Zmiana jest możliwa! W naszych działaniach, które kierujemy do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, stawiamy na rozwój i budowanie w młodych ludziach umiejętności pozwalających na samodzielne, odpowiedzialne, dorosłe życie.

Projekt – Nowy wspaniały człowiek – umożliwi stworzenie, przetestowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dla młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie, wywodzącej się z rodzin z problemem alkoholowym i przejawiającej zaburzenia zachowania, odznaczającej się demoralizacją, powielającej w swoich zachowaniach model postępowania wyniesiony z domu rodzinnego.

Działanie zostanie skierowane do młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych z terenu Mazowsza (w tym terenów wiejskich); dodatkowo zostanie ono przeprowadzone wśród młodych dorosłych znajdujących się pod opieką Fundacji po DRUGIE (młodzież z terenu Mazowsza, dotknięta kryzysem bezdomności, korzystająca z możliwości pobytu w mieszkaniach treningowych i innych form wsparcia dostępnych w organizacji).

W ramach projektu zaplanowaliśmy następujące działania:

1/ Opracowanie programu edukacyjnego

Zawierał on będzie następujące elementy – istotne dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powielania przez objętą nim młodzież rodzinnych wzorców zachowań:

  • sztuka kontroli emocji;
  • motywacja do pracy nad sobą (zmiana schematów postępowania, trzeźwość);
  • ja dorosły/a – budowanie kompetencji umożliwiających dobre funkcjonowanie w rodzinie.

2/ Opiniowanie programu edukacyjnego przez odbiorców

Młodzież znajdująca się w codziennym kontakcie z FpD (m.in. mieszkańcy prowadzonych przez organizację mieszkań treningowych) zapoznają się z opracowanym programem i przedstawią swoje uwagi, które zostaną uwzględnione przez tworzących narzędzie specjalistów.

3/ Testowanie programu edukacyjnego – pilotaż

Działanie zostanie przeprowadzone wśród młodzieży z Mazowsza przebywającej w placówkach dla nieletnich lub pieczy zastępczej, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców oraz wśród młodzieży korzystającej z codziennego wsparcia FpD. (Razem 5 grup uczestników)

4/ Przeprowadzenie ewaluacji  pilotażu

Po przeprowadzeniu zajęć w placówkach specjaliści na podstawie wynikających z praktyki wniosków, wprowadzą zmiany do programu edukacyjnego.

5/ Przygotowanie wersji papierowej programu edukacyjnego i druk.

6/ Upowszechnianie programu edukacyjnego

FpD zorganizuje spotkanie ze specjalistami z mazowieckich placówek resocjalizacyjnych, na którym opowie o nowym narzędziu pracy i przekaże jego wersję papierową.

Jednocześnie program będzie rozsyłany do mazowieckich placówek resocjalizacyjnych drogą pocztową oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej FpD w zakładce – dla kadry – wraz z innymi programami przygotowanymi przez specjalistów organizacji.

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!