20 i 21 listopada 2019 organizujemy IV Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk pt. „Dzieci i młodzież w obliczu przemocy – profilaktyka i interwencja”. Forum jest okazją do podsumowania tegorocznej kampanii społecznej „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, ale także do zdobycia nowych doświadczeń, poznania dobrych praktyk i tworzenia sieci współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Tegoroczne spotkanie potrwa dwa dni i odbędzie się w Wawerskim Centrum Kultury.

Pierwszy dzień forum to przede wszystkim spotkanie praktyków, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i zaprezentują podjęte w ramach kampanii działania.

DZIEŃ PIERWSZY – 20 listopada 2019, godz. 10:00

WPROWADZENIE

Kampania 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży w Polsce
– podsumowanie działań w 2019 roku
Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po DRUGIE

DOM JEST PUNKIEM WYJŚCIA

Świadectwa młodzieży współpracującej z Fundacją po DRUGIE

Konsekwencje dla dziecka wynikające z przemocy w rodzinie
Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholog, Fundacja po DRUGIE

PRZEMOC W INSTYTUCJI

Problem przemocy w placówkach dla nieletnich
Przemysław Kazimirski, dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Podwójnie (nie)dostosowani – dziecko jako osoba doznająca i stosująca przemoc
dr Małgorzata Dziewanowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
Fundacja po DRUGIE

DOBRE PRAKTYKI

Uruchamiamy nabór prelegentów – przedstawicieli podmiotów uczestniczących
w kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w 2019 roku.

Wystąpienia prelegentów prezentujących dobre praktyki (podjęte w ramach kampanii działania, ale również inne działania związane z edukacją i profilaktyką przemocy) do 10 minut.

W celu zgłoszenia wystąpienia prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie na adres: 19dni@podrugie.pl

 

DZIEŃ DRUGI – 21 listopada 2019, godz. 10:00

Przemoc ma twarz – szkolenie dla profesjonalistów pracujących z dziećmi
i młodzieżą z zakresu prewencji i profilaktyki przemocy domowej i rówieśniczej

Szkolenie jest kierowane do pracowników szkół, ale także do pracowników ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej i wychowawców placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, a także innych osób pracujących z młodzieżą i stykających się z tematyką przemocy w rodzinie.

Szkolenie zaplanowane jest na 8 godzin.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Prowadzenie: dr Małgorzata Dziewanowska (prawniczka), Agnieszka Sikora (pedagożka)

Zgłoszenia uczestnictwa biernego w FORUM należy przesyłać drogą mailową: 19dni@podrugie.pl; w zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, nazwę organizacji
oraz informację o uczestnictwie w pierwszym, drugim lub obydwu dniach forum.
Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.