JEŚLI…

 • masz 15-29 lat,
 • jesteś absolwentką/absolwentem młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);jesteś wychowanką/wychowankiem pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji) w tym masz powyżej 15 lat i powracasz do środowiska lub masz powyżej 18 lat, zakładasz właśnie gospodarstwo domowe, i masz trudności ze znalezieniem pracy
 • jesteś matką przebywającą w domu samotnej matki;
 • jesteś osobą opuszczającą zakład karny lub areszt śledczy (do roku od opuszczenia instytucji).

CHCESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE O 180 STOPNI…

uczyć się, podjąć pracę, znaleźć dach nad głową, uregulować sprawy osobiste…

ODWIEDŹ PUNKT ZWROTNY 

Kontakt:
Weronika Zaród
T. 601 40 55 98
pz@podrugie.pl
ul. Smulikowskiego 4 a lok. 1
00-385 Warszawa

Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji. Celem projektu jest wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników.

W ramach działania oferujemy:

 • przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na przygotowanie  odpowiedniej oferty;
 • pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, w tym możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 • pracę nad motywacją do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów oraz pomoc w trudnych sytuacjach;
 • warsztaty psychoedukacyjne;
 • trening pracy;
 • reedukację i wsparcie w kontynuowaniu nauki.

Istotnym elementem wsparcia, które dedykujemy osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności jest uzyskanie tymczasowego zakwaterowania w hotelu pracowniczym (finansowane ze środków projektowych).

W ramach działania uczestnicy zostaną wyposażeni w bilety komunikacji miejskiej oraz także  wsparcie w procesie usamodzielnienia, złożeniu wniosku o lokal socjalny i pokonywaniu wszelkich trudności stojących na drodze do prawidłowej integracji społecznej. Młodzi rodzice uzyskają pomoc w opiece nad dzieckiem.

Uczestnicy przychodzący do Punktu Zwrotnego będą mogli skorzystać z pomocy: pedagoga, pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie m.st. Warszawy, które są:

 • absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
 • wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji)
 • matki przebywające w domach samotnej matki
 • osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji).

Działanie zostanie skierowane do 40 uczestników.. Zakładamy, że w wyniku uzyskanego wsparcia 16 osób podejmie pracę, co najmniej 32 osoby podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe lub uzupełnią wykształcenie i 40 osób podniesie swoje umiejętności społeczne.

Projekt PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (która jest liderem projektu), Fundacją po DRUGIE oraz Miastem Stołecznym Warszawa.

Wartość projektu: 688 062,50zł

Wkład Funduszy Europejskich: 653 612,50zł

Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0013/15

Czas realizacji projektu: od: 01.09.2016 – 31.08.2018

 

 


Jak działa Punkt Zwrotny?

Nie wiesz od czego zacząć, bo właśnie opuściłeś placówkę? Chcesz znaleźć dobrą pracę? Marzysz o lepszym wykształceniu? Nie masz gdzie mieszkać? W warszawskim Punkcie Zwrotnym dostaniesz wsparcie w starcie w dorosłe i samodzielne życie.
czytaj dalej
Close

Pin It on Pinterest