DSC_0108Wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy pomocy społecznej i działacze młodzieżowi z Białorusi wzięli udział w wizycie studyjnej w Polsce, której celem było poznanie rozwiązań systemowych i dobrych praktyk umożliwiających przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Białorusini biorą udział w projekcie Fundacji po DRUGIE  pt. „Podnoszenie kompetencji służb integracji społecznej i władz samorządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy i krzywdzenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi”. W ramach działania odbędzie się szereg spotkań, wykładów, warsztatów, których celem jest opracowanie i wprowadzenie rozwiązań umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie i interwencję w przypadkach przemocy.

Wizyta studyjna w Polsce koncentrowała się wokół polskiej praktyki. Białorusini zwiedzali placówki i instytucje, poznawali plusy, ale również minusy naszych rozwiązań.

– Chcieliśmy zaprezentować naszym gościom co udało się już w Polsce zrobić by dzieci i młodzież pozbawione opieki rodzicielskiej były bezpieczne – mówi Agnieszka Sikora, prezeska FpD. – Chcieliśmy również pokazać ten fragment rzeczywistości, którą zajmuje się nasza organizacja, a więc cały pakiet oferty wychowawczej i resocjalizacyjnej kierowanej do młodzieży zdemoralizowanej i wchodzącej w konflikt z prawem.

Goście z Białorusi odwiedzili m.in. przyjazny pokój przesłuchań w Fundacji Dzieci Niczyje, Policyjną Izbę Dziecka, Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy.

– Podsumowując swoje wizyty Białorusini podkreślali, że duże wrażenie zrobiło na nich, iż  w miejscach tych pokazywano im prawdę. Wychowawcy, funkcjonariusze, pracownicy instytucji nie tylko chwalili się swoimi dokonaniami, ale również mówili o brakach i trudnościach. Na Białorusi wyglądałoby to inaczej. Po pierwsze nie wszystko można by było zobaczyć, po drugie pokazano by tylko modelowe rozwiązania – dodaje Agnieszka Sikora.

Bardzo znacząca dla uczestników projektu była wizyta u Rzecznika Praw Dziecka. Na spotkaniu z Markiem Michalakiem rozmawiali o funkcjonowaniu urzędu, sprawach, którymi się zajmuje, możliwościach podejmowania interwencji. Na Białorusi takiej instytucji nie ma, a bez wątpienia jest ona potrzebnym ogniwem systemu przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

– Nasi goście podkreślali, że bardzo chcieliby, aby również w ich kraju pojawił się rzecznik stojący na straży praw najmłodszych i najsłabszych obywatelek i obywateli – mówi prezeska FpD. – Mówili również, że obserwując polskie rozwiązania mają poczucie, że nie są 20 czy 30 lat w tyle. Taki dystans czują gdy odwiedzają zachodnie kraje Europy. Ich zdaniem dzieli nas może pięć, może siedem lat. Miejmy zatem nadzieję, że w niedługim czasie również na Białorusi pojawi się niezależna instytucja rzecznika.

Na Białorusi UNICEF przeprowadził ogólnokrajowe badania na temat częstości występowania przemocy wobec dzieci (2006-08)  – wszystkie potwierdzały niepokojącą skalę zjawiska przemocy. Z badania przeprowadzonego przez „Ponimanie” – organizację pozarządową zajmującą się problematyką dzieci znajdujących się w pieczy (2003-06), które objęło dzieci z placówek opiekuńczych w wieku 12-16 lat wynika, że aż 5% z nich wykazywało psychologiczne objawy wykorzystywania seksualnego, a 27% przemocy fizycznej. Wśród miejsc w placówkach, które dzieci w skazały jako niebezpieczne były: łazienki, toalety, sauna, w niektórych przypadkach – sypialnia, opuszczone domy, sale gimnastyczne i w niektórych przypadkach – gabinet dyrektorski.

Na Białorusi (2014) żyje 1,7 miliona dzieci. 23 tys. jest pozbawionych opieki rodzicielskiej. 4900 dzieci jest umieszczonych w placów kach
opiekuńczych, 18,1 tys. jest objętych alternatywnymi formami opieki.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polski