Fundacja po DRUGIE we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE organizuje seminarium interdyscyplinarne dotyczące wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych.

SEMINARIUM INTERDYSCYPILINARNE

Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja  – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych

Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym jest zwykle przed tym wykluczeniem „ratowana” przez system. Zaczyna się od pedagoga szkolnego, pomocy społecznej, kuratora, pieczy zastępczej. Proces ratowania rozpędza się i sięga po coraz ostrzejsze środki – młodzieżowy ośrodek socjoterapii, ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy. W wielu przypadkach wieńczy go zakład karny albo ośrodek dla bezdomnych. Ten scenariusz to najczarniejszy z możliwych. Problem w tym, że nie należy do rzadkości. Dlaczego? Jak powinna wyglądać praca z rodziną, by przynosiła oczekiwane efekty? Co możemy zrobić lepiej, by dziecko z rodziny patologicznej  w dorosłym życiu nie powielało tego modelu? Jakich powinniśmy dokonywać wyborów? Czego unikać? Co zmienić? Jak zadbać o to, by praca w środowisku pozwalała dziecku w tym środowisku pozostać? Jak poprawić pracę instytucji, by w miejsce adaptowania do jej warunków przygotowywać dzieci i młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie? Jakie narzędzia powinniśmy tworzyć, by powrót młodych ludzi przebywających w warunkach izolacji nie kończył się koniecznością kolejnego zamknięcia?

Seminarium jest skierowane do: pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, sędziów rodzinnych, pracowników placówek resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, pracowników pogotowi opiekuńczych, specjalistów Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem seminarium jest omówienie najważniejszych problemów stojących na drodze do prawidłowego funkcjonowania dziecka/młodego człowieka wywodzącego się z rodziny dysfunkcjonalnej, odznaczającego się demoralizacją, mającego na swoim koncie pobyty w różnych instytucjach.

Seminarium zostało podzielone na kilka obszarów problemowych:

  • PRACA W ŚRODOWISKU PO OPUSZCZENIU INSTYTUCJI
  • PRACA W INSTYTUCJI
  • PRACA Z RODZINĄ

Dodatkowo na seminarium zostanie zaprezentowany problem nieletniego rodzicielstwa i koncepcja tworzenia pierwszego w Polsce specjalistycznego ośrodka dla wychowanek placówek resocjalizacyjnych i ich dzieci.

W ramach seminarium przewidziano pracę warsztatową z udziałem uczestników oraz dyskusje zamykające poszczególne bloki programowe.

12:00 – 13:00 zakwaterowanie

13:00 – 13:45 obiad

14:00 – 18:30 BLOK 1: PRACA W ŚRODOWISKU PO OPUSZCZENIU INSTYTUCJI

Sylwetka (byłego) wychowanka placówki opiekuńczej i resocjalizacyjnej – dr Renata Szczepanik, Uniwersytet Łódzki

Stygmatyzacja społeczna czy myśl o stygmatyzacji – bariery integracji społecznej  wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych – Małgorzata Cwalina, Fundacja po DRUGIE

Ośrodek dla bezdomnych – nieprzerwana adaptacja do instytucji – Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Mieszkania treningowe  – modelowe (?) rozwiązanie w zakresie opieki następczej – Agnieszka Sikora, Fundacja po DRUGIE

PRACA WARSZTATOWA – Jak przygotować wychowankę/wychowanka do opuszczenia placówki?

DYSKUSJA

19:00 – uroczysta kolacja 

9:00 – 9:45 – śniadanie

10:00 – 14:00 BLOK 2: PRACA W INSTYTUCJI

Dobrze przystosowany wychowanek do życia w instytucji  – sukces czy porażka pedagogiczna? – prof. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

Poprawiony w instytucji – przywrócony do środowiska – kontrola/nadzór sądu nad przebiegiem procesu wychowawczego i resocjalizacyjnego oraz możliwością powrotu do rodziny  – sędzia Tomasz Bac, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

O przygotowaniu do życia po instytucji – wnioski z badania ewaluacyjnego projektu mieszkań treningowych dla młodzieży z placówek resocjalizacyjnych – Angelika Sikorska, Uniwersytet Łódzki

Logika instytucji czy logika życia jednostki – bariery związane z realizacją planu pomocy – Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholożka, redaktorka WSPAK 

Prawa człowieka a pobyt w instytucji  – mec. Katarzyna Wiśniewska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

DYSKUSJA

14:00 – 15:00 obiad

15:00 – 19:00 BLOK 3: PRACA Z RODZINĄ

Partnerstwo i unikanie – modele pracy z rodziną dysfunkcjonalną – Anna Schmidt, kierowniczka świetlicy socjoterapeutycznej „Mały Książę”

Rodzina jako przestrzeń do pomagania – wiele służb, różne wizje. Związek między brakiem współpracy i brakiem zmiany – Renata Durda, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Pole do działania… – refleksje kuratora sądowego – Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji Probare, przewodniczący Rady Fundacji po DRUGIE, ekspert Krajowej Rady Kuratorów

Sądowa interwencja w rodzinę –  mechanizmy chroniące przed rozdzieleniem – sędzia Karolina Sosinska, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Współdziałanie instytucji z rodziną – papierowa współpraca? – Sławomir Moczydłowski, dyrektor MOW Goniądz

Rodzina, która nadaje sens czekaniu – kontakty i praca z rodziną w zakładzie karnym i w środowisku rodziny – Marek Łagodziński, prezes Fundacji Sławek

DYSKUSJA

19:30 kolacja

8:00 – 9:00 –śniadanie

9:00 – 10:00

Między resocjalizacją a macierzyństwem – dr Małgorzata Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski

Pilotażowy program wspierania nieletnich matek i nich dzieci – Anna Gradkowska, Fundacja po DRUGIE

DYSKUSJA

Dobre praktyki – prezentacja działań realizowanych w placówkach  i środowisku otwartym skierowanych do wychowanek i wychowanków oraz byłych wychowanek i wychowanków w zakresie wsparcia procesu usamodzielnienia i readaptacji społecznej

14:00 – 15:00 – obiad

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszty uczestnictwa w konferencji:

  • przy przesłaniu zgłoszenia do 5.03.2016 – 650 zł/os.
  • przy przesłaniu zgłoszenia po 5.03.2016 – 750 zł/os.

Płatność przelewem po wystawieniu faktury przez Fundację po DRUGIE.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są drogą mailową fundacja@podrugie.pl (w tytule maila prosimy wpisać: konferencja 2016)

W mailu prosimy przesłać imiona i nazwiska Uczestników oraz dane do faktury (nazwa instytucji, adres, NIP)

Konferencja odbędzie się w ośrodku GEOVITA w Jadwisinie (pod Warszawą): ul. Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin

ZGŁASZANIE WYSTĄPIEŃ (DOBRE PRAKTYKI):

W celu umożliwienia szerokiej wymiany doświadczeń zachęcamy do zgłaszania własnych wystąpień, w ramach których mogą Państwo przedstawić projekty, inicjatywy, działania prowadzone w Państwa środowisku lokalnym w zakresie wspierania procesu usamodzielnienia i readaptacji młodzieży.

Wystąpienia powinny zawierać informację dotyczącą celu, przebiegu i rezultatów działania. Czas wystąpienia: do 7 minut.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko Prelegentki/Prelegenta
  • tytuł wystąpienia
  • krótki (maks. 5 zdań) opis działania/inicjatywy

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: fundacja@podrugie.pl (w tytule maila prosimy wpisać: konferencja 2016)

UWAGA!

Prelegentki i Prelegenci uczestniczący w prezentacji dobrych praktyk otrzymują zniżkę w opłacie konferencyjnej w wysokości 50 zł.

W przypadku pytań dotyczących konferencji prosimy kontaktować się pod numerami telefonów: 693 90 40 44 lub 601 40 55 98