Fundacja po DRUGIE oferuje szeroką gamę szkoleń i warsztatów dla służb integracji społecznej. Proponowane zajęcia są prowadzone przez specjalistów posiadających zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczne doświadczenie w przedmiocie szkolenia.

Wśród naszych szkoleniowców są: pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, którzy tworzą autorskie programy edukacyjne.

Zakres tematyczny oferty dostosowujemy do specyficznych potrzeb poszczególnych grup odbiorców: pracowników pomocy społecznej, wychowawców placówek resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kuratorów, sędziów rodzinnych, funkcjonariuszy policji.

KONTAKT:
fundacja@podrugie.pl
T. 693904044

NASI TRENERZY
Bożena Wołoszyn

socjoterapeuta, trener warsztatu, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), mediator rodzinny

Ukończyła Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Socjoterapii, Szkołę Trenerów, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wiele specjalistycznych szkoleń przygotowujących do pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz szkoleń z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE. Pełniąc funkcję dyrektora Fundacji „Bene Vobis”, Prezesa Zarządu Fundacji C.E.L. oraz koordynatora wielu programów i projektów społecznych zdobyła doświadczenie w realizacji projektów i kierowaniu zespołem zadaniowych. Posiada doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej, w prowadzeniu, warsztatów edukacyjnych i grup rozwojowych dla młodzieży i rodziców, osób doświadczających problemu przemocy w rodzinie oraz udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnością i członkom ich rodzin. Od 2004 r. szkoli profesjonalistów współpracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – od 2008r. głównie pracowników socjalnych i kadrę zarządzającą instytucjami pomocy społecznej,  m.in. w zakresie skutecznej współpracy z klientem, interwencji kryzysowej, profilaktyki wypalenia zawodowego, superwizji koleżeńskiej i pracy socjalnej, mediacji i negocjacji, zarządzania zmianą, wykrywania oznak nieszczerości oraz sposobów działania w kontakcie z klientem stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika socjalnego. Od 2014 r. prowadzi szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i przedstawicieli służby zdrowia w zakresie skutecznego stosowania procedury NK, a od 2015 r. –  urzędników sądowych i kuratorów zawodowych w zakresie profilaktyki wypalenia zawodowego, asertywnej i deeskalacyjnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, wykrywania oznak nieszczerości oraz sposobów działania w kontakcie z klientem stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika sądowego. Od 2008 r. przygotowuje studentów do pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych. Od 2014 r. prowadzeni superwizję dla doradców zawodowych, pracowników socjalnych i kadry zarządzającej jednostkami pomocy społecznej. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par, mediacje rodzinne i pracownicze oraz counceling dla menadżerów.

Mariola Dorota Wołoszyn

psycholog, emerytowany oficer Policji.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Zajmowała się selekcją i doborem kandydatów do służby/pracy, prowadziła poradnictwo  psychologiczne dla osób doświadczających problemów osobistych i zawodowych. Udzielała pomocy tym, którzy doświadczyli sytuacji traumatycznych (interwencja kryzysowa, defusing, debriefing). Jest terapeutką NLP (neurolingwistyczne programowanie) oraz udziela pomocy psychologicznej
w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów (m.in. Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice FBI, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), głównie z zakresu interwencji kryzysowej, patologii w środowisku pracy, negocjacji
i mediacji, przemocy fizycznej i psychicznej, nadużyć seksualnych, psychologii śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, psychologicznej oceny wiarygodności świadków i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, wykonywania ekspertyz typologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oceny wiarygodności osób, w tym
z wykorzystaniem analizy lingwistycznej tekstu. Od lat szkoli różne grupy odbiorców w zakresie rozpoznawania oraz oceny przypadków przemocy fizycznej i psychicznej oraz nadużyć seksualnych, techniki metod zdobywania informacji oraz oceny ich wiarygodności, rozpoznawania u osoby oznak nieszczerości i świadomego wprowadzania w błąd, psychologicznych aspektów problemów środowiska pracy takich jak: wypalenie zawodowe, mobbing, sabotaż, przestępstwa i nadużycia na szkodę firmy, korupcja. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych (stres, negocjacje i mediacje), stosowania deeskalacji opartej na umiejętnościach interpersonalnych oraz wywierania wpływu na ludzi. Uczy też skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, również w przypadku napadu i wzięcia zakładników.  Współpracuje z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 Joanna Górczyńska

mgr. zarzadzania, certyfikowany trener i coach. Pracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym prowadząc dla nich szkolenia, coaching oraz projekty aktywizujące. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w tym warsztatów kompetencji wychowawczych dla matek z Domów Samotnej Matki.

Elżbieta Szadura-Urbańska

psycholog, specjalistka przestrzegania praw dziecka w Biurze Rzecznika Praw Dzeicka, współpracuje między innymi z Fundacją po Drugie, Stowarzyszeniem MONAR, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w tym warsztatów kompetencji wychowawczych dla matek z Domów Samotnej Matki.

Szkolenia dla pracowników jednostek pomocy społecznej

W poniższych zakładkach znajdą Państwo propozycje szeregu szkoleń skierowanych do pracowników społecznych, asystentów rodziny, członków zespołów interdyscyplinarnych. Część z nich dotyczy pracy z klientem – budowania relacji, bezpieczeństwa w kontakcie i relacji, komunikacji. Niektóre propozycje są związane z podnoszeniem osobistych umiejętności pracowników. Oferta zapobiega ich wypaleniu zawodowemu, pozwala lepiej radzić sobie ze stresem. W zakładkach są również propozycje szkoleń dedykowanych kadrze zarządzającej jednostkami pomocy społecznej. Koncentrują się wokół kształtowania i rozwijania umiejętności skutecznego kierowania zespołem, dobrej organizacji pracy.

Szkolenia dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny 

(Wybrane szkolenia mogą zostać również skierowane do streetworkerów i członków zespołów interdyscyplinarnych – odpowiednie adnotacje znajdują się w zakładkach).

NEGOCJACJE I MEDIACJE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Zarządzanie konfliktem jest jedną z tych funkcji kierowniczych, które są niezwykle ważne z punktu widzenia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania organizacji. W zespole, w którym występują nierozwiązane sytuacje konfliktowe spada zaangażowanie i motywacja do pracy, zostaje zakłócona współpraca pomiędzy członkami zespołu, pojawia się większa absencja pracowników. Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w umiejętności stosowania metod zapobiegania eskalacji konfliktu oraz wyboru i zastosowania (adekwatnej do typu i siły konfliktu) strategii jego rozwiązywania.

Obszar tematyczny szkolenia:

 1. Zarządzanie konfliktem jako jedna z funkcji kierowniczych – umiejętności personalne
  i interpersonalne lidera zespołu, rozpoznawanie sytuacji przedkonfliktowej i konfliktowej i metody zapobiegania eskalacji sytuacji konfliktowych
 2. Konflikty w zespole pracowniczym – źródła i typy konfliktów (komunikacja, zarządzanie, role zawodowe, osobowość, potrzeby).
 3. Cykl, dynamika oraz konsekwencje konfliktu
 4. Działania i zachowania pracowników w sytuacji konfliktowej
 5. Style reakcji na konflikt i ich wpływ na rozwiązywanie sporów
 6. Problemy utrudniające rozumienie i porozumienie w sytuacji konfliktowej – relacje, wartości, informacje, parametry sytuacji, interesy i cele
 7. Zniekształcenia w ocenie sytuacji i działania poszczególnych stron
 8. Strategie rozwiązywania konfliktów oraz kryteria ich efektywnego i skutecznego stosowania – strategie pasywne i strategie aktywne, kryteria oceny przedmiotu i rozmiaru konfliktu oraz wyboru odpowiedniej strategii jego rozwiązywania
 9. Elementy wzmacniające poszukiwanie i znajdowanie rozwiązań w konflikcie.
 10. Komunikacja interpersonalna sprzyjająca rozwiązaniom.
 11. Metody i techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy – deeskalacja konfliktu, mediacje i negocjacje

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn 

OCENA WIARYGODNOŚCI KLIENTA

Metoda oceny wiarygodności to swoista matryca, na którą nakłada się informacje otrzymane podczas kontaktu z klientem, po to by zanegować wątpliwości i nie dać wprowadzić się w błąd. Szkolenie kierowane jest do pracowników socjalnych, asystentów rodzin i członków zespołów interdyscyplinarnych, a jego głównym celem jest zapoznanie z metodą oceny wiarygodności klienta, w tym z działaniami sprzyjającymi uzyskiwaniu rzetelnych informacji, które są podstawą do podejmowania, adekwatnych do sytuacji, decyzji interwencyjnych.

(W szkoleniu mogą również uczestniczyć członkowie zespołów interdyscyplinarnych).

Obszary tematyczne szkolenia:

 1. Wykrywanie oznak nieszczerości i wprowadzania w błąd – motywy kłamania, charakterystyka osoby kłamiącej, czynniki wpływające na zachowania osoby kłamiącej oraz strategie stosowane przez nieszczere osoby;
 2. Metody wykrywania kłamstwa i behawioralne wskazówki demaskujące kłamstwo;
 3. Analiza lingwistyczna – sposób oceny wiarygodności wypowiedzi klienta;
 4. Działania sprzyjające poznaniu prawdy i sposoby uzyskiwania rzetelnych informacji;
 5. Interpretacja i podsumowanie uzyskanych danych oraz sporządzanie materiału końcowego i przekazywania wniosków.

Metoda wykrywania oznak nieszczerości to zebranie współczesnej wiedzy i doświadczeń w zakresie oceny wiarygodności osób w bezpośrednim z nimi kontakcie. Kontakcie, w którym pracownicy mogą polegać jedynie na swoich kompetencjach w obszarze:

 1. komunikacji interpersonalnej,
 2. uważnej obserwacji osoby w celu dostrzegania zmian w jej zachowaniu,
 3. aktywnego słuchania,
 4. zadawania przemyślanych pytań,
 5. analizowania treści otrzymanych informacji z uwzględnieniem sposobu w jaki zostały przekazane.

Ludzie wprowadzają innych w błąd i robią to najczęściej świadomie i z powodów, które dla nich samych są bardzo istotne. W skrajnych przypadkach ich działanie, mniej lub bardziej wprawne, przynosi im wymierne korzyści – pozwala ukryć odpowiedzialność i uniknąć kary. Po drugiej stronie zawsze jest jednak czyjaś szkoda, krzywda, doznana lub nadal doświadczana i pracownik socjalny stoi po tej stronie. Klient, który wprowadza świadomie pracownika socjalnego w błąd musi dostrzec w nim osobę, która skutecznie wykryje jego kłamstwa, co spowoduje to, że ukrywanie faktów nie będzie już takie łatwe.

Metoda oceny wiarygodności to swoista matryca, na którą należy nałożyć informacje otrzymane podczas kontaktu z klientem, aby w konsekwencji otrzymać rzetelny i wiarygodny materiał stanowiący podstawę podejmowania działań interwencyjnych.

Czas: 16 godzin
Trenerki: Bożena Wołoszyn, Mariola Wołoszyn 

PRACA Z NIEZMOTYWOWANYM KLIENTEM  – „POMAGANIE BEZ OPORU” wg. J.Enrichta

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników socjalnych i asystentów rodzin dotyczącej procesu zmiany oraz oporu jako mechanizmu blokującego możliwość uruchamiania zmiany u klienta, rozwijanie umiejętności diagnozowania źródeł i obszarów jego oporu, nabywanie umiejętności radzenia sobie z oporem klienta, podniesienie poziomu kompetencji w zakresie pracy z niezmotywowanym klientem, rozwoju umiejętności skutecznego planowania i wprowadzania zmian w funkcjonowaniu klientów oraz etycznych i prawnych granic odpowiedzialności zawodowej za funkcjonowanie klientów.

(Szkolenie jest dedykowane także streetworkerom).

Obszar tematyczny:

 1. Sytuacja zmiany oraz powody, cele i obszary zmiany u klienta
 2. Wprowadzanie zmiany oraz podstawowe warunki jej skutecznego wprowadzania (wizja, umiejętności, motywacja, zasoby, plan)
 3. Opór klienta przed zmianą i źródła tego oporu – diagnoza źródeł oporu
 4. Praca z klientem z perspektywy jego oporu przed zmianą:
 • Rozpoznawanie gotowości do współpracy z pracownikiem socjalnym
 • Definiowanie rzeczywistego celu klienta
 • Określenia możliwości i prawdopodobieństwa zmiany u klienta
 • Ustalanie poziomu zaufania klienta do PS, jako osoby wspierającej proces zmiany
 • Diagnozowanie motywów konkurencyjnych klienta
 1. Etyczne i prawne granice odpowiedzialności w pracy kuratora sądowego

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn

Szkolenia dla pracowników jednostek pomocy społecznej i kadry zarządzającej 

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA W KONTAKCIE Z KLIENTEM STANOWIĄCYM ZAGROŻENIE

Szkolenie skierowane jest do osób, które w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych mają kontakt z klientem stanowiącym zagrożenie dla ich osobistego bezpieczeństwa. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są ze sposobami postępowania w niebezpiecznych sytuacjach interpersonalnych z klientem, metodami przeciwdziałania eskalacji emocji i zachowania (w tym m.in. stosowaniem technik komunikacji deeskalacyjnej), po to by zminimalizować ryzyko bezpośredniego ataku ze strony klienta.

Obszary tematyczne szkolenia:

 1. Strategie radzenia sobie w sytuacjach nasyconych silnymi emocjami oraz agresywnym zachowaniem ze strony klienta
 2. Sposoby rozpoznawania zagrożenia ze strony klienta, w tym przewidywania eskalacji jego emocji
  i zachowania
 3. Umiejętności służące kontroli własnego stanu emocjonalnego i zachowania w trudnych sytuacjach interpersonalnych
 4. Metody działania, w tym stosowania technik komunikacji deeskalacyjnej prowadzących do zneutralizowania powstałych napięć i zminimalizowania ryzyka ataku z strony klienta
 5. Zasady przewidywania zagrożenia w bezpośrednim kontakcie z klientem, w tym sposoby szybkiej oceny rodzaju i poziomu ryzyka
 6. Przepisy gwarantujące ochronę prawną pracownika socjalnego, w tym jego prawo do obrony koniecznej tworzenia wewnętrznych instrukcji bezpieczeństwa
 7. Sposoby postępowania z ofiarami napaści wśród personelu

W trakcie szkolenia omawiane są przyczyny i mechanizmy zagrażających zachowań klientów, wskazywane czynniki mające wpływ na działanie osób znajdujących się w interakcji pełnej napięcia i zagrażającej bezpośrednim atakiem, w tym głównie na eskalację emocji i niebezpiecznych zachowań klienta.

Uczestnicy poznają zasady przewidywania zagrożenia w bezpośrednim kontakcie z klientem, w tym sposoby szybkiej oceny rodzaju i poziomu ryzyka.

Praktyczne przykłady i ćwiczenia wyposażają w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nasyconych silnymi emocjami, przeciwdziałania eskalacji zachowania własnego i klienta, a tym samym minimalizowania ryzyka bezpośredniego ataku. Uczestnicy szkolenia zdobywają niezbędne umiejętności, których wykorzystanie warunkuje skuteczne działania deeskalacyjne. Podczas ćwiczeń i symulacji uczą się identyfikowania sygnałów zagrożenia ze strony klienta oraz stosowania technik komunikacji deeskalacyjnej.

Uczestnicy poznają przepisy gwarantujące ochronę prawną pracownika socjalnego, w tym jego prawo do obrony koniecznej. Dowiadują się kiedy i jak powiadamiać Policję o zdarzeniu z niebezpiecznym klientem oraz w jaki sposób przygotować i przekazać dowody w sprawie. Zdobywają również umiejętność tworzenia wewnętrznych instrukcji bezpieczeństwa oraz wiedzę o sposobach postępowania z ofiarami napaści wśród personelu.

Czas szkolenia: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn

STRES I WYPALENIE ZAWODOWE

Profesjonaliści zajmujący się udzielaniem wsparcia i pomocy oraz świadczeniem usług osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej są grupą zawodową szczególnie zagrożoną syndromem wypalenia zawodowego. Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych i asystentów rodzin oraz przedstawicieli kadry zarządzającej. Celem szkolenia jest przede wszystkim dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat skutecznych sposobów przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, wspieranie w wypracowaniu efektywnych strategii i wyposażenie w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz destrukcyjnym stresem związanym ze specyfiką pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Obszary tematyczne:

 • Wypalenie zawodowe w definicja.
 • Grupy zawodowe szczególnie narażonych na ryzyko wypalenia zawodoweg
 • Praca zawodowa i czynniki sprzyjające wypaleniu
 • Wypalenie zawodowe – etapy, stopnie i objawy
 • Stres i frustracja – czynniki związane z pojawieniem się wypalenia zawodowego (definicje stresu, rozpoznawanie stresu)
 • Profilaktyka zespołu wypalenia – wybrane strategie:
  • Radzenie sobie ze stresem – wybrane metody
  • Rozumienie sytuacji zmiany
  • Dobra organizacja pracy – zarządzanie czasem i organizacja zadań
 • Odpoczywanie i zasady odpoczywania
 • Relaksacja i poziomy relaksacji
 • Syndrom przerdzewienie zawodowego – „nowa choroba” pracowników
 • Jak zaradzić przerdzewieniu?
 • Płonięcie bez wypalenia – „przepływ emocjonalny”

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn

TECHNIKI DOBREJ KOMUNIKACJI

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności uczestników w zakresie asertywnej komunikacji oraz kompetencji służących efektywnemu działaniu w pracy (relacje ze współpracownikami i kontakt
z klientem zewnętrznym) poprzez zdobycie wiedzy dotyczącej asertywnej komunikacji, poznanie zasad oraz roli jej stosowania w zawodowej i osobistej sferze pracownika, rozwijanie umiejętności budowania relacji interpersonalnej w oparciu o asertywny sposób porozumiewania się oraz poznanie warunków optymalnego wykorzystywania komunikacji asertywnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Obszar tematyczny szkolenia:

 1. Współpraca w zespole – podstawowe kompetencje (psychologiczne, społeczne
  i prakseologiczne) służące skutecznej współpracy w zespole oraz w kontakcie z klientem.
 • nieprawidłowa komunikacji w zespole – przyczyny i skutki;
 • blokady komunikacyjne i konsekwencje ich używania;
 • style komunikacyjne i ich znaczenie dla budowania relacji z innymi.
 1. Asertywność – jeden z warunków skutecznej i efektywnej współpracy.
 • wprowadzenie i definicje;
 • prawa osobiste i prawa asertywne;
 1. Asertywne porozumiewanie się na rzecz współpracy.
 • narzędzia asertywnej komunikacji;
 • słuchanie jako warunek dobrego rozumienia innych.
 1. Rozumienie potrzeb, uczuć i zachowań innych ludzi.
 • komunikaty typu „ja” i „ty” jako sposób wyrażania emocji;
 • proszenie jako sposób wyrażania potrzeb;
 • charakterystyczne cechy bezpiecznej i pomocnej informacji zwrotnej;
 • asertywne reagowanie w sytuacji krytyki.
 1. Asertywna komunikacja w trudnych sytuacjach.
 • zasady działania;
 • techniki unikania manipulacji oraz prób ignorowania naszych celów;
 • asertywna komunikacja pozawerbalna w działaniach deeskalacyjnych.

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn

Szkolenia dla kadry zarządzającej jednostkami pomocy społecznej

NEGOCJACJE I MEDIACJE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Zarządzanie konfliktem jest jedną z tych funkcji kierowniczych, które są niezwykle ważne z punktu widzenia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania organizacji. W zespole, w którym występują nierozwiązane sytuacje konfliktowe spada zaangażowanie i motywacja do pracy, zostaje zakłócona współpraca pomiędzy członkami zespołu, pojawia się większa absencja pracowników. Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w umiejętności stosowania metod zapobiegania eskalacji konfliktu oraz wyboru i zastosowania (adekwatnej do typu i siły konfliktu) strategii jego rozwiązywania.

Obszar tematyczny szkolenia:

 1. Zarządzanie konfliktem jako jedna z funkcji kierowniczych – umiejętności personalne
  i interpersonalne lidera zespołu, rozpoznawanie sytuacji przedkonfliktowej i konfliktowej i metody zapobiegania eskalacji sytuacji konfliktowych
 2. Konflikty w zespole pracowniczym – źródła i typy konfliktów (komunikacja, zarządzanie, role zawodowe, osobowość, potrzeby).
 3. Cykl, dynamika oraz konsekwencje konfliktu
 4. Działania i zachowania pracowników w sytuacji konfliktowej
 5. Style reakcji na konflikt i ich wpływ na rozwiązywanie sporów
 6. Problemy utrudniające rozumienie i porozumienie w sytuacji konfliktowej – relacje, wartości, informacje, parametry sytuacji, interesy i cele
 7. Zniekształcenia w ocenie sytuacji i działania poszczególnych stron
 8. Strategie rozwiązywania konfliktów oraz kryteria ich efektywnego i skutecznego stosowania – strategie pasywne i strategie aktywne, kryteria oceny przedmiotu i rozmiaru konfliktu oraz wyboru odpowiedniej strategii jego rozwiązywania
 9. Elementy wzmacniające poszukiwanie i znajdowanie rozwiązań w konflikcie.
 10. Komunikacja interpersonalna sprzyjająca rozwiązaniom.
 11. Metody i techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy – deeskalacja konfliktu, mediacje i negocjacje.

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje służące efektywnemu
i skutecznemu zarządzaniu zespołem, w tym zdobycie wiedzy dotyczącej pracy zespołowej, stylu kierowania i jego wpływu na współdziałanie w zespole oraz nabycie umiejętności kierowania zespołem, tym zarządzania zespołem pracowniczym w sytuacji trudnej i kryzysowej.

Obszar tematyczny szkolenia:

 1. Zawodowe i osobiste cele w zarządzaniu
 2. Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna w zarządzaniu zespołem – posługiwanie się językiem i informacją
 3. Czynniki mające wpływ na funkcjonowania pracowników w zespole – budowanie relacji
 4. Rola i zadania kierownika/lidera – umiejętności kierowania w działaniu
 5. Metody budowania autorytetu – wizerunek, funkcja, wiedza, osobowość
 6. Style zarządzania i ich skuteczność oraz ocena osobistego potencjału w zakresie kierowania
 7. Techniki wywierania wpływu a kierowanie zespołem
 8. Motywowanie pracowników – rola materialnych i pozamaterialnych motywatorów
 9. Analiza poziomu rozwoju i sposobu działania pracownika – macierz kompetencji
 10. Organizacja pracy – zarządzanie sobą i pracownikami (planowanie, priorytety, obowiązki, Macierz Eisenhower’a, Metoda Pareto)
 11. Umiejętności i działania wspierające zespół pracowników
 12. Współpraca w zespole – porozumiewanie się na rzecz współpracy, metody pracy w zespole, grupowe podejmowanie decyzji i syndrom grupowego myślenia
 13. Zespołowe i indywidualne rozwiązywanie problemów – definiowanie problemów, poszukiwanie rozwiązań, tworzenie planu działania, ustalanie kryteriów sukcesu, ocena efektów
 14. Kreatywne rozwiązywanie problemów oraz bariery twórczego myślenia

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn

Szkolenia i superwizja w obszarze pomocy społecznej (oferta dodatkowa)

Oferta skierowana do osób realizujących procedurę Niebieskiej Karty

PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU PRZEMOCY
W RODZINIE PRZY ZASTOSOWANIU ZASAD SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY I WŁAŚCIWEJ OCENY PROBLEMU

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie skutecznej i efektywnej realizacji zadań przez osoby działające na rzecz rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie.

Obszar tematyczny:

 1. Kompetencje i odpowiedzialności służb i instytucji w zakresie rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie – wprowadzenie do tematu szkolenia
 2. Budowanie skutecznej strategii pracy z rodziną mającej na celu zatrzymanie przemocy – przegląd pomocnych strategii:
 • pomoc w kryzysie – interwencja kryzysowa i zasadnicze elementy procesu interwencyjnego
 • pomoc psychologiczna
 • praca socjalna i metody pracy socjalnej
 • procedura „niebieskie karty
 1. Rozpoznawanie sytuacji przemocy w rodzinie i tworzenie skutecznych planów działania
 2. Działania podejmowane wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc
  w rodzinie:
 • sposoby budowania relacji i komunikacji z osobą dorosłą dotkniętą przemocą
  w rodzinie:
 • praca z dzieckiem dotkniętym przemocą w rodzinie
 • osoba dorosła/ starsza stosująca przemoc w rodzinie
 • praca z dzieckiem stosującym przemoc w rodzinie
 1. Dziecko doznające przemocy w procedurze Niebieskiej Karty – zasady postępowania
 2. Zespól interdyscyplinarny i grupa robocza jako zespół zadaniowy
 • fazy powstawania zespołu
 • cel grupowy
 • struktura zespołu i role w zespole
 • umiejętności członków grupy
 • zespołowe podejmowanie decyzji
 • syndrom grupowego myślenia

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn

Szkolenie dla pracowników socjalnych

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników socjalnych w kompetencje z zakresu skutecznego
i prawidłowego przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Uczestnicy szkolenia zdobędą m.in. umiejętności w zakresie:

 1. Stosowania przepisów warunkujących konieczność przeprowadzania wywiadu i jego aktualizowania
  w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej oraz Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. Stosowania procedury jego przeprowadzania uwzględniającej przepisy prawa i podmiotowość klienta;
 3. Zakresu informacji koniecznych do uzyskania na podstawie kwestionariusza wywiadu i innych dokumentów ustalających sytuację klienta lub/i rodzinny;
 4. Radzenia sobie z sytuacjami problemowymi w procesie przeprowadzania wywiadu (odmowa, niemożność lub brak możliwości jego przeprowadzenia);
 5. Nawiązywania kontaktu z klientem w ramach przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz informowania klienta o odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji
  i konieczności poinformowania ośrodka o ewentualnej zmianie sytuacji (osobistej, dochodowej, majątkowej), która ma wpływ na przyznanie świadczenia;
 6. Planowania działań – adekwatnych do zdiagnozowanych podczas wywiadu – problemów.

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn

Superwizja służy usprawnianiu kompetencji zawodowych i osobistych oraz optymalizacji jakości pracy zawodowej poprzez zapewnienie pracownikom socjalnym/asystentom rodziny oraz członkom kadry zarządzającej regularnej możliwości do refleksji nad treścią i procesem ich pracy, rozwijanie kompetencji zawodowych, otrzymywaniu informacji i innej perspektywy dotyczącej wykonywanej pracy, dowartościowywaniu i wspieraniu oraz zapewnieniu osobom superwizowanym wsparcia przy radzeniu sobie z trudnościami i problemami oraz trudnymi emocjami. Udział w superwizji pomaga również w radzeniu sobie przez pracownika socjalnego ze stresem zawodowym i traumatycznymi incydentami oraz dużą liczbą i złożonością przypadków składających się na obciążenie w pracy.

Przedmiotami superwizji są:

 1. Interakcje pracownika socjalnego z klientem – superwizja przypadku (uwaga skoncentrowana jest przede wszystkim na kliencie, jego osobie i sytuacji, w której się znajduje), superwizja relacji łączącej pracownika i klienta (uwaga ogniskuje się na pracowniku)
 2. Superwizja pracy zespołowej
 3. Superwizja relacji ze współpracownikami, podwładnymi i zwierzchnikami
 4. Superwizja ustosunkowania wobec wymagań organizacji i jej społecznego kontekstu

Czas: 3 godziny/miesiąc
Superwizorka: Bożena Wołoszyn

 

 

Szkolenia dla pracowników sądowych

Poniższa propozycja jest dedykowana szerokiej grupie pracowników sądowych – urzędników, pracowników BOI, kuratorów, kadry zarządzającej. Dotyczy zarówno pracy z interesantem/klientem, nabywania kluczowych kompetencji umożliwiających właściwe kierowanie kontaktem i relacją, jak również obejmuje obszary związane z kierowaniem zespołem i radzeniem sobie w sytuacji konfliktu. Została opracowana z uwzględnieniem specyfiki pracy wskazanych grup.

Szkolenia dla kuratorów

OCENA WIARYGODNOŚCI PODOPIECZNEGO W SZCZEGÓLNYCH ZADANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ KURATORA SĄDOWEGO

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą oceny wiarygodności podopiecznego, w tym również z działaniami sprzyjającymi uzyskiwaniu o niego rzetelnych informacji stanowiących podstawę do podejmowania decyzji interwencyjnych.

 Obszary tematyczne szkolenia:

 1. Wykrywanie oznak nieszczerości i wprowadzania w błąd – motywy kłamania, charakterystyka osoby kłamiącej, czynniki wpływające na zachowania osoby kłamiącej oraz strategie stosowane przez nieszczere osoby;
 2. Metody wykrywania kłamstwa i behawioralne wskazówki demaskujące kłamstwo;
 3. Analiza lingwistyczna – sposób oceny wiarygodności wypowiedzi klienta;
 4. Działania sprzyjające poznaniu prawdy i sposoby uzyskiwania rzetelnych informacji;
 5. Interpretacja i podsumowanie uzyskanych danych oraz sporządzanie materiału końcowego
  i przekazywania wniosków.

Metoda wykrywania nieszczerości to zebranie współczesnej wiedzy i doświadczeń w zakresie oceny wiarygodności osób w bezpośrednim z nimi kontakcie. Kontakcie, w którym kuratorzy mogą polegać jedynie na swoich kompetencjach w obszarze:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • uważnej obserwacji osoby w celu dostrzegania zmian w jej zachowaniu,
 • aktywnego słuchania,
 • zadawania przemyślanych pytań,
 • analizowania treści otrzymanych informacji z uwzględnieniem sposobu w jaki zostały przekazane.

Czas: 16 godzin
Trenerki: Bożena Wołoszyn, Mariola Wołoszyn

PRACA Z NIEZMOTYWOWANYM PODOPIECZNYM  – „POMAGANIE BEZ OPORU” wg. J.Enrichta

Szkolenie adresowane do kuratorów (głównie kuratorów rodzinnych) współpracujących z podopiecznym oporującym, który kontakt z kuratorem sądowym postrzega jako „przymus zagrażający jego interesom życiowym”

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy kuratorów dotyczącej procesu zmiany oraz oporu jako mechanizmu blokującego możliwość uruchamiania zmiany, rozwijanie umiejętności diagnozowania źródeł i obszarów oporu z perspektywy zawodowej oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z oporem podopiecznego, podniesienie poziomu kompetencji w zakresie pracy z niezmotywowanym oraz rozwoju umiejętności skutecznego planowania i wprowadzania zmian w funkcjonowaniu podopiecznego.

Obszar tematyczny:

 1. Sytuacja zmiany oraz powody, cele i obszary zmiany u podopiecznego
 2. Wprowadzanie zmiany oraz podstawowe warunki jej skutecznego wprowadzania (wizja, umiejętności, motywacja, zasoby, plan)
 3. Opór podopiecznego przed zmianą i źródła tego oporu – diagnoza źródeł oporu
 4. Praca z podopiecznym z perspektywy jego oporu przed zmianą:
 • Rozpoznawanie gotowości do współpracy z kuratorem
 • Definiowanie rzeczywistego celu podopiecznego
 • Określenia możliwości i prawdopodobieństwa zmiany u podopiecznego
 • Ustalanie poziomu zaufania podopiecznego do kuratora, jako osoby wspierającej proces zmiany
 • Diagnozowanie motywów konkurencyjnych podopiecznego

5. Etyczne i prawne granice odpowiedzialności w pracy kuratora sądowego

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn 

Szkolenia dla kuratorów, pracowników BOI i kadry zarządzającej

WYBRANE SPOSOBY DZIAŁANIA W KONTAKCIE Z KLIENTEM/PODOPIECZNYM STANOWIĄCYM ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKA SADOWEGO/KURATORA SĄDOWEGO.

 Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami postępowania w niebezpiecznych sytuacjach interpersonalnych oraz z metodami przeciwdziałania eskalacji zachowania klienta/podopiecznego, po to, by zminimalizować ryzyko bezpośredniego ataku z jego strony.

 Obszary tematyczne szkolenia:

 1. Strategie radzenia sobie w sytuacjach nasyconych silnymi emocjami oraz agresywnym zachowaniem ze strony klienta/podopiecznego;
 2. Sposoby rozpoznawania zagrożenia ze strony klienta/podopiecznego, w tym przewidywania eskalacji jego emocji i zachowania, w tym szybka ocena rodzaju i poziomu ryzyka;
 3. Umiejętności służące kontroli własnego stanu emocjonalnego i zachowania
  w trudnych sytuacjach interpersonalnych;
 4. Metody działania, w tym stosowanie technik komunikacji deeskalacyjnej, prowadzących do zneutralizowania powstałych napięć oraz zminimalizowania ryzyka ataku z strony klienta/podopiecznego;
 5. Przepisy gwarantujące ochronę prawną pracownika/kuratora sądowego, w tym jego prawo do obrony koniecznej;
 6. Wewnętrzne instrukcje bezpieczeństwa;
 7. Sposoby postępowania z ofiarami napaści wśród personelu.

W trakcie szkolenia omawiane są przyczyny i mechanizmy zagrażających zachowań podopiecznych, wskazywane czynniki mające wpływ na działanie osób znajdujących się w interakcji pełnej napięcia i zagrażającej bezpośrednim atakiem, w tym głównie na eskalację emocji
i niebezpiecznych zachowań podopiecznych. Uczestnicy poznają zasady przewidywania zagrożenia w bezpośrednim kontakcie
z podopiecznym, w tym sposoby szybkiej oceny rodzaju i poziomu ryzyka.

Praktyczne przykłady i ćwiczenia wyposażają w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nasyconych silnymi emocjami, przeciwdziałania eskalacji zachowania własnego i podopiecznego, a tym samym minimalizowania ryzyka bezpośredniego ataku. Uczestnicy szkolenia zdobywają niezbędne umiejętności, których wykorzystanie warunkuje skuteczne działania deeskalacyjne. Podczas ćwiczeń i symulacji uczą się identyfikowania sygnałów zagrożenia ze strony podopiecznego oraz stosowania technik komunikacji deeskalacyjnej.

Uczestnicy poznają przepisy gwarantujące ochronę prawną kuratora sądowego, w tym jego prawo do obrony koniecznej. Dowiadują się kiedy i jak powiadamiać Policję o zdarzeniu z niebezpiecznym oraz w jaki sposób przygotować i przekazać dowody w sprawie. Zdobywają również umiejętność tworzenia wewnętrznych instrukcji bezpieczeństwa oraz wiedzę o sposobach postępowania z ofiarami napaści wśród personelu.

Czas: 16 godzin
Trenerki: Bożena Wołoszyn, Mariola Wołoszyn

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU W PRACY URZĘDNIKA SĄDOWEGO – PRAKTYCZNE PORADY

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji uczestników w zakresie radzenia sobie z destrukcyjnym stresem i obciążeniem emocjonalnym oraz poziomu kompetencji służących efektywnemu działaniu, poprzez zdobycie wiedzy dotyczącej problemu wypalenia zawodowego, poznanie psychospołecznych mechanizmów jego powstawania oraz konsekwencji syndromu wypalenia dla sfery zawodowej i osobistej pracownika, rozwijanie umiejętności diagnozowania zjawiska wypalenia zawodowego i różnicowania go od stanu rdzewienia oraz poznanie warunków optymalnego działania i doświadczania przepływu emocjonalnego.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności rozpoznawania objawów wypalenia i rdzewienia, identyfikowania szkodliwych czynników oraz rozpoznawania mechanizmów prowadzących do braku motywacji i frustracji, poznają też konkretne i skuteczne sposoby służące podnoszeniu jakości podejmowanych działań.

Obszary tematyczne:

 1. Wypalenie zawodowe w definicjach
 2. Grupy zawodowe szczególnie narażonych na ryzyko wypalenia zawodowego
 3. Praca zawodowa i czynniki sprzyjające wypaleniu
 4. Zawód kuratora sądowego i główne czynniki wypalające
 5. Wypalenie zawodowe – etapy, stopnie i objawy
 6. Stres i frustracja – czynniki związane z pojawieniem się wypalenia zawodowego
 • Definicje stresu
 • Rozpoznawanie stresu

7. Profilaktyka zespołu wypalenia – wybrane strategie:

 • Radzenie sobie ze stresem – wybrane metody
 • Rozumienie sytuacji zmiany
 • Dobra organizacja pracy – zarządzanie czasem i organizacja zadań

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn

 

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W PRACY URZĘDNIKA SĄDOWEGO

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności uczestników w zakresie asertywnej komunikacji oraz kompetencji służących efektywnemu działaniu w pracy (relacje ze współpracownikami i kontakt z klientem zewnętrzny) poprzez zdobycie wiedzy dotyczącej asertywnej komunikacji, poznanie zasad oraz roli jej stosowania w zawodowej i osobistej sferze pracownika, rozwijanie umiejętności budowania relacji interpersonalnej w oparciu o asertywny sposób porozumiewania się oraz poznanie warunków optymalnego wykorzystywania komunikacji asertywnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Uczestnicy zdobędą umiejętności stosowania asertywnej komunikacji w zawodowych relacjach, poznają konkretne i skuteczne sposoby oraz techniki asertywne służące podnoszeniu jakości podejmowanych działań.

Udział w zajęciach dodatkowo wzmocni poziom integracji w zespole pracowniczym, co może skutkować większym poczuciem wsparcia ze strony współpracowników oraz zwiększeniem poziomu efektywności
i skuteczności działań podejmowanych w ramach obowiązków służbowych.

Obszar tematyczny szkolenia:

Współpraca w zespole – podstawowe kompetencje (psychologiczne, społeczne i prakseologiczne) służące skutecznej współpracy w zespole oraz w kontakcie z klientem.

 • nieprawidłowa komunikacji w zespole – przyczyny i skutki;
 • blokady komunikacyjne i konsekwencje ich używania;
 • style komunikacyjne i ich znaczenie dla budowania relacji z innymi.

Asertywność – jeden z warunków skutecznej i efektywnej współpracy.

 • wprowadzenie i definicje;
 • prawa osobiste i prawa asertywne;

Asertywne porozumiewanie się na rzecz współpracy.

 • słuchanie jako warunek dobrego rozumienia innych;
 • narzędzia asertywnej komunikacji;

Rozumienie potrzeb, uczuć i zachowań innych ludzi

 • komunikaty typu „ja” i „ty” jako sposób wyrażania emocji;
 • proszenie jako sposób wyrażania potrzeb;
 • charakterystyczne cechy bezpiecznej i pomocnej informacji zwrotnej;
 • asertywne reagowanie w sytuacji krytyki

Asertywna komunikacja w trudnych sytuacjach

 • zasady działania;
 • techniki unikania manipulacji oraz prób ignorowania naszych celów;
 • asertywna komunikacja pozawerbalna w działaniach deeskalacyjnych

Czas: 16 godzin
Trenerka: Bożena Wołoszyn

PROFESJONALNA OBSŁUGA WYMAGAJĄCEGO KLIENTA

 Szkolenie adresowane jest do osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych mają bezpośredni kontakt z klientem. Celem szkolenia jest poznanie elementów mających wpływ na właściwą relację z klientem oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w relacji z wymagającym klientem.

Obszar tematyczny szkolenia:

 1. Cechy i zachowania profesjonalnego „usługodawcy”.
 2. Zasoby – autodiagnoza kompetencji w zakresie kontaktu interpersonalnego z klientem.
 3. Kontakt zorientowany na klienta – obsługa jako oferowanie korzyści.
 4. Struktura indywidualnego procesu obsługi klienta – kontakt i wymiana „tu i teraz”, fazy relacji.
 5. Wymagający klienci – charakterystyczne typy trudnego klienta i zalecane sposoby działania.
 6. Charakterystyka zachowań i reakcji klienta w sytuacji obsługi – perspektywa, kontekst, potrzeby i oczekiwania.
 7. Inwazyjne i nieinwazyjne style kontaktu z klientem.
 8. Granice i terytorium psychologiczne usługodawcy i klienta.
 9. Zastrzeżenia i obiekcje klienta – reagowanie na ocenę ze strony klienta.
 10. Emocje do kontroli –jak zachować spokój podczas przyjmowania skarg.
 11. Sytuacje konfliktowe z klientem – reakcja i działanie.
 12. Zamknięcie procesu obsługi – ustalenia końcowe i rozstanie się z klientem.

Czas: 16 godzin
Trenerki: Bożena Wołoszyn, Mariola Wołoszyn

ZARZĄDZANIE STRESEM I KONTROLA EMOCJI

 Szkolenie adresowane jest do osób, które w związku z wykonywaniem zawodowych obowiązków narażone są na doświadczanie stresu, w tym duże obciążenie emocjonalne.

Celem szkolenia jest: poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych – zapobieganie, rozpoznawanie, działanie, nabycie umiejętności w zakresie analizowania i kontrolowania sytuacji stresowej, rozwijanie kompetencji w zakresie kontroli emocji własnych oraz uczestnika interakcji, opracowanie własnego programu zarządzania stresem – autotechniki.

Obszar tematyczny szkolenia:

 1. Poznaj stres – czym jest, jakie są jego objawy, skutki jego doświadczania.
 2. Typowe źródła stresu – gdzie zaczyna i kończy się moja kontrola?
 3. Mechanizm i cykl stresu – na co mogę mieć wpływ?
 4. Sposoby zapobiegania – jak nie wpaść w objęcia stresu?
 5. Stres jako doświadczenie – jak u siebie rozpoznać jego wpływ?
 6. Sposoby radzenia ze stresem – jaką  i kiedy zastosować technikę?
 7. Antystresowy styl życia – co mogę zrobić dla samego siebie?
 8. Trening kontroli emocji – jak uniknąć problemów?
 9. Program na zdrowie i sukces – jaki jest mój styl?

Czas: 16 godzin
Trenerki: Bożena Wołoszyn, Mariola Wołoszyn

DOLE I NIEDOLE PRACY W ZESPOLE – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW KROK PO KROKU

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają za kierowanie zespołem pracowników lub/i mają kontakt z klientem zewnętrznym .

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu oceny sytuacji konfliktowej, w tym szczególnie rozpoznawania ej przyczyn, poznanie następstw nierozwiązanych konfliktów, nabycie umiejętności poszukiwania i wprowadzania rozwiązań w sytuacji konfliktowej. 

Obszar tematyczny szkolenia:

 1. Rodzaje konfliktów i ich przyczyny (komunikacja, zarządzanie, role zawodowe, osobowość, potrzeby).
 2. Cykl i dynamika konfliktu – w których miejscu jestem?
 3. Konsekwencje konfliktu.
 4. Działania i zachowania pracowników w sytuacji konfliktu – od czego to zależy?
 5. Problemy utrudniające rozumienie i porozumienie w sytuacji konfliktowej (relacje, wartości, informacje, parametry sytuacji, interesy i cele).
 6. Zniekształcenia w ocenie sytuacji i działania poszczególnych stron.
 7. Elementy wzmacniające poszukiwanie i znajdowanie rozwiązań w konflikcie.
 8. Komunikacja interpersonalna sprzyjająca rozwiązaniom.
 9. Procedura rozwiązywania konfliktu.
 10. Metody i techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy – deeskalacja konfliktu, mediacje i negocjacje.
 11. Monitoring  wprowadzanych rozwiązań i zawartych porozumień.

Czas: 16 godzin
Trenerki: Bożena Wołoszyn, Mariola Wołoszyn

Szkolenie dla kadry zarządzającej pracownikami sądowymi (oferta dedykowana)

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

Szkolenie adresowane jest do wszystkich kierowników i liderów zespołów posiadających motywację do nabycia kompetencji w zakresie w zakresie świadomego zarządzania zespołem pracowniczym.

Celem szkolenia jest poznanie własnych zasobów oraz deficytów w zakresie kompetencji zarządzania zespołem (inteligencja emocjonalna, umiejętności, wiedza o ludziach oraz o okolicznościach zarządzania), nabycie umiejętności stosowania metod komunikowania się z ludźmi i kierowania nimi  poprzez świadome korzystanie z technik wywierania wpływu, nabycie umiejętności w zakresie definiowania celów oraz jasnego ich komunikowania, uzmysłowienie roli tworzenie właściwych relacji pracowniczych jako podstawy osiągania zamierzeń.

Obszar tematyczny szkolenia:

 1. Zawodowe i osobiste cele w zarządzaniu.
 2. Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna w zarządzaniu zespołem – posługiwanie się językiem i informacją.
 3. Czynniki mające wpływ na funkcjonowania pracowników w zespole – budowanie relacji.
 4. Rola i zadania kierownika/lidera – umiejętności kierowania w działaniu.
 5. Metody budowania autorytetu – wizerunek, funkcja, wiedza, osobowość.
 6. Style zarządzania – ocena osobistego potencjału w zakresie kierowania zespołem.
 7. Techniki wywierania wpływu a kierowanie zespołem.
 8. Motywowanie pracowników – rola materialnych i pozamaterialnych motywatorów.
 9. Analiza poziomu rozwoju i sposobu działania pracownika – macierz kompetencji.
 10. Organizacja pracy – zarządzanie sobą i pracownikami (planowanie, priorytety, obowiązki, Macierz Eisenhower’a).
 11. Umiejętności i działania wspierające zespół pracowników.
 12. Ocena efektów i rozwiązywanie problemów w procesie kierowania.

Czas: 16 godzin
Trenerki: Bożena Wołoszyn, Mariola Wołoszyn

Szkolenia dla kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych 

Poniższa oferta skierowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą umieszczoną w różnego typu placówkach (domy dziecka, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich. Oferta dotyczy rozwijania kompetencji pracowników i włączania nowych narzędzi pracy.

PRACA Z GRUPĄ WYCHOWAWCZĄ

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z dynamiką procesów grupowych, rolami, które przyjmują członkowie grupy, wyznaczaniem celów  

Obszary tematyczne szkolenia:

 1. Określanie grupy poprzez jej wielkość, status, role, relacje interpersonalne, spójność, zadania, zmiany okresowe i normy grupy.
 2. Ukryte i jawne cele grup w placówkach wychowawczych. Rola kozła ofiarnego.
 3. Myślenie grupowe i podejmowanie decyzji przez grupę, zjawisko polaryzacji grupowej
 4. Wyznaczanie celu jako zarządzanie procesem grupowym
 5. Podnoszenie poziomu funkcjonowania grupy, zwiększanie spójności grupy
 6. Metody ułatwiające kreowanie pozytywnej tożsamości członków grupy

Celem szkolenia jest przybliżenie osobom pracującym z grupami wychowawczymi wiedzy na temat cech grupy jej struktury i dynamiki. Uczestnicy w praktyczny sposób dowiedzą się, że  tworzenie demokratycznie kierowanej, spójnej grupy wychowawczej sprzyja osiąganiu celów resocjalizacyjnych każdego członka grupy. Efekt synergii, zwiększenia efektów pracy grupowej będzie widoczny w realizacji każdych działań, szczególnie tych  twórczo angażujących młodzież. Wychowawca w tym procesie jest niejako buforem, który oferując atrakcyjną wizję świata chroni wychowanka przed przyjęciem negatywnej tożsamości. W przypadku porażki grupy wychowawczej znajdzie on miejsce na realizację swoich potrzeb w tzw. drugim życiu, w ramach nieformalnych struktur. Wychowanek walczy przecież o  uzyskanie swojej tożsamość. Bez troski i wysiłków wychowawcy wybierze w nieformalnej grupie  rolę  „ważnego złego” , która jest dla niego atrakcyjniejsza aniżeli bycie „nikim”.  a przede wszystkim psychologicznie konieczna. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z technikami ułatwiającymi kierowanie procesem grupowym.

Czas: 8 godzin
Trenerki: Joanna Górczyńska, Elżbieta Szadura-Urbańska

MOTYWOWANIE – NIEZBĘDNA UMIEJĘTNOŚĆ WYCHOWAWCY

Umiejętność motywowania siebie do pracy wychowawczej to niezbędna  dyspozycja osób pracujących z młodzieżą. Ważna jest znajomość technik motywacyjnych nie tylko ze względu na motywowanie siebie ale też po to, aby wykorzystywać je w pracy wychowawczej.

Obszary tematyczne szkolenia:

 1. Definicja motywacji, poziomy i rodzaje motywacji
 2. Uniwersalne zasady motywacji
 3. Rozpoznawanie typów motywacyjnych i czynników motywujące poszczególne typy
 4. Metoda motywacyjna Mental TOP
 5. Techniki motywacyjne: Wyznaczanie celów metodą smart, Technika tortu, Technika „film w umyśle”
 6. Udzielanie informacji zwrotnej – motywująca krytyka, zasady perswazji

Spośród wielu umiejętności, o rozwój których zabiegają wychowawcy i nauczyciele u swoich wychowanków,  często umiejętność mobilizowania się, osiągania celów dzięki wytrwałości w dążeniu jest niedoceniana i pomijana. Niestety, często sami nauczycieli nie posiedli tej sztuki w dostatecznym stopniu, nie odczuwają we własnym życiu dobrodziejstw stosowania technik motywacyjnych. Podczas szkolenia będą mogli uzyskać wiedzę przydatną zarówno w ich życiu osobistym i zawodowym. Dzięki temu, że praktycznie poznają techniki motywacyjne będą mogli je stosować wobec swoich wychowanków.

Czas: 8 godzin
Trenerki: Joanna Górczyńska, Elżbieta Szadura-Urbańska

WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI

 Przemoc seksualna wobec dzieci jest zjawiskiem szczególnie piętnowanym, jednak jego znajomość, również wśród specjalistów pracujących z młodzieżą, ciągle niewystarczająca. Równie ważna jest umiejętność przeciwdziałania tego rodzaju przemocy.

Obszary tematyczne szkolenia:

 1. Zagadnienia definicyjne – skojarzenia związane z poruszaną tematyką, stereotypy na temat sprawców i ofiar przemocy
 2. Portret sprawcy, statystyki dotyczące sprawcy, statystyki dotycząca sprawców
 3. Czynniki ryzyka, Niepokojące sygnały, Obserwacja dziecka i rodziny
 4. Zgłoszenie od dziecka, rodziny i instytucji. Procedury uruchamiane przez sąd i policję
 5. Skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego, Długofalowe konsekwencje (PTSD)
 6. Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci

Z uwagi na to, że pracownicy MOW, MOS DD i DSM  mogą stykać się zarówno z dziećmi jak i  dorosłymi już ofiarami przemocy seksualnej (rodzice tych dzieci)  wiedza na temat tego zjawiska jest dla nich niezbędna. Powinni też być wyczuleni na to, że w bardzo rzadkich przypadkach może dochodzić do przemocy seksualnej, której sprawczyniami są matki. Obecnie, z uwagi na rozwój komunikacji internetowej odnotowuje się nowe formy tego typu przestępstw. Be względu na rodzaj doznawanej przemocy jej skutki dla ofiar są bardzo dotkliwe i często, bez właściwej pomocy z zewnątrz, konsekwencje mogą pozostać na całe życie. Dlatego tak ważna jest pomoc dzieciom – ofiarom przemocy seksualnej, zarówno poprzez ujawnienie i przerwanie przemocy jak i później, podczas radzenia sobie przez dziecko z traumatycznymi doświadczeniami.

Czas: 8 godzin
Trenerki: Joanna Górczyńska, Elżbieta Szadura-Urbańska

POMOC WYCHOWANKOM W WYZNACZANIU SOBIE CELÓW I WSPIERANIE W ICH REALIZACJI METODAMI COACHINGOWYMI

Celem szkolenia jest wspieranie podopiecznych w realizacji celów w taki sposób, aby sami mogli je sobie wyznaczać i konsekwentnie je realizować.

Obszary tematyczne szkolenia:

1. Czym jest coaching i do czego może nam służyć?
2. Dlaczego metody coachingowe mogą być skuteczniejsze niż inne?
3. Relacja partnerska w coachingu.
4. Jak wspierać w stawianiu sobie celów?
5. Wyznaczanie celów Metodą SMART
6. Metody i techniki coachingowe
7. Wspieranie przekonań motywujących, wykorzystywanie zasobów wychowanka
8. Myślenie nakierowane na rezultat

Coaching jest metodą skutecznie stosowaną we wspieraniu ludzi w wyznaczaniu sobie celów oraz i przede wszystkim – towarzyszeniu im w ich realizacji. Coaching opiera się na zasobach klienta. Metody coachingowe okazują się być skuteczne jako, że klient sam wypracowuje rozwiązania i wprowadza je w życie jako własne.

Czas: 16 godzin/2 dni
Trenerki: Joanna Górczyńska, Elżbieta Szadura-Urbańska

Close

Pin It on Pinterest