Przestrzeń Dobrych Rozwiązań

Projekt ma na celu zwiększenie integracji i reintegracji w wymiarze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym mieszkańców Dzielnicy Bielany korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach działania, które Fundacja po DRUGIE realizuje we współpracy z ośrodkiem uczestnicy mogą skorzystać z szerokiego wsparcia odnoszącego się do różnych sfer ich funkcjonowania. W ofercie m.in.:

  • warsztaty psychoedukacyjne
  • pomoc prawna
  • wsparcie psychologiczne
  • doradztwo zawodowe

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać u pracowników Zespołu ds. Realizacji Projektów: 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, pok. 47 (III piętro), tel. +48 22 568 91 82, poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
(RPO WM 2014-2020)
Oś Priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuOkres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018Lider projektu: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. WarszawyPartner projektu: Fundacja po DRUGIE w WarszawieWartość projektu: 949.562,50 zł
Dofinansowanie UE: 759.562,50 zł
Wkład własny: 190.000,00 zł
Close

Pin It on Pinterest