Fundacja po DRUGIE, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zapraszają do udziału w seminarium pt. „Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne – mechanizmy, standardy, wyzwania”.

Seminarium poruszać będzie zagadnienia z zakresu usamodzielnienia wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych w kontekście uwarunkowań systemowych dotyczących tego procesu jak również możliwości wyposażenia młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poza placówką. Do poruszanej w ramach seminarium problematyki zostaną ponadto włączone zagadnienia dotyczące praw człowieka i równego traktowania. W seminarium poza specjalistami – teoretykami i praktykami wezmą udział byłe wychowanki i wychowankowie placówek, którzy zabiorą głos we własnej sprawie i będą mogli bezpośrednio odnieść się do rozwiązań i metod pracy, które ich dotyczą. Ostatni dzień seminarium zostanie poświęcony problematyce ofiar i sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy: sędziów rodzinnych, pracowników placówek resocjalizacyjnych, kuratorów, pracowników Powiatowych Centrów Rodzinie, teoretyków zajmujących się problematyką prawną i pedagogiczną.

Seminarium odbędzie się w dn. 8-10 października 2014 w Jadwisinie (nad Zalewem Zegrzyńskim)  

DZIEŃ PIERWSZY

10.00 – 12.00

Proces usamodzielnienia z perspektywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: narzędzia, monitorowanie, efektywność procesu resocjalizacji nieletnich.

12.00-12.30 PRZERWA KAWOWA

Sukcesy i porażki w resocjalizacji nieletnich

12:30-13:30

Resocjalizacja nieletnich – między profesją a powołaniem – Grzegorz Bulenda, dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu

13:30 – 14:00

Byli wychowankowie placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w zakładzie karnym – dr Renata Szczepanik, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki

14:00 – 15:00 OBIAD

Programy przygotowujące wychowanki i wychowanków do procesu usamodzielnienia realizowane w ośrodkach resocjalizacyjnych:

15:00 – 16:00

ABSOLWENT – motywacja do aktywnego działania – Monika Zdrzyłowska, dyrektor MOW nr 2 w Warszawie

USAMODZIELNIENIE – autorski program skierowany do wychowanek Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy – Ireneusz Stawiński, wychowawca SdNiZP, wiceprezes Fundacji po DRUGIE

Specyfika procesu usamodzielnienia wychowanków zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym – Konrad Maciejaszek, dyrektor Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim

16:00- 16:30 PRZERWA KAWOWA

16:30 – 17:00

Skuteczna aktywizacja zawodowa wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych – budowa właściwych postaw i przeciwdziałanie stereotypom – Paulina Bednarz, Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

 17:00 – 17:30

Usamodzielnienie wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych  z punktu widzenia pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie – Jolanta Sobczak, dyrektorka Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

17:30 – 18:00

Potrzeby, nadzieje, rzeczywistość – proces usamodzielnienia z perspektywy byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych – Magda i Łukasz, byli wychowankowie placówek

18:00 – 18:15

Proces usamodzielnienia  wychowanków placówek resocjalizacyjnych z perspektywy studenta pedagogiki resocjalizacyjnej  – Angela Sikorska, Naukowe Kolo Resocjalizacji, UŁ

19:00 KOLACJA

20:00

Film dokumentalny zrealizowany w ZP w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu Fundacji po DRUGIE „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

DZIEŃ DRUGI

8:30 – 9:30 ŚNIADANIE

Zakład poprawczy – dla kogo?

10:00 – 10:45

Profil wychowanków zakładów poprawczych – środowisko pochodzenia, popełnione czyny, konieczne oddziaływania w perspektywie readaptacji – wychowawca ZP w Raciborzu

Profil wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych – Joanna Kulesza oraz Katarzyna Giemza; Ośrodek Rozwoju Edukacji

10:45 – 11:15

Umieszczanie nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub zakładach poprawczych w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – sędzia Tomasz Bac, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie

 11:15 – 12:00

DYSKUSJA

12:00 – 12:30 PRZERWA KAWOWA

12:30 – 13:30

Krajowy Mechanizm Prewencji (niezależny organ wizytujący) o sytuacji wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych w Polsce – przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Do udziału w konferencji został również zaproszony Rzecznik Praw Dziecka.

13:30 – 14:30 OBIAD

14:30 – 15:00

Działania na rzecz wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne w pracy Fundacji po DRUGIE – Agnieszka Sikora, prezeska zarządu Fundacji po DRUGIE

15:00 – 15:30

Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich –  regulacje ustawowe i praktyka orzecznicza – Karolina Sosińska, sędzia, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

15:30 – 16:00

Współpraca międzynarodowa w ramach europejskiego projektu „Dziewczęta stosujące przemoc – interwencja i prewencja” – Agnieszka Świderek, prezeska PSEP, koordynatorka programu „Dziewczęta stosujące przemoc – interwencja i prewencja”, Daphne III

16:00 – 16:30  PRZERWA KAWOWA

16:30 – 18:30

Przemoc seksualna jako szczególny rodzaj instrumentalnej przemocy rówieśniczej – metajęzyk, etiologia, charakterystyka ofiary i sprawcy – Jacek Tyc, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdrój, trener Towarzystwa Rozwoju Rodziny w  Warszawie

19:30 UROCZYSTA KOLACJA

 DZIEŃ TRZECI

8:30 – 9:30 ŚNIADANIE

10:00 – 11:00

Autonomia seksualna a przestępstwo zgwałcenia –  prof. Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski

11:00 – 11:30

Rówieśnicze kontakty seksualne – aspekty prawne i społeczne – dr Małgorzata Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski

11:30 – 12:30

Profilaktyka i procedury interwencyjne – wskazania standaryzacyjne w przeciwdziałaniu przemocy seksualnej w placówkach izolacyjnych dla nieletnich – Jacek Tyc, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach, trener Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Warszawie

12:30-13:00 PRZERWA KAWOWA

13:00 – 14:00 DYSKUSJA, PODSUMOWANIE KONFERENCJI

14:00 OBIAD

WYJAZD

Nabór uczestników konferencji rozpoczyna się 9 czerwca 2014

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. 

Cena/osoba: 650 zł

Cena zawiera:

  • zakwaterowanie
  • wyżywienie
  • materiały konferencyjne (pakiet)

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: fundacja@podrugie.pl

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy (ten sam adres) lub telefoniczny: 693904044

Zgłoszenie powinno zawierać:
nazwę placówki/instytucji,  liczbę uczestników, dane do faktury

Konferencja jest zorganizowana w ramach programu Daphne III współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej

komisja europejska

 

 

logo PSEP (1)

pro familialogo