W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne spotkanie dotyczące sytuacji nieletnich i małoletnich matek. Spotkanie owocne bowiem…

Jest już przygotowana nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej, która uszczegóławia zapisy odnoszące się do małoletnich matek przebywających w placówkach podlegających ministerstwu pracy. Umożliwia ona pobyt matek wraz z dziećmi we wszystkich typach placówek (opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, terapeutycznych). Istotne jest również to, że proponowane zapisy uwzględniają również możliwość umieszczenia dziecka wraz z ojcem.

Co więcej nowelizacja zawiera również zapisy dotyczące obejmowania wychowanek placówek resocjalizacyjnych (MOW, ZP, SdN) kierowanych wraz z dziećmi do środowiska rodzinnego opieką asystenta rodziny.

To ważne zapisy, które bez wątpienia mogą przyczynić się do poprawy sytuacji tych dziewcząt i ich dzieci.

Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej opracowana przez Panią Posłankę Magdalenę Kochan to pierwszy, ważny krok w stronę rozwiązania problemu.

Należy jednak podkreślić, że proponowane zapisy nie gwarantują pobytu dla matek z dziećmi wychowankom przebywającym w placówkach resocjalizacyjnych podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Edukacji Narodowej. Na dzisiejszym spotkaniu przedstawiciele wskazanych resortów zapewnili jednak, że prace nad wprowadzeniem rozwiązań, które zostaną skierowane do dziewcząt objętych procesem resocjalizacji, są w toku.

Kolejne spotkanie w sprawie nieletnich i małoletnich matek odbędzie się w Ministerstwie Zdrowia.

Warto podkreślić, iż niezwykle cenna jest w tym zakresie współpraca wszystkich resortów, którą zainicjowała Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Dialog, wymiana informacji i spostrzeżeń uwzględniająca różne punkty widzenia i realia poszczególnych sektorów, a także konsekwentna praca są szansą na osiągnięcie oczekiwanych efektów.