IMG_1439W całej Polsce – w małych miejscowościach i dużych miastach zostaną zorganizowane dziesiątki akcji, wystaw, warsztatów, prelekcji, konkursów dotyczących problemy PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ. W światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży bierze udział ponad trzydzieści placówek, organizacji, instytucji, które wspólnie edukować będą dzieci, młodzież i dorosłych do życia bez przemocy.

Fundacja po DRUGIE zaprosiła do wspólnego tworzenia kampanii organizacje pozarządowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, domy dziecka i placówki resocjalizacyjne.

– Nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu – mówi Agnieszka Sikora, prezeska organizacji. – Zgłoszenia cały czas napływają, a działania, które proponują nasi koalicjanci są imponujące! To ważne, że chce się nam działać i mówić o sprawach trudnych. Jestem przekonana, że wspólna praca na rzecz ważnych idei może przynieść ważne rezultaty i będzie miała wpływ na rzeczywistość.

PLAN GRY, czyli CO I GDZIE SIĘ BĘDZIE DZIAŁO

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

Konkurs na plakat przeciwko przemocy rówieśniczej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim.
Opracowanie przez wychowanków zakładu poprawczego foto-komiksu na temat przemocy rówieśniczej i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla wychowanków.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

Młodzież zorganizuje happening w centrum miasta, który polegał będzie na rozstawianiu znaków „drogowych” z hasłami antyprzemocowymi.

Dom Dziecka w Białowieży

Dzieci i młodzież wezmą udział w warsztatach dotyczących przemocy rówieśniczej. Zostanie także zorganizowana konferencja dla specjalistów (wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, asystentów rodziny), która poruszać będzie problematykę prewencji i interwencji przemocy rówieśniczej.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach

Spektakl teatralny przygotowany przez koło zainteresowań pt. „Nie czyń drugiemu co Tobie nie jest miłe”; przeprowadzenie zajęć warsztatowych na temat przemocy rówieśniczej; konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny „NIE dla agresji”.
Dzieci stworzą również apel do sprawców przemocy.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Białej

Powiatowy Przegląd Szkolnych Form Profilaktycznych – wspólne przedsięwzięcie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej realizowane w celu upowszechniania wzorów i postaw prospołecznych i prozdrowotnych dzieci i młodzieży. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego powiatu oraz zaproszeni goście (uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe).

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jastrowiu

Organizacja wydarzeń o charakterze artystycznym (happening w centrum Jastrowia, spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej w Jastrowiu), opracowanie broszur, plakatów.

Domy dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 w Łoniowie

Spektakl dotyczący przemocy rówieśniczej; tworzenie plakatów; spotkanie z policjantem.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie

Pogadanki nt. przemocy w rodzinie dla szkół z Powiatu Pleszewskiego;  kampania „I Ty możesz walczyć z przemocą w rodzinie!”- skierowana w szczególności do placówek oświatowych. W celu nagłośnienia akcji zostaną wykorzystane tzw. potykacze, w których umieszczone będą plakaty o antyprzemocowej treści oraz szerzące prawidłowe wzorce i metody wychowawcze. Zostanie również zorganizowana prelekcja „Wspólnie przeciw przemocy”- spotkanie przeprowadzą specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaprezentują role pedagogów i zasady interwencji i pomoc w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobrodzieniu

Przy współpracy z charakteryzatorką i fotografką powstaną zdjęcia pobitych wychowanków, które zostaną oparzone hasłami. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Dobrodzieńskim Domu Kultury.

Fundacja Zobacz Jestem

Stworzenie cyklu krótkich notek/artykułów – 19artykułów: Przemoc rówieśnicza, ujęcie interdyscyplinarne – tym wzmocnimy oddziaływanie edukacyjne w zakresie wiedzy o przemocy rówieśniczej, przez 19 dni będą udostępniane w Internecie (strona internetowa, facebook), stworzymy „wydarzenie” codziennie publikując nowe informacje. Zaprezentowane zostanie ujęcie przemocy rówieśniczej z perspektywy socjologicznej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, kryminologicznej, antropologicznej. Warsztaty dotyczące przemocy rówieśniczej w ramach działania Fundacji – skierowane do rodziców dzieci będących ofiarami przemocy, ale także osób tą tematyką zainteresowanych. Warsztaty prowadzone przez kryminologa, socjologa i psychologów. Zajmiemy się sposobami radzenia sobie ze złością i agresją.

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie

Prowadzenie Treningów zastępowania agresji, oraz zajęcia z cyberprzemocy na terenie szkół Powiatu Goleniowskiego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Żywcu

Przeprowadzenie akcji antyprzemocowej w placówce i współpraca ze środowiskiem lokalnym – stworzenie plakatów, ulotek, gazetki.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Wspomożycielki w Krakowie

Warsztaty z wychowankami placówki – podział na grupy wiekowe – gimnazjum i szkoła podstawowa, spotkanie warsztatowe z kadrą placówki, nauczycielami szkoły podstawowej i rodzicami.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Spektakl profilaktyczny dotyczący przemocy; partnerzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biblioteka publiczna w Skokach, Szkoła podstawowa w Skokach

Zakład Poprawczy w Nowem

Zorganizowanie spotkania z uczniami klas III Gimnazjum Publicznego w Nowem. W ramach spotkania zorganizowana będzie pogadanka na temat: „Pogłębiająca się demoralizacja nieletnich w ich środowisku rówieśniczym”. Pogadankę prowadzić będzie psycholog, pedagog oraz wychowankowie Zakładu Poprawczego w Nowem; termin: 12.11.15

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy

Psychologiczne aspekty przemocy rówieśniczej – prelekcja. Trening kontroli złości – warsztaty. Plakat traktujący o przemocy. Prezentacja multimedialna „Przemoc rówieśnicza”. Oprawa fotograficzno-reportażowa.

Ośrodek Strefa Rozwoju (Warszawa)

Zorganizowanie bezpłatnych warsztatów dla Rodziców na temat: „Jak rozpoznać i jak pomóc dziecku, które jest ofiarą przemocy rówieśniczej”. Warsztat potrwa 3 godziny. Termin – 14.11.15

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie

Konkurs plastyczny pt.” Nie jesteś moim wrogiem”; wystawa prac plastycznych; tworzenie i pokaz prezentacji multimedialnych; tworzenie i pokaz krótkich filmów tematycznych; zajęcia kulinarne „Ujarzmić agresora”.

EDUkabe Fundacja Kreatywnych Rozwiązań z Łodzi

Projekcja filmu „Żałuję!”, reż. D. Schram, Holandia 2013 dla uczniów i uczennic łódzkich gimnazjów (150-200 osób) oraz nauczycieli i nauczycielek w łódzkim Kinie Charlie. Film opowiada o chłopcu, który staje się ofiarą przemocy rówieśniczej, a także o fatalnych skutkach związanych z brakiem reakcji na przemoc. Projekcja zakończona będzie rozmową z młodzieżą na temat postępowania bohaterów, a także na temat bullyingu. Udział w projekcji jest bezpłatny.
Warsztat dwugodzinny na temat przemocy rówieśniczej dla łódzkich nauczycielek i nauczycieli. Warsztat będzie bezpłatny i odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Łodzi.
Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają pamiątkowe przypinki z pomarańczowymi wstążkami będącymi symbolem akcji „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku

Wykorzystanie nowoczesnych form przekazu takich jak ,,selfie”, użycie # (hasztagów) w mediach społecznościowych oraz w formie plakatu, który jest atrakcyjny dla młodzieży, przyciąga ich uwagę i pozwoli na wyrażenie sprzeciwu, swoich przekonań wobec przemocy w szkole. Ponadto nakręcenie krótkich spotów związanych z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej. W ramach pracy nad tematem Bullying zorganizowane zostaną wykłady o tematyce profilaktycznej dla młodzieży zarówno z MOW, ale również dla uczniów Gimnazjum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czaplinku, by poszerzyć zakres ich wiedzy oraz pokazać gdzie szukać pomocy. W trakcie wykładów odbędzie się projekcja wykonanej pracy oraz nakręcone spoty.

Zespół Placówek „Dobra Chata” w Kielcach

Warsztaty na temat przemocy rówieśniczej, wspólne tworzenie definicji. Projekcja filmu „Nasza klasa” (lub jego fragmentów), ukazującego przemoc rówieśniczą oraz jej konsekwencje (film oparty na faktach). Zostanie również zorganizowana dyskusja:
*do czego prowadzi przemoc- skutki przemocy
*jak zapobiegać powstawaniu przemocy
*co może zrobić ofiara i świadkowie

Fundacja na Przekór Przeciwnościom

Przeprowadzenie pogadanek i warsztatów dla uczniów szkół Gminy Kołobrzeg na temat „Bullying – jak rozpoznawać i umiejętnie radzić sobie w sytuacjach wymagających interwencji”. 1. Zespół Szkół w Drzonowie – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – 8 klas 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie – 3 klasy 3. Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie – 3 klasy. Łącznie przeprowadzonych zostanie 14 warsztatów.
Zespół Szkół w Drzonowie – szkoła podstawowa im. Mieszka I, Gimnazjum im. B.Chrobrego

Organizacja warsztatów dla uczniów przeciwko przemocy i agresji rówieśniczej „Opanowuję przemoc” – kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, zgodnie z normami obowiązującymi w społeczeństwie. Zapoznamy uczniów z konsekwencjami agresji i przemocy stosowanej na terenie szkoły

Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?”.

Szkolenie rady pedagogicznej „ Jak zapobiegać przemocy i agresji w szkole” – szkolenie ma na celu uświadomienie jakie są przejawy agresji i skąd bierze się ona w uczniach, jakie są przyczyny agresywnych zachowań i jaki wpływ mają na to system rodzinny i szkolny.

Przeprowadzenie pogadanek dla uczniów z przedstawicielami fundacji „Na Przekór Przeciwnościom” podczas godzin wychowawczych, na temat „BULLYING – jak rozpoznawać i umiejętnie radzić sobie w sytuacjach wymagających interwencji” – spotkania dla każdej klasy.

Przy współpracy z Samorządem Uczniowskim zorganizowanie akcji „Pomarańczowa wstążeczka” i rozpropagowanie jej w szkole.

Każda klasa opracuje swój własny „kodeks zachowań”, który zawiesi w swojej klasie.

Zorganizowanie wystawy prac uczniów na temat „Bo w przyjaźni siła…”

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi

Marsz protestacyjny ma charakter działania lokalnego, w obrębie osiedla. Do marszu zaprosiliśmy okoliczne szkoły i placówkę opiekuńczo-wychowawczą.  W ten sposób chcemy wyrazić swój sprzeciw  wobec agresji i przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży. Wychowankowie są w trakcie przygotowywania transparentów, które – w swej treści – będą propagowały właściwe zachowania i postawy wobec drugiego człowieka.  W Ośrodku odbywają się zajęcia poświęcone tematyce tegorocznej kampanii – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne (warsztatowe) wzbogacone o projekcje filmowe. W ramach zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej młodzież uczestniczy w różnorodnych formach aktywności – zajęciach sportowych, turystycznych, strzeleckich, plastycznych, ekologicznych, etc… Ponadto w dniu 18 listopada w  MOS 4 odbędzie się spotkanie z gośćmi z Belgii (pedagodzy, terapeuci – specjaliści pracujący z trudną młodzieżą), którzy podczas wizyty będą mieli okazję obserwować zajęcia z młodzieżą prowadzone przez wychowawców,  zaprezentują swoje metody pracy, podzielą się z kadrą Ośrodka wiedzą i doświadczeniem w obszarze skuteczności oddziaływań wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki tegorocznej kampanii.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu

Film – przemoc wobec „nowego w szkole”. Tytuł „Z deszczu pod…?”

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie

Spektakl Teatru Forum. Teatr Forum to zaangażowana społecznie forma teatru, technika pracy dramowej polegająca na takim skonstruowaniu spektaklu , aby publiczność mogła aktywnie uczestniczyć w przebiegu przedstawienia i „pomagać” głównemu bohaterowi podejmować właściwe decyzje. „Widzowie- aktorzy” wcielają się w rolę głównego bohatera, wchodzą na scenę i trenują różne możliwości rozwiązania pojawiających się problemów. Tego typu praca pozwala nie tylko na refleksję, ale przede wszystkim na działanie i „wczucie” się w proponowaną historię.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych poruszających tematykę przemocy rówieśniczej; przygotowanie przez wychowanki plakatów informacyjnych; przemarsz ulicami Jastrowia

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Warszawie

Wykonanie plakatów oraz wystawy prac o wyżej wymienionej tematyce. Zrealizowanie prezentacji filmowej na temat agresji i jej sposobów zapobiegania. Urządzenie debaty, dyskusji wśród wychowanków i zaproszenie do debaty rówieśników z innego ośrodka. Urządzenie w Ośrodku wybranym czasie Dnia Życzliwości, podczas którego wspólnie wszyscy spędzimy czas integrując się zabawami i zajęciami integrującymi zaproponowanymi przez wychowanków.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na szlaku” w Załuskowie

Spektakl teatralny o tematyce związanej z przemocą rówieśniczą wystawiony w pobliskim gimnazjum, wystawa plakatów na rynku w Iłowie oraz impreza integracyjna w której będą uczestniczyć wychowanki MOW i zaproszeni goście – wychowanki Specjalnego Ośrodka Wychowawczego.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku

Zabawa Andrzejkowa połączona z promocją zachowań bez przemocy, przygotowanie prezentacji klasowych, debata w grupach internackich mająca na celu przygotowanie Ośrodkowego Regulaminu przeciwko Przemocy. Konkursy plastyczny, literacki, przedstawienie teatralne, przygotowanie filmu lub piosenki, impreza.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie

Warsztaty profilaktyczne poświęcone tematyce przemocy rówieśniczej Akcja sportowa „Kop piłkę a nie kolegę”. Warsztaty TZA. Warsztaty profilaktyczne poświęcone przemocy seksualnej. Konkurs na piosenkę poświęconą tematyce bulliyngu. Spektakl teatralny „Sposoby radzenia sobie ze stresem”- warsztaty wyciszające. Akcja sportowa „Lepiej biegać niż uderzać”. Plakat antyprzemocowy. Gazetka antyprzemocowa. Akcja sportowa „Przejedź agresje rowerem”. Warsztaty – wpływ zażywania substancji psychoaktywnych na poziom agresji wśród młodzieży. „Cyberprzemoc” – warsztaty. Spotkanie z prawnikiem „Bądź pracowity a nie bity” – hasło realizowane poprzez powołanie grupy remontowej. Krzyżówka oraz ankieta ewaluacyjna.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu

Spotkania z rodzicami w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach nt. „Przemoc rówieśnicza – przyczyny, formy, skutki”. Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży nt. przemocy rówieśniczej oraz uczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych w wybranych 4 placówkach na terenie działania poradni. Stworzenie stanowisk informacyjnych nt. przemocy rówieśniczej w poczekalni poradni oraz we wszystkich punktach terenowych dla rodziców/opiekunów i nauczycieli. Przygotowanie i zamieszenie artykułu na stronie internetowej poradni nt. „Źródła, formy oraz skutki krzywdzenia dzieci”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce

W ramach udziału w Kampanii planowane jest przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów dotyczących rozpoznawania zjawiska przemocy rówieśniczej oraz ukazania sposobów radzenia sobie z nim. W ramach Szkoły dla Rodziców w program zajęć włączony będzie temat dotyczący zjawiska bullingu. Odbędzie się również w poradni spotkanie warsztatowo – informacyjne nt.: „Kto może być sprawcą i ofiarą przemocy rówieśniczej – profil osobowościowy”. W tym czasie utworzona zostanie również gazetka informacyjna, która będzie nawiązywała do tematu przemocy rówieśniczej, a na stronie internetowej poradni zamieszczony zostanie artykuł. Pracownicy poradni otrzymają identyfikatory i wstążeczki. W widocznych miejscach i na ekranach komputerów umieszczone będzie logo kampanii. W czasie spotkań z uczniami i rodzicami przekazane zostaną ulotki informacyjne dotyczące sposobów radzenia sobie z przemocą, opracowane przez psychologa
i pedagoga poradni.

Fundacja Nie Wykluczaj Mnie i Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu

Fundacja Nie wykluczaj mnie podczas trwania Kampanii ma zamiar przeprowadzić szereg spotkań z młodzieżą z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu, które będą miały charakter warsztatowy na temat przemocy rówieśniczej, jej przyczyn i skutków.

Zostaną również zorganizowane zajęcia o charakterze wykładowym prowadzone przez prawnika, który przedstawi możliwe skutki prawne przemocy rówieśniczej.

Zajęcia grupowe prowadzić będą wolontariusze Fundacji, między innymi społeczni kuratorzy sądowi, którzy temat przemocy rówieśniczej przedstawią różnymi metodami (burza mózgów, materiały multimedialne, praca warsztatowa itp.) Część zajęć poprowadzą zawodowi kuratorzy sądowi.

Podczas trwania zajęć wspólną pracę uwiecznimy na wielu zdjęciach oraz pomocach naukowych.

DODATKOWO

Fundacja Dziecko i Rodzina oraz Fundacja po DRUGIE ogłosiły konkurs literacki dla młodzieży od 11 roku życia pt. „MOC BEZ PRZEMOCY”.
Szczegóły konkursu SPRAWDŹ!

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży w Polsce jest objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania

Loga-po-drugie