Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Fundacja po DRUGIE zapraszają do udziału w konferencji „Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja”.

Konferencja dla praktyków pracujących z młodzieżą (kadr ośrodków resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych) i teoretyków organizowana przez Fundację po DRUGIE i Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW.

Konferencja umożliwi szerokie omówienie zagadnień związanych z zagrożeniami i ryzykownymi zachowaniami podejmowanymi w czasie korzystania z Internetu, będzie stanowiła płaszczyznę do wymiany dobrych praktyk z zakresu profilaktyki obejmującej zachowania w sieci i pozwoli przyjrzeć się rozwiązaniom prawnym i praktyce ich stosowania.

Pretekstem do zorganizowania konferencji jest projekt Fundacji po DRUGIE pt. „Nie daj się złapać w sieci” realizowany w 2014/2015 roku w placówkach resocjalizacyjnych na terenie całej Polski. Działanie dotyczy profilaktyki zachowań młodzieży w Internecie*.


Nasze spotkanie potrwa 2 dni.


Pierwszy dzień będzie miał typowo konferencyjny charakter i składał się będzie z kilku bloków tematycznych:

BLOK 1 – WPROWADZENIE


Część poświęcona ogólnej wiedzy z zakresu ryzykownych zachowań młodzieży w sieci i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu – zarówno w kontekście popełnianych przestępstw i ich ofiar, jak i w wymiarze społecznym – uzależnienia.


Dlaczego tak łatwo złapać się w sieci? Kryminologiczna analiza ryzykownych zachowań młodzieży w świecie wirtualnym
– dr Agnieszka Gutkowska


„Pobieraczek” i „Plikostrada” czyli o programach i filmach „prawie za darmo”
– dr Michał Fajst


Otwarte źródła informacji w internecie a przestępczość
– dr Kacper Gradoń

Do udziału w tej części spotkania zaprosiliśmy również przedstawicieli Komendy Głównej Policji.


BLOK 2 – INTERNET JAKO NARZĘDZIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ


Omówienie zachowań dzieci i młodzieży w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wychowanków placówek resocjalizacyjnych, a także przybliżenie zagadnienia edukacji i profilaktyki zachowań w sieci.


Przytul hejtera – zapobieganie agresji w sieci
– Fundacja Dzieci Niczyje


Sexting, stalking, cyberbullying – (nie)świadomy sprawca, (nie)świadoma ofiara
– dr Małgorzata Dziewanowska


Ograniczona dostępność – bezpieczeństwo w placówce i potrzeby nastolatka
– Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po DRUGIE


Do udziału w tej części konferencji zaprosiliśmy również Ministerstwo Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.


BLOK 3 – MOWA NIENAWIŚCI


Część poświęcona zagadnieniu mowy nienawiści w kontekście sytuacji prawnej i faktycznej. Poruszone zostaną tematy przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci, uwrażliwiania młodzieży na niewłaściwe zachowania i ochronę jednostek przed pokrzywdzeniem.


Źródła mowy nienawiści i prawne sposoby jej przeciwdziałania
– dr hab. prof. UW Monika Płatek


Do udziału w tej części konferencji zaprosiliśmy również Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania


W drugim dniu naszej konferencji proponujemy warsztaty dla kadry i wychowanek i wychowanków oraz studentek i studentów.


Warsztat I: Nie daj się złapać w sieci… – warsztat dla kadry ośrodków resocjalizacyjnych

Pracownicy placówek resocjalizacyjnych zwykle kierując się względami bezpieczeństwa ograniczają w znacznym stopniu korzystanie z Internetu przez młodzież. To działanie można uznać za zasadne, ale tylko do pewnego stopnia. Zwiększa ono bowiem siłę izolacji społecznej młodzieży i w konsekwencji przeradza się w późniejsze trudności adaptacyjne. Warsztat ma na celu omówienie metod pracy wychowawczej umożliwiających młodzieży korzystanie z Internetu w sposób bezpieczny i użyteczny.

Warsztat II: Nie daj się złapać w sieci… – warsztat dla studentów i młodzieży z ośrodków resocjalizacyjnych

Koncepcja połączenia na warsztacie dwóch odmiennych grup – studentów i wychowanków placówek resocjalizacyjnych – pozwoli na wyłonienie podobieństw w zakresie podejmowanych przez młodzież i młodych dorosłych ryzykownych zachowań w sieci. Zajęcia koncentrować się będą na wyposażeniu uczestników w wiedzę z zakresu podstawowych zagrożeń oraz praw jednostki w sieci.

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU DAWNEGO BUW-u
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 212

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI PRZYJMUJEMY DROGĄ MAILOWĄ: fundacja@podrugie.pl

* Projekt NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIECI został dofinansowany ze środków Fundacji VELUX i jest realizowany w ramach Programu „BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO” Fundacji Dzieci Niczyje

** Konferencja została dofinansowana również ze środków Uniwersytetu Warszawskiego

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!