Szkolenia, warsztaty, spotkania z udziałem specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, wakacyjny obóz pełen edukacyjnych działań i uśmiechów najmłodszych, udział w międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – to tylko część aktywności realizowanych przez Fundację po DRUGIE i białoruskiego partnera INGO Ponimanie w 2015 roku w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji służb integracji społecznej i władz samorządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi”.

– Dzieci, które są umieszczane w pogotowiach opiekuńczych i domach dziecka zazwyczaj trafiają tam, bo w ich środowisku rodzinnym działa się im krzywda – mówi dr Małgorzata Dziewanowska, koordynatorka projektu. – Dodatkowym dramatem jest sytuacja, w której krzywdzone i doznające przemocy w domach rodzinnych dzieci są narażone na podobne traktowanie w miejscach, których celem jest niesienie im pomocy.

Projekt Fundacji po DRUGIE i INGO Ponimanie ma przyczynić się do podniesienia wiedzy kadr placówek pozwalającej na wprowadzanie takich metod i rozwiązań w ich pracy, które umożliwiają budowanie bezpiecznego środowiska dla przebywających w ośrodkach dzieci.  W ciągu kilku miesięcy projektu odbył się szereg szkoleń i warsztatów dla specjalistów (wychowawców, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, przedstawicieli organów samorządowych), które poruszały zarówno problematykę samej przemocy jak i zwracały uwagę na konieczność otwarcia placówek na współpracę ze środowiskiem lokalnym.

– Jeśli placówka ma otwarte drzwi, jeśli przebywające w niej dzieci i młodzież współpracują z okolicznymi mieszkańcami, są aktywnymi uczestnikami społeczeństw, wówczas wzrasta kontrola nad tym, co dzieje się za drzwiami – dodaje Agnieszka Sikora z Fundacji po DRUGIE. – Placówki, które współpracują z organizacjami pozarządowymi, szkołami, klubami dla młodzieży  i nie funkcjonują jedynie w oparciu o własną kadrę, ale czerpią z potencjałów społeczności lokalnej będą rozwijać się lepiej, na czym oczywiście skorzystają przebywające w nich dzieci. Co niezwykle ważne, takie placówki są bezpieczniejsze.

Szkolenia i warsztaty skierowane do specjalistów objęły prawie cały obszar Białorusi. Organizowane były w Grodnie, Mińsku, Homlu.

– Spotkania polskich i białoruskich ekspertów to także możliwość wymiany doświadczeń – mówi dr Małgorzata Dziewanowska. – W czasie szkoleń i warsztatów odbywają się dyskusje, padają kontrowersyjne stwierdzenia, stawiane są ważne i trudne pytania.

Na bazie przeprowadzonych szkoleń, wymiany doświadczeń i szeregu dyskusji powstaje publikacja, która zostanie skierowana do białoruskich specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

– Będzie to swoisty podręcznik zawierający wskazówki i standardy odnoszące się do zapobiegania przemocy w placówkach – dodaje Agnieszka Sikora. – Mamy nadzieję, że zebrany w nim materiał będzie ważnym drogowskazem dla pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i będzie przyczyniał się do wprowadzania dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie są dzieci.

Ważnym elementem projektu są również badania, które prowadzone są obecnie w placówkach na Białorusi. Pozwolą one przyjrzeć się skali i zakresowi występujących w nich problemów dotyczących przemocy i krzywdzenia. Wyniki badań stanowić będą część opracowywanej obecnie publikacji. Wstępne rezultaty pracy zostały przedstawione w czasie XIV Europejskiej Konferencji ISPCAN na temat zapobiegania przemocy wobec dzieci, która niedawno odbyła się w Bukareszcie.

Realizowany na Białorusi projekt umożliwia wprowadzanie bardzo widocznych zmian.

– Dzięki projektowi INGO Ponimanie już niebawem posiadać będzie w pełni wyposażony, zgodny ze standardami pokój przesłuchań dla dzieci ofiar przestępstw – mówi dr Małgorzata Dziewanowska.

Na Białorusi powstało już kilka takich pomieszczeń, ale ciągle brakuje ich w wielu miejscach kraju.

– Im więcej dobrych rozwiązań, tym większa jest również społeczna świadomość dotycząca problemu – dodaje Dziewanowska. – Te pokoje to przecież nie tylko odpowiednio wyposażone pomieszczenia, ale to przede wszystkim właściwa droga do rozmowy z dzieckiem, które doznało krzywdy. W projekcie, który realizujemy chodzi przecież właśnie o dzieci – ich podmiotowość i bezpieczeństwo.

Latem został zorganizowany obóz dla dzieci i młodzieży w Milashakach. INGO Ponimanie do udziału w nim zaprasza wszystkie dzieci – bez wyjątku – nie ma tu znaczenia ich status społeczny, pochodzenie, sytuacja ekonomiczna. Nie jest ważne czy są z placówki, czy mają pełną i kochającą rodzinę. Liczy się fakt, że są dziećmi. To działanie pozwala wydobywać z dzieci, to co w nich najlepsze. Jest także doskonałą lekcją dla dorosłych, którzy z nimi pracują.

Zapisz

Zapisz

Białoruski partner obecnie bierze także udział w międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania toczy się przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie i polega na tworzeniu swoistej koalicji składającej się z szeregu organizacji i instytucji, które w tym czasie intensywnie pracują na rzecz budowania świata bez przemocy.

W ramach kampanii INGO Ponimanie przeprowadzi warsztaty dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia będą uczyć dzieci jak rozpoznawać i przeciwstawiać się przemocy, zwrócą uwagę na ich prawa i pokażą jak z nich korzystać.

Projekt dobiega końca w grudniu, wówczas planowane jest zorganizowanie spotkania białoruskich i polskich uczestników, które pozwoli na podsumowanie i dyskusję na temat zebranych w czasie wielu miesięcy pracy doświadczeń. Spotkanie ma odbyć się w Pedagogium – Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Będzie miało charakter otwarty.

The Velux Foundations

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.