Read about the campaign in Poland! – english version!

Przez 19 dni w 19 placówkach resocjalizacyjnych na terenie całej Polski rozgrywać się będzie kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Akcja koordynowana przez Fundację po DRUGIE to część międzynarodowego działania, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące dzieci z całego świata – krzywda, strach, głód, ból, cierpienie… to wszystko nie powinno mieć miejsca.

Światową kampanię organizuje Women’s World Summit Foudation (fundacja działająca w obszarze ochrony praw kobiet i dzieci), w ubiegłorocznych działaniach wzięło udział 240 organizacji z 89 krajów całego świata.

Znęcanie i przemoc wobec dzieci jest problemem dotyczącym całego świata, –  piszą twórcy kampanii – który łamie prawa dziecka, blokuje jego prawidłowy, zdrowy rozwój i ma miejsce zarówno w domach jak i w ramach systemów sprawiedliwości. Chcemy mobilizować lokalne i narodowe społeczności do lepszej ochrony i współpracy mającej na celu eliminowanie niepożądanych zjawisk. Łącząc się we wspólnym, trwającym 19 dni działaniu pokazujemy solidarność i dążymy do budowania lepszego świata. Świata bez przemocy. 

W tej sprawie jest wiele do zrobienia. Statystyki są porażające…

Każdego roku blisko  150 milionów dziewcząt i 73 miliony chłopców z całego świata jest gwałconych i doświadcza przemocy na tle seksualnym, często dzieje się to w ich środowisku rodzinnym. Między 1,5 bilona a 500 milionów dzieci na całym świecie doświadcza przemocy. 85 milionów dzieci jest zmuszanych do ciężkich prac, ponad ich siły. Od 65% do 20% uczniów doświadcza przemocy psychicznej i fizycznej w swoich szkołach. 

Bez wątpienia jednym z kluczy do rozwiązywania wskazanych problemów jest edukacja – podnoszenie wiedzy i świadomości z zakresu przeciwdziałania przemocy. Wokół takich działań koncentrują się przygotowane przez 19 ośrodków resocjalizacyjnych wydarzenia związane z kampanią. Można je śledzić na profilu facebookowym FpD i tutaj… 

1 listopada

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu

Wychowankowie wzięli udział w warsztatach poświęconych przemocy wobec dzieci. Uczyli się rozpoznawać przemoc i różne jej formy. Dowiedzieli się, że nie tylko bicie dzieci, ale również klapsy są przemocą i nie uczą niczego dobrego. Przemoc rodzi przemoc. Jeśli będzie ona stosowana jako metoda „wspierająca” wychowanie dziecka, wówczas dziecko również może wprowadzić przemoc w swoje życie.

Wychowankowie z Laskowca uczestniczyli również niedawno w projekcie Fundacji po DRUGIE pt. Przemoc ma TWARZ (dofinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego). Zarówno ten projekt jak i działania podjęte w ramach kampanii pokazują im, że życie bez przemocy nie tylko jest możliwe, ale jest także lepsze. Obejrzyj zdjęcia z zajęć warsztatowych – ZAJRZYJ!

2 listopada

Zakład Poprawczy w Kcyni

Jak radzić sobie z agresją? Jakie są skuteczne i konstruktywne metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktu, niepowodzenia, stresu, silnych, negatywnych emocji – m.in. tego uczą się  chłopcy z Zakładu Poprawczego w Kcyni. Wychowankowie wzięli udział w warsztatyach „Nie dla AGRESJI”. Zajęcia prowadzone były w formie aktywizującej uczestników z wykorzystaniem materiałów mulitimedialnych.

Jeden z chłopców specjalnie na okoliczność kampanii napisał własną piosenkę i zarejstrował ją w formacie mp3 – „Przeciw agresji” (wkrótce będzie dostępna na naszej stronie internetowej).  Został również zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „Nie dla agresji”.

To wszystko odbyło się 2 listopada, ale na tym nie koniec! Pedagodzy placówki postanowili pójść za ciosem i przygotowali kolejne zajęcia i warszaty związane z tematyką kampanii. Tematy kolejnych warsztatów to: „Nie” dla presji seksualnej, Jak sobie radzić ze stresem i negatywnymi emocjami, Rozmowa podstawą dobrych relacji z ludźmi, Chodzimy ze sobą – jak rozwijać więzi?

Spraw związanych z przemocą, które warto poruszyć w pracy wychowawczej jest dużo i zapewne 19 dni nie wystarczy, by poruszyć je wszystkie. Na szczęście praca placówki trwa przez 365 dni w roku, a jednym z ważnych elementów oddziaływań jest  eliminowanie zachowań przemocowych wśród wychowanków. ZAJRZYJ! 

3 listopada 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

„Obserwuj, pomagaj, chroń – nie bądź obojętny na przemoc”  – pod tym hasłem odbyły się zajęcia w MOW w Antoniewie (Wielkopolska) przygotowane przez wychowanków i pedagogów.

Dziewczęta i chłopcy przygotowali niezbędne materiały potrzebne do realizacji zajęć tj. pokaz slajdów, filmy poglądowe, pomoce dydaktyczne, a następnie wzięli aktywny udział w tych zajęciach. Pracy przyświecał cyatat  Marka  Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka: „Dziecko to człowiek, tylko że mały – nie znaczy, że jednak głupi. Ten mały często czuje i widzi więcej niż sobie myślisz.”

Młodzież omówiła rodzaje przemocy oraz ich destruktywny wpływ na życie dzieci i młodzieży według hierarchii potrzeb – piramidy potrzeb człowieka. Zastanawiała się także nad tym jak reagować na przemoc, gdy się jest jej świadkiem. ZAJRZYJ! 

4 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy

 Dziewczęta z Wierzbicy niewiele ponad miesiąc temu brały udział w projekcie opracowanym przez Fundację po DRUGIE „Przemoc ma TWARZ”. Projekt dotyczył przemocy w rodzinie – uczył jak ją rozpoznawać, jak na nią reagować, pokazywał jej konsekwencje. Wychowanki dowiedziały się wiele, ale nadal przemoc jest jednym z ważniejszych zagadnień, które są przedmiotem pracy wychowawczej w ośrodku.

W ramach kampanii dziewczęta wzięły udział w pogadance na temat przemocy. Powtórzyły zdobyte wcześniej wiadomości i utrwaliły wszystko na antyprzemocowych plakatach. ZAJRZYJ! 

5 listopada

Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Od dwóch lat w ZP w Studzieńcu w każdą środę, w każdej grupie wychowawczej przeprowadzane są zajęcia z treningu zstępowania agresji tj. TZA.

Odbyły się one również 5.11.2014 i tym samym włączone zostały w tworzenie 19 dniowej, międzynarodowej kampani przeciwko przemocy.  W VI grupie internatowej zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Samoocena zachowania agresywnego”. Wychowawcy Daniel Pegza i Jarosław Janczak wraz z grupą wychowanków wypełnili arkusze samoobserwacji zachowań agresywnych i dokonali ich szczegółowego omówienia. Wychowankowie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i omawiali problemy jakie w ich życiu wywołują zachowania agresywne.

Podobne zajęcia odbyły się w grupie II pr „Mała (minimalna) agresja” i przeprowadzili je Anna Bociąga i Paweł Kurt. Wychowankowie dowiedzieli się czym charakteryzuje się „mała” agresja, omawiali przykłady z życia wzięte, również korzystali z własnych doświadczeń – sytuacji, które występowały w ich rodzinie.  Na zakończenie zajęć przygotowali profilaktyczne plakaty namawiające do zwalczania zachowań agresywnych.

W grupie I wychowawca Jarosław Bociąga prowadzący zajęcia zastanawiał się wraz z wychowankami nad tym jak radzić sobie z cudzym gniewem.  Wychowankowie z zaangażowaniem podeszli do omawianego tematu zajęć, rozważali wymyślone sytuacje i odgrywali scenki sytuacyjne.

Zajęcia grupy V prowadzone przez Dawida Pniewskiego i Dorotę Radkiewicz odbyły się pod hasłem: „Agresja jako zachowanie wyuczone”. Wychowankowie przytaczali przykłady zachowań agresywnych, z którymi spotkali się we własnym życiu rodzinnym, bądź które zaobserwowali w swoich środowiskach. Temat agresji w środowisku rodzinnym nie był im obcy i z ich wypowiedzi dało się wnioskować, że dotykał większości z nich. Wychowankowie na zakończenie zajęć wykonali plakaty profilaktyczne wzywające do nieużywania przemocy. ZAJRZYJ! 

 6 listopada

Zakład Poprawczy w Trzemesznie

Istotą Dnia Zapobiegania Przemocy w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie było otwarcie wystawy fotograficznej i plakatu wykonanych wcześniej specjalnie z tej okazji. Pod opieką wychowawców, pedagogów i psychologa chłopcy tworzyli własne prace. Tomek i Radek wykonali jeden z plakatów. Stworzyli apel do sprawców przemocy, charakterystykę ofiar, symbole i skutki przemocy. Damian tworząc drugi, związany z jego doświadczeniami plakat zwrócił uwagę na problematykę wpływu wczesnych relacji między dzieckiem a dorosłymi na kształtowanie się zachowań agresywnych. Także Paweł i Artur stworzyli własną malarską pracę z ważnym wyrazistym hasłem „KOCHAJ – NIE BIJ!!!”. Tomasz, Rafał, Marcin i Przemysław, w ramach działającego w zakładzie programu „Obraz świata w filmie i fotografii”, przygotowali serie fotografii odpowiadających tematyce kampanii. Wychowankowie z dużym zaangażowaniem wzięli udział w działaniach. Wszystkie fotografie ukazują jakieś przeżycia, a w dużej mierze sytuacje, których sami doświadczyli, co daje poczucie jeszcze większej autentyczności a niektóre są wręcz wstrząsające. Dodatkowo dodane zostały zdjęcia ukazujące wychowanków podczas pracy. Swoiste „making of”. Dnia 6.11.2014r o godz. 12.00 w galerii Domu Kultury w Trzemesznie otwarto wystawę prac  wychowanków. Na  prośbę dyrektora Domu Kultury  wystawa będzie trwała do 19.11.2014r, gdyż chce on na nią zaprosić  uczniów starszych klas  szkół podstawowych i gimnazjum w Trzemesznie. Po zakończeniu wystawy fotografie i plakaty zostaną zaprezentowane w tutejszym zakładzie. Jej twórcy mają nadzieję, że prace te pomogą uświadomić społeczeństwu istnienie przemocy wokół; to, jakim problemem jest przemoc i na jak wielką skalę wywiera ona piętno na psychice dzieci i młodzieży.

W dniu 6.11.2014r pedagog zakładu w szkole  przeprowadziła również zajęcia warsztatowe dla wychowanków pod hasłem „Powiedz Nie Przemocy”. Podczas tych zajęć wychowankowie omawiali zjawisko przemocy, czym jest i jakie mogą być jej rodzaje. Pracując aktywnie wypisywali określenia kojarzące sie im z przemocą, jak również tworzyli swoistą mapę zachowań, które pomagają w tym , aby zjawiska związane z przemocą nie występowały.  Na końcu wychowankowie obejrzeli film „Pręgi”. Zajęcia zakończono dyskusją na temat trudnej tematyki filmu.

Wydarzenia tego dnia pobudziły wychowanków do myślenia i nieszablonowych działań. Obejrzyj prace wychowanków ZP Trzemeszno, zdjęcia z ich tworzenia i z wystawy w domu kultury.

7 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Warszawie

W ośrodku zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące przemocy w rodzinie. Wychowawcy z placówki wykorzystali w nich fragmenty programu edukacyjnego opracowanego przez Fundację po DRUGIE pt. Przemoc ma TWARZ. Program umożliwia kompleksowe omówienie zjawiska przemocy w rodzinie – sytuacji osób jej doznających, sposobów postępowania sprawców, jak również mechanizmów przemocy. Dziś w MOW został przeprowadzony blok dotyczący praw osób doświadczających przemocy oraz odpowiedzialności karnej sprawcy.

Po warsztatach chłopcy przygotowali plakaty – punktem wyjścia były zajęcia warsztatowe, ale również ich własne doświadczenia. ZAJRZYJ! 

Dzisiejsze warsztaty to jednak nie koniec kampanii w MOW nr 3. Przed wychowankami jeszcze jedno ważne wydarzenie – debata o prawach dziecka.

 8 listopada

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie

8 listopada 2014 roku w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie odbyły się zajęcia edukacyjne: Krzywdzenie dzieci i młodzieży.

Na zajęciach dziewczęta rozróżniały przemoc, nazywały ją ( rozsypanka wyrazowa), wykonały znaki drogowe ( znaki zakaz przemocy), obejrzały filmiki edukacyjne ( opowiadania nastolatków o krzywdzeniu), poparte dyskusją i refleksją na temat zawarty w filmie.

Na koniec został ogłoszony konkurs na wiersz, rymowankę, tekst piosenki  mówiący o przemocy. ZAJRZYJ

Organizatorki: Iwona Łukasiewicz, Agnieszka Markowska.

9 listopada

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

„Posłuchajcie kwestii, która dzieci dotyka. Pytasz czemu one kradną, każdy z was się o to pyta, bo w domu jest lipa, bo nie mają za co żyć a ich rodzice myślą tylko o tym za co pić. Teraz druga kwestia, powiedzcie jak tu żyć, kiedy alkoholik w domu za darmo chce dziecko bić. Chociaż nic mu nie zrobiło, on staje się jego katem, a jego dzieciństwo staje się smutnym dramatem… Wiec wybiera drogę taką a nie inną – pozbawione własnych uczuć teraz psychikę ma inną. Pierwsze kradzieże, pierwsze kłopoty z policją to jedyne rozwiązanie, żeby starczało na wszystko. Mimo tak młodego wieku one wkraczają w dorosłość, opuszczają się w nauce, bo życie ich uczy non stop.  A wy powiedzcie mi jaka jest sprawiedliwość, rodzice są bezkarni, a dziecko nie wie co to miłość!” – to fragment piosenki, do której słowa napisali Mateusz i Bartek. Jak większość prac i działań prowadzonych przez młodzież z placówek resocjalizacyjnych, które obejmują zagadnienia związane z przemocą za tekstem chłopców stoją ich własne doświadczenia.

– Występ wychowanków był taki, że wszystkim przechodziły ciarki… – mówi Barbara Sowińska, pedagog w placówce.

Oprócz muzycznych odniesień w ramach akcji wychowankowie przygotowali również spektakl teatralny i plakaty o antyprzemocowej treści. Podsumowaniem 9 dnia kampanii była debata zorganizowana po pokazie filmu „Pręgi”. Debatę poprowadziły studentki z Naukowego Koła Resojalizacji Wydziały Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. ZAJRZYJ! 

10 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach

Chłopcy z MOW w Rudach podeszli do problemu przemocy z kilku perspektyw – przygotowali plakaty, specjalną krzyżówkę, jeden z wychowanków skomponował także piosenkę o przemocy. Chłopcy uczyli się również podstawowych technik radzenia sobie z emocjami. Wszyscy uczestnicy kampanii obejrzeli film edukacyjny „O radzeniu sobie z gniewem”.

Gabinet psychologiczno – pedagogiczny przeprowadził ankiety dotyczące przejawów agresji. Opracowane wyniki posłużą do utworzenia programu zasad dobrego funkcjonowania społecznego. ZAJRZYJ! 

11 listopada

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

Kampania w ZPiSdN w Raciborzu odbyła się pod hasłem „STOP – przemocy”. Wychowankowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych. Na zajęciach zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z przemocą (definicja, rodzaje, konsekwencje, sposoby zapobiegania), szukali również alternatywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktu i napięć. Celem zajęć było  poszerzenie świadomości wychowanków  z zakresu zachowań przemocowych i agresywnych. Prowadzący duży nacisk położyli na oddziaływania pozwalające nabywać umiejętności zmniejszania zachowań agresywnych i panowania nad nimi. Agresja wśród wychowanków często pojawia się w sytuacjach frustracji – „nie umiem”, „nie daję radu”, „nie mogę”, „muszę się dostosować” itp.

W ramach warsztatów powstała prezentacja multimedialna dotycząca przemocy oraz spot filmowy o antyprzemocowej treści. Wychowankowie ułożyli kartony z hasłami kojarzącymi się z przemocą, następnie każde z haseł zamienili stosując zasady, które poznawali na zajęciach. Zatem np. bicie zostało zamienione na rozmowę. ZOBACZ FILM! 

Ponieważ kampania w ZPiSdN w Racoborzu zbiegła się z narodowym świętem odzyskania niepodległości, w czasie wieczornicy, którą tradycyjnie placówka organizuje w ramach obchodów 11 listopada, został poruszony również problem przemocy wobec państwa i narodu. ZAJRZYJ! 

12 listopada

Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju

Wychowankowie podczas zajęć plastycznych wykonali wspólny antyprzemocowy plakat przeciwdziałaniu, powstały również  dwie indywidualne prace plastyczne  z cyklu – OBLICZE AGRESJI. W drugiej części odbyła się projekcja filmu „ Oni” z pakietu edukacyjnego „Lekcje Przestrogi”. Jest to fabularna opowieść o losach młodych ludzi, których dotyka problem uzależnień i przemocy. Po emisji odbyła się żarliwa dyskusja – czym jest przemoc, jakie przybiera formy. Wychowankowie uzyskali również informacje dotyczące szukania pomocy w sytuacjach, gdy pojawia się przemoc. ZAJRZYJ!

Kampanii zorganizowanej w Jerzmanicach Zdroju towarzyszył również utwór autorstwa jednego z wychowanków, pseud. KopciU – Rap przeciwko agresji! – POSŁUCHAJ! 

13 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie

W jaki sposób przeciwdziałać przemocy i krzywdzeniu innych? Najlepiej zacząć od podstaw i samego siebie.

Dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie po długich przygotowanich i zgłębianiu tematu przemocy, doszły do wniosku, że należy zrobić coś pozytywnego. Zachęcać ludzi do tego, aby byli mili, życzliwi, dobrzy.

13 listopada wychowanki odwiedziła pani Marta Klubowicz. Aktorka zaprezentowała dziewczętom słuchowisko Polskiego Radia „Zło – Dzieje“. Stało się ono pretekstem do dyskusji na temat skutków krzywdzenia innych ludzi. Wychowanki zgodziły się, że zło rodzi zło i dlatego należy się mu przeciwstawiać i pomagać tym, którzy sami nie potrafią poradzić sobie z agresją innych.

Po południu dziewczęta postanowiły zorganizować happening „Mniej złości, więcej miłości”. Przygotowały plansze z hasłami oraz serduszka z życzliwymi słowami i wyruszyły „w miasto”.

Zachęcały przechodniów do fotografowania się z plakatami, przeprowadzały wywiady oraz prowadziły sondę, które hasło najlepiej zachęca do niestosowania przemocy. Jednocześnie rozdawały własnoręcznie przygotowane serduszka i obserwowały reakcje ludzi na ten gest życzliwości.

W trakcie naszej akcji  powstało wiele ciekawych zdjęć, nagrań, poznałyśmy ciekawych ludzi, którzy także wierzą w to, że dobro rodzi dobro.

Hasło, które cieszyło się największą popularnością to: „Nie sprawiaj bólu żadnej osobie, niech się bezpiecznie czuje przy Tobie”. Czego życzymy wszystkim z całego serca.

14 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku

Wychowanki MOW w Czaplinku wraz z wychowawcami przygotowały profilaktyczny utwór słowno-muzyczny pt. „Nie od dziś” (OBEJRZYJ).  Dziewczęta będą prezentowały swoją piosenkę szerszej publiczności już niebawem przy okazji kolejnej, ważnej kampanii „Biała Wstążka”, której celem również jest zwalczanie przemocy.  Dziewczęta wystąpią w  Czaplineckim Ośrodku Kultury, Gimnazjum Publicznym w Czaplinku oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku.

Dziś dziewczyny wykonały również prace plastyczne o antyprzemocowym charakterze. Ze swoimi pracami ruszyły do mieszkańców miasta. Odwiedziły Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku, – zapoznały się ze specyfiką pracy ośrodka i zakresem jego działania. Następnie udały się do świetlicy środowiskowej i Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku Przewodniczący komisji, Wiesław Runowicz wygłosił mini wykład poświęcony chorobie alkoholowej, która często łączy się również z przemocą. Po zakończeniu wykładu dziewczęta zadawały wiele pytań: co to jest współuzależnienie, co to jest DDA, jakie są skuteczne sposoby zachowania abstynecji itp. Na koniec wychowanki odwiedziły  Komisariat Policji w Czaplinku. W czasie spotkania z funkcjonariuszem wychowanki dowiadywały się jak reagować, gdy jest się świadkiem przemocy i zapoznały się z  procedurą „Niebieskiej Karty”. ZAJRZYJ! 

15 listopada

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy

Wychowanki Zakładu Poprawczego wzięły udział w warsztatach psychoedukacyjnych, które przeznaczone były na zdobycie umiejętności radzenia sobie ze złością i agresją. Dziewczęta zapoznały się z możliwymi przyczynami zachowań agresywnych i sposobami reagowania w sytuacjach agresji i przemocy. Zajęcia prowadził Edward Jakubowicz. Ich zakończeniem było stworzenie kolażu zdjęć pod tytułem: Agresja – co dalej? Młoda, szczęśliwa dziewczyna, bezpieczna w swoim otoczeniu – nagle doznaje agresji. Nie jest istotne czy ma ona źródło w domu czy szkole, czy na ulicy. Agresja na zdjęciu przyjmuje postać anonimowego sprawcy. Nikt go nie zna. Nie ma twarzy. Po prostu jest. Kolejne zdjęcie to poobijana twarz – ślad, który został po spotkaniu. Dalej jest złość i bezradność. Pytanie – dlaczego ja? dlaczego mnie to spotkało? To często również brak kogoś bliskiego, samotność. Kolejne zdjęcie przedstawia ucieczkę przed wspomnieniem agresji – może to być alkohol, narkotyki, poszukiwanie towarzystwa, które nie zawsze będzie właściwym. Wreszcie finał. Dwa zdjęcia – jedno przedstawiające przejście agresji na kolejne osoby – ja jej doświadczyłam, więc przekazuję ją innym i drugie – gdzie zło przechodzi w dobro – miłość do córki… ZAJRZYJ! 

16 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

Ogarnijmy się ludzie i krzyknijmy z całej mocy: zawsze i wszędzie po prostu STOP przemocy! Ogarnijmy się ludzie i krzyknijmy razem wszyscy: tworzymy wspólny głos przeciwko nienawiści! –  tak brzmi refren piosenki stworzonej przez wychowanków MOW Bielice i pod takim szyldem przebiegał cały happening profilaktyczny w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach. Rozpoczęło się uroczystym apelem. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach w pracowni komputerowej pod tytułem „Bezpieczeństwo w sieci”. Ogłoszono także dzień miłych słów – uczniowie wrzucali do skrzynki napisane przez siebie przeprosiny, podziękowania lub jakiekolwiek inne miłe słowa dla wychowanków, nauczycieli lub wychowawców. Chłopcy tworzyli plakaty   „Stop przemocy” które wzięły udział w konkursie. Najlepsze prace zostały nagrodzone, a pozostałe wywieszono w gablocie. Kolejnym punktem było rozwiązywanie krzyżówek z hasłami dotyczącymi zapobiegania przemocy. Autor wylosowanej i poprawnie rozwiązanej krzyżówki został nagrodzony. Wychowankowie MOW w Bielicach obejrzeli także film pod tytułem „Cyber przemoc”, nawiązujący do porannych zajęć w pracowni komputerowej. W podsumowaniu dnia zostały wręczone nagrody i dyplomy oraz odczytane miłe słowa z karteczek ze skrzynki. Zaprezentowana została także piosenka stworzona przez wychowanków MOW specjalnie z okazji Dnia Przeciwko Przemocy. POSŁUCHAJ!  Zwieńczeniem całodniowej uroczystości było puszczanie lampionów na znak sprzeciwu wobec przemocy. ZAJRZYJ!

17 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu w ramach Międzynarodowej Kampanii Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży postanowili zwrócić uwagę na problem przemocy mieszkańcom.

Ze swoim przekazem postanowili dotrzeć do przedstawicieli różnych grup wiekowych. Odwiedzili miejscową szkołę podstawową w Głoskowie, gdzie wspólnie z młodzieżą szkolną rozmawiali na temat przemocy i skutków jej stosowania. Przeprowadzili strajk przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży na ulicach Garwolina. Przez megafon wykrzykiwali antyprzemocowe hasła, podkreślali wagę rozmów, wzajemnego szacunku, które są kluczem do dobrych relacji między ludźmi. Również rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

Teraz wychowankowie pracują nad  teledyskiem, który ma upamiętnić ich działania w kampanii.  ZAJRZYJ! 

18 listopada

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej

Burza mózgów. Wychowankowie zastanawiają się jak zwrócić uwagę na problem przemocy. Wielu z nich doświadczyło jej w swoim życiu. Nie chcą by ich dzieci powtórzyły te same historie.

Wychowankowie MOW w Woli Rowskiej o przemocy postanowili opowiedzieć za pomocą zdjęć. W tym celu stworzyli kolaże, którym użyczyli własnych twarzy – ZAJRZYJ! W ramach kampanii powstał również reportaż, w którym wychowankowie dzielą się swoimi przemyśleniami. OBEJRZYJ! 

19 listopada

Zakład Poprawczy w Witkowie

Zakład Poprawczy w Witkowie przygotował trzy niezależne działania. Pierwsze to wykonanie przy współpracy z panią terapeutką ulotki dotyczącej agresji, przemocy, znęcania się nad dziećmi. Omówiono z wychowankami przyczyny powstawania i formy agresji i przemocy, a także akty prawne regulujące w/w problemy. Drugie przedsięwzięcie to projekcja polskiego filmu „Tato”. Poruszane problemy posłużyły jako podstawa do omówienia przyczyn powstawania problemów w rodzinie. Wychowankowie wyłapywali wszystkie akty przemocy opowiedziane w filmie. Następnie z panią pedagog i psycholog rozmawiali o różnych przyczynach powstawania przemocy w domu oraz sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Podstawowe aspekty poruszane podczas warsztatów to: – pokazanie różnych przejawów agresji wobec dzieci poprzez traktowanie ich przedmiotowo, kosztem dzieci dorośli zabezpieczają swoje interesy – omówienie kosztów jakie ponoszą dzieci w sytuacjach wykorzystywania ich przez dorosłych – umożliwienie wychowankom pokazanie w przyjaznej grupie własnych doświadczeń przemocowych z dzieciństwa. Trzecie działanie to zorganizowanie konferencji dla młodzieży środowiska lokalnego na temat „Przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: – pracownicy w tym kierownik artystyczny Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – uczniowie i opiekun Gimnazjum im. Adama Borysa z Witkowa – uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Gniezna, młodzież z klas o profilu policyjnym – „aktorzy”-wychowankowie Zakładu Poprawczego w Witkowie. Inspiracją do spotkania był obejrzany przez naszych wychowanków w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, spektakl pt.: „Most nad doliną”. Ta współczesna sztuka węgierskiego autora, opowiada o burzliwych relacjach rodzinnych oraz rówieśniczych grupy nastolatków. Jest to historia o braku akceptacji ze strony ojca, niemożności porozumienia się z matką oraz zaborczej miłości spowodowanej narastającym wyobcowaniem. Wychowankowie wykorzystali dramę do przedstawienie modeli rodziny a zwłaszcza roli ojca w rodzinie. Przygotowali opracowane przez siebie pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego trzy scenki, które odegrali przed uczestnikami konferencji. Następnie została zainicjowana dyskusja o problemach w rodzinie, o wychowaniu „twardą ręką”, o potrzebach rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu i mediacji, a także trudnych relacji rówieśniczych. ZAJRZYJ! 

Działania koordynowane przez Fundację po DRUGIE prowadzone w ramach kampanii zostały objęte honorowymi patronatami Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Dziecka.