buduj bezpieczny świat, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka.

Do udziału w kampanii zapraszamy podmioty, które pracują z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, m.in.:

  • placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, uczelnie)
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • placówki socjalizacyjne i resocjalizacyjne
  • powiatowe centra pomocy rodzinie
  • ośrodki interwencji kryzysowej
  • ośrodki pomocy społecznej
  • organizacje pozarządowe

W ramach kampanii partnerzy przygotowują w swoim środowisku lokalnym wydarzenia, których celem jest kształtowanie świadomych postaw wobec przemocy. Zgłaszające się do udziału w kampanii placówki, instytucje, organizacje pozarządowe przygotowują działania edukacyjne i profilaktyczne, którym motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. Formuła wydarzeń może mieć dowolny charakter (warsztaty, konkursy, wystawy, pogadanki). W celu ich przeprowadzenia uczestnicy kampanii mogą nawiązywać lokalną współpracę i razem z innymi podmiotami działać na rzecz budowania świata bez przemocy.

Działania kampanii rozgrywają się od 1 do 19 listopada 2019 r.  W tym czasie partnerzy mogą przeprowadzić dowolną liczbę wydarzeń.

Aby zostać partnerem Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go do Fundacji po DRUGIE drogą mailową: 19dni@podrugie.pl

Do wypełnionego formularza prosimy dołączyć fotografię, która charakteryzuje Państwa instytucję/organizację/zespół lub logotyp.

Pozwoli to nam na zamieszczenie informacji o Was na naszym profilu facebookowym.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu, jednocześnie ze względu na dużą liczbę zgłoszeń i pytań prosimy o kontaktowanie się drogą mailową.