Statut Fundacji po DRUGIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja po DRUGIE”, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 3

 1. Nazwa Fundacji brzmi: „Fundacja po DRUGIE”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Właściwym Ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 9 Statutu Fundacji. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

§ 7

Fundacja może przyznawać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, które przyczyniły się do realizacji celów Fundacji.

§ 8

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Cele Fundacji:

 1. poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku i wsparcie w procesie usamodzielniania i readaptacji społecznej wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich;
 2. zapobieganie wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu oraz zapobieganie tworzeniu się patologii społecznej;
 3. podnoszenie poziomu aktywności zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem i wykolejeniem społecznym, w szczególności wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz ich rodzin;
 4. wyrównywanie szans wychowanków po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej dla nieletnich;
 5. promocja i organizacja wolontariatu;
 6. przeciwdziałanie demoralizacji;
 7. upowszechnianie i ochrona praw dziecka i praw kobiet;
 8. rozwijanie aktywności postaw obywatelskich;
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. wspieranie postaw ekologicznych i promowanie świadomości związanej z ochroną środowiska i zwierząt;
 11. ochrona i promocja zdrowia.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele wspierając wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich poprzez:

 1. reedukację i dokształcanie;
 2. realizację innowacyjnych projektów związanych zarówno z resocjalizacją, jak i usamodzielnieniem wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz rozwijaniem ich zainteresowań;
 3. pracę motywacyjną;
 4. wparcie w sytuacjach kryzysowych;
 5. realizowanie i wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych;
 6. poszerzanie wiedzy o Polsce, Europie i świecie;
 7. pomoc w nabywaniu praktycznych umiejętności;
 8. organizowanie spotkań z artystami, naukowcami, przedstawicielami władz;
 9. pomoc materialną całym rodzinom obecnych i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz rodzinom patologicznym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 10. niesienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej i medycznej;
 11. pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy;
 12. wspieranie w kontaktach z instytucjami sektora publicznego, pozarządowego i wszelkimi podmiotami mogącymi wspierać ich w procesie integracji społecznej;
 13. organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej;
 14. przygotowanie do opieki nad dziećmi;
 15. pracę z rodzinami obecnych i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz pracę z rodzinami patologicznymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 16. wspieranie procesu integracji wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w środowisku otwartym;
 17. włączenie osób objętych opieką Fundacji w działania na rzecz innych jednostek;
 18. podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie;
 19. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wychowanków i byłych wychowanków zakładów resocjalizacyjnych, jak również ludzi i podmiotów z nimi współpracujących;
 20. promowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu – organizowanie kampanii społecznych, debat, paneli dyskusyjnych i konferencji;
 21. utworzenie platformy współpracy różnych podmiotów (zarówno sektora publicznego – administracji rządowej i samorządowej, jak i pozarządowego) służącej wspieraniu osób objętych opieką Fundacji;
 22. tworzenie punktów integracji społecznej;
 23. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz dążenie do rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Europy i innych krajów;
 24. włączanie się w międzynarodowe inicjatywy dotyczące problematyki związanej z wykluczeniem społecznym i resocjalizacją oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego;
 25. inicjowanie i prowadzenie badań w przedmiocie związanym z działalnością Fundacji;
 26. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 27. działalność charytatywną;
 28. udzielanie zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 100 złotych (słownie: jeden tysiąc sto złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub oddane na rzecz Fundacji w czasie jej działania.
 2. Dochodami Fundacji są:
  1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia;
  2) odsetki bankowe, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
  3) dochody z działalności gospodarczej;
  4) dochody ze zbiórek publicznych;
  5) dochody z praw majątkowych.
 3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
  4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 13

 1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

§ 14

 1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.
 2. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.
 4. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin uchwalany przez Radę Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
  1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
 6. Fundatorzy, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbiorą od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekażą, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

§ 15

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 16

 1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 (trzy) lata. Osoba powołana do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa;
  2) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
  3) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji;
  4) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;
  5) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
  6) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
  7) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian;
  8) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji;
  9) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd Fundacji lub zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Członkowie Rady Fundacji mają prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.
 2. Powołanie Członka Zarządu Fundacji następuje na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.
 3. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
 4. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą być wynagradzani.
 6. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1) złożenia rezygnacji;
  2) śmierci;
  3) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
  4) odwołania przez Radę Fundacji.
 7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 8. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1) realizacja celów statutowych Fundacji;
  2) zarządzanie majątkiem Fundacji;
  3) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji;
  4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów;
  5) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
  6) tworzenie i likwidacja oddziałów, filii, zakładów lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
  7) prowadzenie polityki kadrowej, w tym powoływanie zespołów doradczych, ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wysokości środków na nie przeznaczanych.
 9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 10. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może samodzielnie składać Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§ 19

Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§ 20

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

§ 21

Fundatorzy mogą być członkami organów Fundacji w całym okresie jej działania.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 22

 1. Prace Zarządu i Rady Fundacji organizuje Biuro Fundacji.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 23

 1. Fundacja może prowadzić w kraju działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  1) Produkcji gier i zabawek, maskotek z logo Fundacji;
  2) Sprzedaży hurtowej i detalicznej gier i zabawek, maskotek z logo Fundacji;
  3) Sprzedaży detalicznej na straganach i targowiskach polegającej na sprzedaży maskotek z logo Fundacji;
  4) Pozostałej działalności rozrywkowej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej; imprezy dla dzieci i dorosłych, koncertów, konkursów;
  5) Działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
  6) Działalności związanej z wydawaniem płyt, kaset, produkcją audycji itp.;
  7) Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  8) Działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  9) Działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  10) Działalności związanej z projekcją filmów;
  11) Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  12) Działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki;
  13) Działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  14) Pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  15) Przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalność;
  16) Działalności portali internetowych;
  17) Działalności agencji informacyjnych;
  18) Pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
  19) Sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych;
  20) Sprzedaży detalicznej odzieży;
  21) Produkcji gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży – z wyjątkiem działalności usługowej;
  22) Produkcji odzieży i dodatków do odzieży – z wyjątkiem odzieży skórzanej;
  23) Produkcji wyrobów z papieru i tektury;
  24) Działalności wydawniczej;
  25) Działalności poligraficznej;
  26) Produkcji wyrobów pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych;
  27) Organizacji szkoleń specjalistycznych, praktyk zawodowych, konferencji i paneli dyskusyjnych;
  28) Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  29) Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  30) Tworzenia Ośrodków Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
  31) Tworzenia Ośrodków mediacji rodzinnych;
  32) Tworzenia Ośrodków Interwencji Kryzysowej;
  33)  Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii, pedagogiki i resocjalizacji;
  34) Artystycznej i literackiej działalności twórczej.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 24

 1. Wnioski w sprawie zmiany statutu może wnieść Zarząd lub Rada Fundacji.
 2. O zmianie statutu decyduje Zarząd i Rada działające wspólnie, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków każdego z organów.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzje o połączeniu się z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 27

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Close

Pin It on Pinterest