Fundacja po DRUGIE zaprasza do udziału w konferencji pt. POZYTYWNE RODZICIELSTWO – interwencja i prewencja nastoletniego rodzicielstwa młodzieży wywodzącej się ze środowisk dysfunkcjonalnych.

Konferencja ma na celu szerokie omówienie zjawiska nastoletniego rodzicielstwa – metod i form wsparcia młodych rodziców jak również profilaktyki przedwczesnego, często przypadkowego wchodzenia w rolę rodzica.

W ramach trzydniowego spotkania oferujemy także udział w warsztatach dotyczących usamodzielnienia, profilaktyki przemocy w rodzinie, profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz aktywizacji zawodowej.

Dodatkowo konferencja umożliwia prezentację dobrych praktyk i wymianę doświadczeń między Uczestnikami.

Oto szczegóły:

24.10.2016 – 26.10.2016
Jadwisin (pod Warszawą)

UWAGA!!! Podany termin konferencji jest nieaktualny. O nowym terminie poinformujemy niebawem. Najprawdopodobniej konferencja zostanie przełożona na początek 2017 roku. 

Konferencja ma na celu omówienie zjawiska nastoletniego rodzicielstwa w szczególności w kontekście profilaktyki zbyt wczesnego wchodzenia w rolę rodzica jak również sposobów pracy i narzędzi wsparcia kierowanych do nastoletnich rodziców. Proponowane prelekcje i warsztaty pozwolą na wieloaspektowe spojrzenie na problem oraz na zdobycie konkretnej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z młodzieżą. Konferencja umożliwia również prezentację dobrych praktyk i wymianę doświadczeń między Uczestnikami.

W czasie wydarzenia zostaną poruszone problemy odnoszące się do procesu usamodzielnienia i aktywizacji zawodowej oraz działań z zakresu profilaktyki ryzykowanych zachowań seksualnych jak i przemocy w rodzinie. Opracowane warsztaty są ukierunkowane na rozwijanie oferty kierowanej do młodzieży przebywającej w placówkach, rodzinach zastępczych i w swoim środowisku rodzinnym odznaczającym się nieprzystosowaniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji nastoletnich rodziców.

Konferencja jest skierowana do teoretyków i praktyków działających w obszarze młodzieży – kuratorów, wychowawców placówek, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, sędziów rodzinnych, pracowników naukowych, działaczy organizacji pozarządowych.

Do udziału w konferencji Fundacja po DRUGIE zaprosi przedstawicieli: Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgłoszenia wystąpień przyjmowane są drogą mailową na adres: fundacja@podrugie.pl
W zgłoszeniu prosimy zamieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko, reprezentowany podmiot;
  • tytuł wystąpienia;
  • krótki opis wystąpienia (maks. 10 zdań).

13:00
obiad

14:00 – 18:00

Prof. Marek Konopczyński,
Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Akceleracyjne fundamenty współczesnych procesów socjalizacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych

Dr Małgorzata Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski
Prawne aspekty małoletniego rodzicielstwa

Aleksandra Kupczyk, Fundacja po DRUGIE
Środowiskowe i instytucjonalne narzędzia wsparcia małoletnich rodziców na przykładzie programu mieszkań treningowych 

Małgorzata Kruk, Fundacja Studio Psychologii Zdrowia
Komunikacja z nastolatkiem znajdującym się w kryzysie

Agnieszka Sikora, Fundacja po DRUGIE
„Jak będą chcieli to mi je zabiorą, bo jestem z placówki” – nieletnie dziewczęta i ich dzieci w rękach systemu

Małgorzata Janda, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku
Nieletnie matki i ich dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku – wyzwania, bariery, praktyka. .

Aneta Matyja, Anna Gołębiewska, Zakład Poprawczy w Laskowcu
Kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich wychowanków zakładu poprawczego – praktyka i wyzwania

Teresa Sierawska, Stowarzyszenie MONAR
Wyzwania w pracy z nastoletnimi matkami w domach samotnej matki

18:30
kolacja

19:30
Pokaz filmu dokumentalnego opowiadającego o projekcie
KRZYK – społeczny eksperyment artystyczny

Projekt wprowadza w życie ideę twórczej resocjalizacji stworzoną przez prof. Marka Konopczyńskiego. Działanie zostało skierowane do trzech różnych grup uczestników, których łączy zagrożenie wykluczeniem społecznym. Wzięła w nim udział młodzież głucha i niedosłysząca, chłopcy z zakładu poprawczego oraz seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy przez wiele miesięcy pracowali pod okiem artystów, co doprowadziło stworzenia niezwykłego performance’u, ale przede wszystkim umożliwiało biorącym udział w przedsięwzięciu młodzieży i seniorkom odkrycie siebie i poznanie nowych możliwości, również przekroczenie własnych granic.

9:00
śniadanie

10:00-13:30
WARSZTATY*

Teresa Sierawska, Stowarzyszenie MONAR
Usamodzielnianie – proces współpracy młodzieży i służb integracji społecznej

Przygotowanie, modyfikacja i realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wsparcia nastoletnich rodziców. Współpraca służb integracji społecznej w opracowaniu i realizacji programu. 

Agnieszka Sikora, Anna Gradkowska, Fundacja po DRUGIE
Profilaktyka wczesnego rodzicielstwa

Metody pracy z młodzieżą w zakresie edukacji seksualnej, profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych i budowania prawidłowych postaw rodzicielskich z uwzględnieniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Warsztat opierał się będzie na kilkuletnim doświadczeniu prowadzących związanym z realizacją projektu „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ…”, w ramach którego wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt Realityworks (interaktywne fantomy niemowląt, lalki demonstracyjne) oraz europejskich dobrych praktyk, z którymi prowadzące zapoznawały się w ramach projektu „Positive Parenting” realizowanego w Programie ERASMUS+.

14:00
obiad

15:00-18:30
WARSZTATY

Elżbieta Szadura-Ubańska, psycholożka, redaktorka WSPAK
Profilaktyka zachowań przemocowych

Podczas warsztatów Uczestnicy zapoznają się z różnicowaniem zachowań przemocowych od innych niewłaściwych działań rodziców wobec dzieci. Zastanowią się dlaczego grupa wychowanków ośrodków opiekńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych itp. znajduje
w grupie ryzyka rodziców stosujących przemoc. Zapoznają się z teoriami wyjaśniającymi prezentowanie gniewu i agresji jak również
z  rodzajami zaburzeń psychicznych i osobowościowych, które powodują skłonność do stosowania przemocy. Ponadto Uczestnicy poznają w praktyce kilka technik motywacyjnych, które pomogą w niwelowaniu przemocowych zachowań.
Będą zachęcani do modelowania zachowań swoich podopiecznych poprzez edukację, udzielanie wsparcia,
odwoływanie się do zasad racjonalnego myślenia.

Paulina Bednarz, doradca zawodowy, Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Aktywizacja zawodowa młodzieży niedostosowanej społecznie

W ramach warsztatu zaprezentowane zostaną narzędzia możliwe do wykorzystania w procesie aktywizacji zawodowej uwzględniające potrzeby i możliwości młodzieży usamodzielniającej się. Przedstawione i omówione zostaną również zasady prowadzenia procesu aktywizacji – motywacja, konsekwencja, właściwy dobór oferty. 

19:00
kolacja

 *Warsztaty odbywać się będą w podziale na grupy

9:00
śniadanie

10:00 -13:30
DOBRE PRAKTYKI

Konferencja ma na celu prezentację dobrych praktyk, działań, które na co dzień Uczestnicy prowadzą w swoich placówkach czy środowisku.

Wystąpienia powinny odnosić się do: 

  • budowania kompetencji rodzicielskich i społecznych młodzieży;
  • pracy z młodymi rodzicami;
  • programów profilaktycznych.

DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA
Omówienie wniosków z konferencji celem ich upowszechniania w ramach prowadzonych działań systemowych mających na celu poprawę sytuacji młodzieży znajdującej się na granicy wykluczenia społecznego. Wnioski z konferencji zostaną spisane i przekazane do wiadomości decydentów.

14:00
obiad

Zgłoszenia wystąpień przyjmowane są drogą mailową na adres: fundacja@podrugie.pl
W zgłoszeniu prosimy zamieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko, reprezentowany podmiot;
  • tytuł wystąpienia;
  • krótki opis wystąpienia (maks. 10 zdań).

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są drogą mailową fundacja@podrugie.pl (w tytule maila prosimy wpisać: konferencja 2016)
Koszt udziału w konferencji:  800 zł/osoba
*dla osób, które zgłoszą wystąpienia w ramach bloku Dobrych Praktyk koszt wynosi 750 zł
**w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej instytucji koszt dla każdej kolejnej wynosi 750 zł

Koszty pokrywają wyżywienie, zakwaterowanie i materiały konferencyjne.
Płatność przelewem po wystawieniu faktury przez Fundację po DRUGIE.

W mailu prosimy przesłać imiona i nazwiska Uczestników oraz dane do faktury (nazwa instytucji, adres, NIP).

Zgłoszenia przyjmowane są do końca września. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja odbędzie się w ośrodku GEOVITA w Jadwisinie (pod Warszawą): ul. Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin.
W przypadku pytań dotyczących konferencji prosimy kontaktować się pod numerami telefonów:
693 90 40 44 lub 601 40 55 98

UWAGA!

Istnieje możliwość zorganizowania transportu autokarem/busem z Warszawy do Jadwisina – koszt przejazdu w obie strony zostanie podany po uzyskaniu wszystkich zgłoszeń, nie powinien przekroczyć 50 zł.