Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa obecnie 26 małoletnich matek, które zostały rozdzielone od dzieci.

Powody rozdzielenia są następujące:

– umieszczenie małoletniej matki w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub schronisku dla nieletnich (5 przypadków)

– wyrażenie zgody przez małoletnią matkę na przysposobienie dziecka (4 przypadki)

– porzucenie dziecka połączone z ucieczką z placówki (3 przypadki)

– brak zainteresowania dzieckiem (7 przypadków)

– niewydolność wychowawcza (3 przypadki).

Wszystkie wskazane powyżej sytuacje powinny wywołać refleksję. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z nieuniknionym rozdzieleniem dziecka od matki w przypadku umieszczenia nieletniej w placówce resocjalizacyjnej – nie ma bowiem możliwości, by w tego typu placówce przebywały niemowlęta. Szczególnie niepokojące wydaje się również stwierdzenie, że powodem rozłąki jest brak zainteresowania dzieckiem i niewydolność wychowawcza matki. Czy da się to rzetelnie ocenić i czy w ogóle powinno się poddawać ocenie kompetencje wychowawcze i umiejętności rodzicielskie dziewcząt mających 15 czy 16 lat? Czy jednak w przypadku tych dziewcząt (a statystyki odnoszą się do grupy wywodzącej się ze środowisk dysfunkcjonalnych, rodzin i domów, w których brakowało prawidłowych wzorców, wychowywanych w instytucjach) nie należałoby raczej zastosować mechanizmów wspierających, a nie na starcie przekreślających ich macierzyństwo?

Fundacja po DRUGIE od 2012 roku zabiega o utworzenie oddziałów dla matek z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt, jak również o stworzenie takich rozwiązań systemowych odnoszących się do niepełnoletnich rodziców, które będą zapobiegać ich rozdzielaniu od dzieci.

Treść pisma MPiPS dane statystyczne odnoszące się do małoletnich matek przebywających w pieczy zastępczej – ZAJRZYJ!