Odpowiednio wyposażony pokój przesłuchań dla dzieci ofiar przemocy, publikacja dotycząca standardów postępowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zawierająca ważne wskazówki umożliwiające zapobieganie przemocy, udział w licznych spotkaniach, szkoleniach i działaniach mających na celu zwiększenie ochrony dziecka przed krzywdzeniem i przemocą – to tylko niektóre rezultaty projektu realizowanego przez Fundację po DRUGIE na Białorusi.

Działanie miało na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówkach na Białorusi – wzrost świadomości i poznanie dobrych praktyk przez pracującą z nimi kadrę.

– W ramach projektu zostały przeprowadzone badania, które potwierdziły, że sytuacja dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wymaga interwencji – mówi koordynująca projekt dr Małgorzata Dziewanowska.

42% dzieci i młodzieży przebywających w ośrodkach doświadcza przemocy , aż w 29% doznają jej ze strony starszych kolegów i dorosłych. 30% boi się swoich rówieśników i starszych kolegów, 3% odczuwa lęk przed wychowawcami. 17% uczestników badania wskazuje, że przemoc jest stosowana przez pracowników placówek.

ZOBACZ PUBLIKACJĘ

wersja POLSKA

ZOBACZ PUBLIKACJĘ

wersja ANGIELSKA

Kadra placówek jak również przedstawiciele innych zawodów współpracujący na co dzień z domami dziecka uczestniczyła w szeregu szkoleń organizowanych przez stronę polską.

– Poruszano na nich wiele ważnych zagadnień takich jak prawa dziecka, budowanie społeczeństwa obywatelskiego – dodaje dr Małgorzata Dziewanowska. – Działania pozwoliły nie tylko na pogłębianie wiedzy uczestników, ale były również szansą na spojrzenie na codzienną pracę z nieco innej perspektywy.

W projekcie powstał cykl filmów szkoleniowych, które są udostępniane pracownikom młodzieżowym na Białorusi. Dzięki zarejestrowaniu wypowiedzi ekspertów (zarówno polskich jak i białoruskich) możliwie jest szerokie upowszechnianie wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

W akcję zapobiegania przemocy zostali również włączeni najmłodsi. Ich wypowiedzi dotyczące przemocy zostały zarejestrowane i są propagowane zarówno w Polsce jak i na Białorusi.

– Chcieliśmy, żeby dzieci ze swojej perspektywy powiedziały dorosłym jak rozumieją i jak widzą przemoc – wyjaśnia Agnieszka Sikora, która realizowała film. – Zależało nam by ich głos, który jest w całej sprawie kluczowy został usłyszany i zapamiętany.

Dzieci z białoruskich placówek wzięły również udział w międzynarodowej Kampanii 19 dni, w ramach której nie tylko uczyły się jak eliminować ją z ich własnego życia, ale przede wszystkim miały okazję do wspólnej zabawy i radości. Skierowane do dzieci konstruktywne działania mają na celu wypracowanie w nich potrzeb właściwego spędzania czasu, rozbudzanie ciekawości i budowanie umiejętności społecznych.

W ramach projektu udało się także wyposażyć pokój przesłuchań dla dzieci ofiar przemocy.

– Na Białorusi ciągle brakuje podobnych rozwiązań, nie są one jeszcze codzienną praktyką – mówi Anna Gradkowska, współkoordynująca projekt. – Fakt, że dzięki wspólnym działaniom udało się stworzyć chociaż jedno takie miejsce jest niezwykle istotny. W takim specjalnym pokoju dzieci, które doświadczyły złych, trudnych spraw będą mogły w odpowiedni sposób, przy jednoczesnym wsparciu specjalisty, przejść przez cały proces.

Pod koniec grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące całoroczne działanie. Gośćmi specjalnymi byli Profesor Vladimir A. Yanchuk, Profesor Monika Płatek, Elżbieta Bielecka i Wojciech Gola z Programu Stacja.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane wyniki badań zrealizowanych na Białorusi, przedstawiono dobre praktyki mające na celu ochronę najmłodszych przed krzywdzeniem i przemocą. Uczestnicy wzięli udział w dyskusji, która pozwoliła na podsumowanie osiągniętych w projekcie rezultatów i zastanowienie się nad dalszymi kierunkami wspólnych działań.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP