17 grudnia w PEDAGOGIUM podsumowanie projektu mieszkań treningowych, który Fundacja po DRUGIE prowadziła w 2015 roku na terenie Warszawy.

Po raz pierwszy w Polsce, w Warszawie został uruchomiony projekt mieszkań treningowych skierowanych do byłych wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych (zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich). Jego głównym celem jest wsparcie procesu usamodzielnienia i readaptacji uczestników. Mieszkania (w każdym są miejsca dla trzech osób) są objęte wsparciem opiekuna, którego zadaniem jest współpraca z młodzieżą zmierzająca do poprawy jej sytuacji i zmiany stylu życia.

Konferencja umożliwi prezentację założeń, przebiegu i rezultatów projektu. Będzie również okazją do omówienia barier i potencjałów osobistych i systemowych znajdujących się na drodze do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Na konferencji zostanie także przedstawiony opracowany w ramach projektu „Program Pozytywnej Integracji Społecznej”, który zawierał będzie wnioski i wskazówki odnoszące się zarówno do przygotowania młodzieży do funkcjonowania w środowisku otwartym jak również wnioski wynikające z doświadczeń Fundacji po DRUGIE i współpracujących z organizacją ekspertów.

Konferencja jest skierowana do kadr pracujących z młodzieżą (placówki resocjalizacyjne), pracowników służb społecznych, środowiska naukowego i studentów.

Zapisz

Zapisz

10:00 – 15:30

Przesłania zaproszonych gości honorowych

Prof. Jacek Hołówka

Między wolnością a zniewoleniem – filozoficzne aspekty integracji społecznej

Prof. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium

Pozytywna integracja społeczna versus resocjalizacja instytucjonalna

Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po DRUGIE

Mieszkania treningowe – start do sukcesu i porażki

Angelika Sikorska, Uniwersytet Łódzki

Ocena projektu mieszkań treningowych z perspektywy uczestników i prowadzących projekt

dr Katarzyna Nawrocka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr Małgorzata Dziewanowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po DRUGIE

Program pozytywnej integracji społecznej młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne

Do udziału zostali zaproszeni:

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości

Rzecznicy Praw Obywatelskich i Praw Dziecka

Joanna Dolińska-Dobek, zastępca dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Andrzej Martuszewicz, ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Fundacja Probare, członek Rady Fundacji po DRUGIE

Karolina Sosińska, sędzia rodzinna, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Sławomir Moczydłowski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu

Byłe wychowanki i wychowankowie placówek resocjalizacyjnych

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Pilotażowy Program Readaptacji Nieletnich”.  Jest objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Rektora Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie