Rozpoczęły się prace międzyresortowe nad przygotowaniem rozwiązań systemowych dotyczących nieletnich ciężarnych i matek z placówek resocjalizacyjnych. 18 lutego w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniu nieletniego macierzyństwa.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Elżbieta Seredyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Chmielewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, przedstawiciele Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po DRUGIE.

Najważniejszym wynikiem spotkania jest fakt, iż wszyscy uczestnicy wyrazili wolę współpracy – międzysektorowej – na rzecz rozwiązania wskazywanego przez fundację problemu, jak również kontynuacji spotkań roboczych w tym zakresie.

Sprawy na które zwrócono uwagę:

Min. T. Sławecki:

 • ustawa o systemie edukacji nie uwzględnia dzieci poniżej 3 roku życia;
 • niepełnoletnia dziewczyna nie może mieć władzy rodzicielskiej;
 • opieka medyczna w MOW i MOS odbywa się na zasadach ogólnych.

Min. S. Chmielewski:

 • odnosząc się do skali zjawiska: „to nie jest wielkość, która jest wielkością nakazującą działania burzące system prawny”;
 • problem władzy rodzicielskiej;
 • zakwestionował możliwość wzorowania się na rozwiązaniach istniejących w zakładach karnych.

Min. E. Seredyn:

 • odnosząc się do władzy rodzicielskiej zaznaczyła, iż istnieje możliwość sprawowania bieżącej pieczy również przez nieletnią matkę (na bazie obowiązujących przepisów);
 • poinformowała o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, który ma zabezpieczyć dzieci i matki przed rozdzieleniem.

Min. M. Michalak:

 • powołał się na Konwencję Praw Dziecka i przypomniał o prawach dziecka, które rodzi dziecko, jak i tego, które przyszło na świat;
 • podkreślił, że jeśli rozwiązanie problemu wymaga zmiany przepisów – trzeba je zmienić.

Przedstawiciel RPO, Marcin Mazur:

 • RPO wskazuje jako „bazę” do rozwiązań te stosowane w zakładach karnych;
 • RPO (Krajowy Mechanizm Prewencji, 2012) wskazuje konieczność wprowadzenia rozwiązań w tym zakresie.

Uczestnicy wskazali również na możliwość wykorzystania/rozwijania już istniejących instrumentów:

 • specjalistyczne rodziny zastępcze;
 • asystenci rodziny;
 • domy samotnej matki (specjalizujące się w pracy z nieletnimi matkami).

Prezeska Fundacji po DRUGIE zwróciła uwagę, iż rozwiązania wprowadzone do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nie znajdą zastosowania  w przypadku wychowanek MOW czy ZP – konieczne są zmiany w u.p.n.

Minister Chmielewski zapowiedział, iż kolejne spotkanie w tej sprawie zostanie zorganizowane w Ministerstwie Sprawiedliwości.

MEN o spotkaniu – zajrzyj!