Pracownicy młodzieżowi z sześciu krajów wzięli udział w szkoleniu pt. Stop Bullying, którego celem było doskonalenie metod pracy z młodzieżą w obszarze przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Szkolenie zostało podzielone na kilka obszarów tematycznych:

– rozpoznanie/diagnoza przemocy rówieśniczej

– prewencja

– interwencja.

Wszyscy uczestnicy prezentowali własne metody pracy – możliwość ich omówienia i przetestowania w środowisku międzynarodowym pozwalała zarówno na refleksję nad prowadzonymi na co dzień działaniami jak i na wzbogacenie kierowanej do młodzieży oferty o nowe pomysły. Istotnym elementem szkolenia było doskonalenie umiejętności pracy w zakresie edukacji pozaformalnej.

– Edukacja pozaformalna odbywa się w ramach różnego rodzaju działań – warsztatów, wykonywania powierzonych zadań, zdobywania doświadczenia – mówi Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po DRUGIE. – Pozwala na budowanie szczególnej relacji między uczącym się i nauczycielem/trenerem. Jest elastyczna i dopasowana do potrzeb odbiorcy, uwzględnia jego indywidualizm. Mając do czynienia z tak trudnym i złożonym problemem jakim jest przemoc rówieśnicza w oparciu o edukację pozaformalną możemy osiągnąć bardzo wiele.

Prezentowane na szkoleniu metody pracy odnoszącej się do przemocy rówieśniczej pozwalają na budowanie właściwych postaw – empatii, wzajemnego szacunku i zrozumienia, że inny nie znaczy gorszy. Prezentowane na szkoleniu działania mające na celu zapobieganie przemocy w grupach młodzieżowych koncentrowały się wokół umiejętności komunikacyjnych, w tym umiejętności słuchania, nabywania zdolności wyrażania siebie i własnych poglądów w sposób, który nie rani innych, budowania postaw tolerancji i akceptacji. Proponowane narzędzia pracy to między innymi – burza mózgów, odgrywanie ról, praca nad dynamiką grupy (modelowanie), warsztaty i gry wykorzystujące techniki socjoterapeutyczne.

– Bardzo ważne jest, że właśnie w oparciu o metody pozaformalne możemy modelować postawy młodzieży czyniąc ją aktywnym twórcą działań, dając możliwość lepszego odczytywania rzeczywistości – dodaje Agnieszka Sikora. – W mojej opinii edukacja pozaformalna jest doskonałym narzędziem w szczególności do pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami, posiadającą trudności w budowaniu prawidłowych relacji społecznych, mającą deficyty edukacyjne. Daje ona szansę na włączanie młodzieży do działania co z kolei przekłada się na lepsze rozumienie przedstawianych problemów.

Uczestnicy szkolenia odbyli również wizytę studyjną, w ramach której mieli możliwość poznać polski system interwencji – również związany z tematyką szkolenia. Goście odwiedzili Areszt Śledczy na Grochowie, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Falenicy oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Warszawie. W ramach wizyt mogli nie tylko zapoznać się ze specyfiką tych miejsc, ale również przeprowadzić krótkie warsztaty z młodzieżą.

– To było bardzo cenne doświadczenie dla wszystkich – mówi Anna Gradkowska, koordynatorka projektu. – Przede wszystkim okazało się, że mimo bariery językowej możliwa była wspólna praca młodzieży i zagranicznych gości. W krótkim czasie udało się zbudować atmosferę porozumienia.

Podsumowaniem szkolenia będzie opracowanie e-publikacji zawierającej najważniejsze zagadnienia poruszane na szkoleniu.

– Chcemy żeby w publikacji znalazły się praktyczne wskazówki do pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – dodaje Anna Gradkowska.

W szkoleniu brali udział przedstawiciele Rumunii, Słowenii, Turcji, Niemiec, Włoch i Polski. Działanie zostało zrealizowane w ramach programu ERASMUS+ .