Fundacja po DRUGIE rozpoczyna przygotowania do stworzenia pierwszego w Polsce ośrodka rodzinnego dla nieletnich matek (dziewcząt z placówek resocjalizacyjnych) i ich dzieci.

Trudno uwierzyć, że w XXI wieku, tak po prostu można oderwać matkę od dziecka i dziecko od matki. Tymczasem wystarczy, że matka nie ma 18 lat i jest wychowanką placówki resocjalizacyjnej, by odebrać jej prawo do opiekowania się dzieckiem.

W placówkach resocjalizacyjnych każdego roku blisko sto dziewcząt zachodzi w ciążę.

Są dwa rozwiązania. Albo dziecko trafia do rodziny zastępczej, a matka pozostaje w placówce, albo matka wraz z dzieckiem wraca do środowiska. O ile to drugie rozwiązanie w pierwszej chwili może wydać się lepsze (przede wszystkim pozwala, by dziecko pozostało przy matce), o tyle nie gwarantuje pomyślnego zakończenia.

Wychowanki wracają zwykle do swoich rodzin (prawie zawsze dysfunkcjonalnych – przemoc, alkohol, pobyty bliskich w zakładach karnych, ubóstwo) i do środowisk, w których dokonywała się ich demoralizacja.

W Polsce nie ma narzędzi wspierających nieletnie rodzicielstwo. Nieletnie matki nie tylko nie mają do swoich dzieci żadnych praw, ale jako dziewczęta z patologii, jako młode „przestępcze” kobiety są pozbawiane możliwości sprawdzenia się i dorastania w swoim macierzyństwie. W tej sytuacji często zapomina się też o ojcach, którzy również nie mając 18 lat są pozbawiani możliwości pełnienia swojej roli.

CZAS TO ZMIENIĆ!

Fundacja po DRUGIE otrzymała dotację z FUNDACJI VELUX, która pozwoli na zbudowanie pierwszego w Polsce ośrodka dla nieletnich matek i dzieci.

Rozwiązanie, które proponujemy jest nowoczesne, odbiega od typowego modelu placówki resocjalizacyjnej, kładzie nacisk na samodzielność i uspołecznienie, które trudno budować w warunkach izolacji. Nadrzędnym celem jest kontynuowanie procesu wychowawczego dziewcząt przy jednoczesnym wspieraniu ich macierzyństwa oraz prowadzeniu działań przekładających się na nabywanie umiejętności funkcjonowania w środowisku otwartym.

Ośrodek będzie dysponował 6 miejscami dla matek i dzieci, zostanie wyposażony w osobne sypialnie dla każdej z dziewcząt, łazienki, kuchnię, pralnię oraz otwartą przestrzeń (salon) dla wszystkich mieszkanek.

Ośrodek będzie opierał się na modelu rodzinnym i w założeniach ma on przede wszystkim oferować dziewczętom taką formę pracy wychowawczej, która na każdym etapie angażuje nieletnie w prowadzenie domu, opiekę nad dzieckiem, działania na rzecz usamodzielnienia oraz edukację i aktywizację zawodową.

Dziewczęta uczęszczać będą do szkół, dzieci kierowane będą do żłobka oraz w przypadku choroby będą znajdowały się pod opieką opiekuna/opiekunki do dzieci. W dniach, w których wszystkie dzieci będą przebywały w żłobku – opiekun pomagał będzie w pracach na rzecz ośrodka – zakupy, gotowanie itp. Dziewczęta będą również w miarę potrzeb i indywidualnej sytuacji korzystać ze wsparcia psychologa lub lekarza na zasadach ogólnych. Uczęszczanie dzieci do żłobka, korzystanie z publicznej służby zdrowia, komunikacji miejskiej w drodze do szkoły itp. pozwoli na nabywanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania, regulowania spraw dziecka i własnych.

Codzienną pieczę nad dziewczętami sprawować będą wychowawcy, którzy zapewniać będą opiekę i oddziaływania resocjalizacyjne i wychowawcze 24 godziny na dobę.

O wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia nieletnich matek FpD zabiega od kilku lat. Inicjatywę tę od początku wspierali Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Prowadzone przez organizację działania przyczyniły się do powstania kilku nowych zapisów w prawie – zmieniono zapisy dotyczące dziewcząt z placówek opiekuńczo-wychowawczych i obecnie nie ma możliwości by były rozdzielane z dziećmi bez ich woli, w nowym rozporządzeniu dotyczącym standardów pracy m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych znalazły się zapisy mówiące o wspieraniu nieletniej matki w uczestniczeniu w bieżącej pieczy nad dzieckiem. Ciągle jednak brak jest zapisów i narzędzi systemowych skierowanych do tej konkretnej grupy – dziewcząt wymagających resocjalizacji i wsparcia w macierzyństwie.

Stworzenie ośrodka musi być zatem poprzedzone wprowadzeniem odpowiednich przepisów, na mocy których dziewczęta znajdujące się pod nadzorem sądu oraz ich dzieci (nad którymi młode matki nie posiadają przecież władzy rodzicielskiej) mogłyby być w nim umieszczane.

The Velux Foundations
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt Chcę być z Tobą MAMO jest finansowany przez Fundacje VELUX

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!