Mieszkańcy warszawskich Bielan znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, korzystający ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej mogą uzyskać pomoc i wsparcie w ramach projektu Przestrzeń Dobrych Rozwiązań. Dedykowane im działania pozwolą na zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej i umożliwią prawidłową integrację i reintegrację.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Projekt „Przestrzeń Dobrych Rozwiązań”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
(RPO WM 2014-2020)
Oś Priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuOkres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018Lider projektu: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. WarszawyPartner projektu: Fundacja po DRUGIE w Warszawie

Wartość projektu: 949.562,50 zł
Dofinansowanie UE: 759.562,50 zł
Wkład własny: 190.000,00 zł

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywnej integracji i reintegracji w wymiarze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym – dla mieszkańców Dzielnicy Bielany, korzystających ze świadczeń Ośrodka

Grupa docelowa: 90 osób (54 kobiety i 36 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 10 osób z niepełnosprawnością

Planowane działania:

 1. Diagnoza uczestników /uczestniczek – wywiad psychologiczny, obserwacja i badania testowe, stworzenie Indywidualnych Planów Działania, podpisanie kontraktów socjalnych
 2. Punkt Doradczy – doradztwo specjalistyczne, w tym doradztwo prawne, konsultacje psychologiczne, edukator ds. rozwoju osobistego, konsultacje psychiatryczne
 3. Cykl edukacyjny „Przestrzeń dla rodziny” – zajęcia grupowe „Grupa wsparcia dla Rodziców”, „Warsztaty umiejętności wychowawczych”, „Twórcze warsztaty rodzinne”, a także konsultacje wychowawcze, zajęcia praktyczne „Czas dla rodzin”, w trakcie których uczestnicy będą mogli skorzystać z usług społecznych typu wyjście do kina, teatru, restauracji. Uczestnikom zajęć grupowych zapewniony zostanie poczęstunek oraz zapewniona opieka nad dziećmi
 4. Blok Aktywizacji Zawodowej – Warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej, wsparcie indywidualne (jobcoaching), kursy i szkolenia zawodowe, wsparcie Opiekuna Uczestnika Bloku aktywizacji zawodowej. Uczestnikom zajęć grupowych zapewniony zostanie poczęstunek oraz zapewniona opieka nad dziećmi.
 5. Staże z elementami aktywnego poszukiwania pracy – staże trwające 3 miesiące (min. 150 godz.), aktywne poszukiwanie pracy we współpracy z pośrednikiem pracy (jobcoachem), sfinansowanie usług zdrowotno-wizerunkowych (stomatolog i/lub fryzjer), zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
 6. Grupa wsparcia – grupa wsparcia dla uzależnionych sprawców przemocy, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, grupa terapeutyczna dla uzależnionych sprawców przemocy oraz zapewnienie opieki nad dziećmi
 7. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością – usługi asystenckie oraz wsparcie pracowników socjalnych
 8. Zasiłki i pomoc w naturze
Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu można uzyskać u pracowników Zespołu ds. Realizacji Projektów: 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, pok. 47 (III piętro), tel. +48 22 568 91 82, poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!